5
Mishat, zuwanllee, yutaritshishee kasimaam Isuschichpatatini kamanchintspa
Yuwini Isusoo izuuru mangoonkini anni yutaritshishee izuuru kasitarchi. Yuw tputs Ísúkirístoo zuramaritcha Apanll Wipa, átu an itsinsaru Isusoo mangoonku atiya; Apanllimuncha nllurtaru ashkasha. Mishat, uru tputseewa waparee chinakuch, wipaatstam chinachtampachee. Misisinasha ashchitampariniya Apanllchichpatatani. Apanllee chinakinaareeniya ashiru, ¿tamari wipaatseewa Apanllchicheewa nda chinachini? Ndamba yasariniya; Apanllee chinakuni, Apanllee kamachtamarini payukuni, ashiri Apanllchicheewa chinachtamaniya. Kaapa Apanllee chinakinaareeniya ashiru, yuwaa Apanll kamachtarangu anoo kis payuchini. Apanll kamachtamarini mbamaja. Yuw tputs Apanllimun nllurtama an yutaritshishee kasikastanlliya. Apanllimun mangini tatkuni, ashirucha yutaritshishee kasikini. Yungparipa ashirangiya anumun ashkini atiniya. Ndunnaa Isusoo itsinsaruni mangoonkuni, yutaritshishee kasimaam pinasakaniya. Yuwamari Isusoo Apanllcha Wipa, átu anumari yutaritshishee kasikiya.
Isus Apanllcha Wipa, atini. Apanll waana Isusoo zanganirangu, Isussha kuseeru, kungush ichumayarusin anush Waparsha tsiyatarangiya. Mishat, Isus yasinamun tsiparangu, ursirsha iyaa yutaritshishirini tachingamaam parungarangiya. Ashiri anumun tsimbun washunand, kungumuna misha ursirimun Isusoo izuuru natstakaniya; yuwaa Apanll waana zanganirangu anootsi. Mishat, Apanll Wani kamanku, tamang'taksha, watam Apanll Wani zurumapaniwa. Ashiri tuchpamuncha mangoonamaam waritaksha. Apanllimun Wani, misha kungumuna, misha ursirimuna, ashpamuncha mangoonamaam waritaksha; yuwaa Ísúkirístu Apanllcha Wipa, atini anootsi. Yuwaa tputs kamanku anoo payukinaareechi ashiru, misisina Apanllee kamanimarini payuchchi, watam kasiruwa. ¿Watam waana Apanll, Isus nuwcha Ipari, táranguwa? 10 Ashiri yuw Apanllimun Wip mang' tatku an Apanllee kamanimarini payukiya. Apanllee kaapa mangoonakcha. Itaru, yuw nda Apanllee zurakcha átu an Apanllee wayangichirireempaz ashiru ínakiya, watam nda Apanllee kamanimarini payukuwa. ¿Watam yuwaa Apanll Wipaa átu anoo nda mangoonkuwa? 11 Itaru, Apanll zurku atiya. Taarashish urutamash Apanll iyaam panarangiya. Wipamunarisha taarashish iyaam panatariya, watam waana atuwa. 12 Ashiri tputs Apanllee Wip mangoonku, taarashshee urutamash payukcha. Itaru, tputs nda Apanllee Wip mangoonku, taarashshee nduntam payukiya. 13 Yuwamis siy Apanllimun Wip mangis tatkis anoomis kamankina. Taarashshee urutamashi izuuru payukina tápana aturi, siyaam yandakina. Ashiruch Isusootsim Apanllee Wip chinangtsa siyaa táshina.
Zuwanllee, mazinangtