3
Imirin tachitërinso'
(Mateo 12.9-14; Lucas 6.6-11)
Naquëranchin niyontonpiso pëiquë Quisoso ya'conconin. Inaquë apia quënanconin. Imirin tachitërin ni'ton, co nanitërinhuë' së'quëtacaso'. “Chinoto tahuëri anoyatomara,” ta'tona', parisioro'sari ni'sápi sha'huirapicaiso marë'. Naporo' apia itapon:
—Huë'sahuaton, huancánachin huaniquë', itërin.
Inaquë nipachina, piyapi'sa' itapon:
—Chinoto tahuëri noya nicacaso' ya'huërin. Co ahuëtacaso', co tëpatacaso', co inapita nicacaso' ya'huërinhuë'. Cania'pi tananpitohuatoso', co nosoroarahuë'. Nipirinhuë', nosoroato anoyata'huaso' ya'huërin, tënahuë caso'. ¿Ma'ta' tënama canpitaso'? itërin.
Natanaponaraihuë', co manta' topihuë'. Co a'panitohuachinarahuë', a'naya a'naya ni'sarin. Co natantochináchinhuë' cancantopi ni'ton, no'huirë pochin cancantaton, co noyahuë' ni'nin. “Co nosoropihuë',” ta'ton, pa'pi sëtërin.
—Imiran iyasha ihuëquë', itërin. Ihuëhuachina, a'naroáchin noyatërin. Parisioro'saso' no'huitatona', pipipi. Irotisë piyapinënpita quënanconahuatona', ninontopi Quisoso tëpacaiso marë'.
Sono' yonsanquë a'chininso'
Quisososo' panca sono' yonsanquë paantarin. Ca'tano'sanënpitarë' pa'nin. Na'a piyapi'sari imasapi. A'naquën Cariria parti quëran huë'pi. A'naquëonta' Cotia parti quëran huë'pi. Quirosarin quëran, Itomia quëran, Cortanii' aquëtëran quëran, Tiro quëran, Siton quëran, ina quëranpita hua'huayátërahuë' huë'pi. Quisoso naporinso' natantahuatona', nicapona' huë'pi. 9-10 Na'a piyapi'sa' nani anoyatërin ni'ton, ya'ipi cania'piro'sa' huë'sapi. Na'a piyapi'sa' ni'ton, ya'sëratërarahuatona', huë'sapi Quisoso së'huacaiso marë'. “Së'huahuato, anoyatarinco,” ta'tona', naporapi. Napoaton ca'tano'sanënpita itapon: “Poti amasha quëpaco' inaquë huënsëato a'chinchi. Notohuaro' piyapi ni'ton, ya'quëëtohuachinaco,” itërin.
11 Sopairo'sari ya'coancantërinsopitanta' huë'pi. Quisoso quënanahuatona', nocotapataquëchin isonquipi.
—¡Quëmaso' Yosë hui'ninquën! itopi chiníquën nontatona'. 12 Inariso nipirinhuë', chiníquën pënënin: “¡Ama piyapi'sa' anohuitocosohuë'!” itërin.
Shonca cato' ca'tano'sanënpita acorinso'
(Mateo 10.1-4; Lucas 6.12-16)
13 Ina quëran Quisoso a'na motopia'huaquë paantarin. Nohuantërinsopita përapachina, paapapi. 14 Na'a a'chintërinsopita ya'huëpirinahuë', shonca cato' quëmapi'sa' huayonahuaton, acorin. “Nani tahuëri iyaro'sa' ca'tanco a'chinchinquëma'. Ina quëran a'pararanquëma' piyapi'sa' pënënacamaso marë'. 15 Chiníquën nanan quëchinquëma' sopairo'sa' a'pacamaso marë',” itërin. 16 Shonca cato' ca'tano'sanënpita acorin. A'naso' Simon. Nisha nininën acotërin. Pitro itërin. 17 Santiaco, Coansha, inapitanta' acorin. Sipitio hui'ninpita inahuaso'. Nisha nininën inapitanta' acotaantarin. Poaniquisë itërin. (“Huira pochin,” tapon napotërin.) 18 Antërisë, Pinipi, Partoromi, Matio, Tomasë, Tatio, inapitanta' acorin. A'nanta' Santiaco itopi. Arpio hui'nin inaso'. A'na Simonta' acorin. Iráca copirno no'huina'piro'sa' imapirinhuë', iporaso' Quisoso imasarin huachi. 19 Cotasë Iscariotinta' acopirinhuë', a'na tahuëri inari sha'huirapiarinso'.
Sopai hua'an minsërinso'
(Mateo 12.22-32; Lucas 11.14-23; 12.10)
20 Ina quëran a'na pëiquë pa'pi. Naquëranchin notohuaro' piyapi'sari huëcapaiantapi ni'ton, co nanitopihuë' capacaiso tëranta'. 21 Quisoso quëmopinënpitari natantahuatona', “Nani hua'yantërin,” topi. Napoaton Quisoso quëpacaiso marë' huëcapaipirinahuë'.
22 Cotio maistro'santa' Quirosarin quëran o'marahuatona', tapona': “Sopai hua'an Piirsipo itopisori ya'coancantërin ni'ton, nani ma'sha nanitaparin. Inari chiníquën nanan quëtërin sopairo'sa' a'pacaso marë',” toconpi.
23 Quisososo nipirinhuë' piyapi'sa' përasahuaton, pënënto nanan sha'huitërin ayonquicaso marë'. “Sopairo'sa capini co onporonta nia'pacaiso ya'huërinhuë'. 24 Ni'co'. Ninanoquë ya'huëpisopita nino'huipi naporini, yanquë'itonahuë'. Co huachi inaquë ya'huë'itonahuë'. 25 Quëmopinëna capininta' nino'huipi naporini, inapitanta' yanquë'itonahuë'. 26 Inapochachin Satanasë sopairo'sarë' nino'huipi naporini, co huachi hua'anëna niitonhuë'. Co huachi chiníquën nanan ya'huëchitonhuë'.
27 Quëmapi chiníquën nipachina, pëinën noya a'pairin. Co insonta' nanitërinhuë' ya'conaton ma'shanënpita matacaso'. A'nariso nipirinhuë' ina quëran chini chiníquën ni'ton, huëcapairahuaton minsëirin. Tonporahuaton, ma'shanënpita quiquitërin huachi.
28 Oshanëma marë' sëtohuatama', Yosë ya'ipi oshanëma' inquitarinquëma'. Pinopatama', inanta' inquitarinquëma'. 29 Nipirinhuë', Ispirito Santo pinotoma' oshahuanpatama', ina oshanëmaso' co inquitarinquëmahuë'. Onpopionta' ana'intinquëmaso' ya'huërin,” itërin.
30 “Sopairi ya'coancantërin,” topiso marë' Quisoso napopënëntërin.
Quëmopinënpita pochin nininsopita
(Mateo 12.46-50; Lucas 8.19-21)
31 Ina quëran a'shin, iinpita, oshinpita, inapita canquiponaraihuë', co ya'conpihuë'. Aipiran huanirahuatona', Quisoso amatopi. 32 Quisoso ahuancanapitona', tahuishin miáchin huënsëpisopitari sha'huitopi:
—Ni'quë' Maistro. Mamaparin, iyaparinpita, oshiparinpita, inapita huëcatona', aipiran huanirapi. Yanontërinënquën, itopirinahuë'.
33-34 —Mamahuë, iyahuëpita, oshihuëpita inapita pochin ni'nahuësopita sha'huichinquëma' nitotoco', itërin.
Piyapi'sa' tahuishin miáchin huënsërantapaiso' ni'sarin quëran itantapon:
—Isopita imarinaco ni'ton, iyahuëpita, oshihuëpita, mamahuë, inapita pochin nicato nosororahuë. 35 Yosë natëpisopita iyahuëpita pochin ni'nahuë. Sanapi'santa' Yosë nanamën natëhuachina', oshihuëpita pochin ni'nahuë. Payaro'santa' imapachinaco, mamahuë pochin ni'nahuë, itërin.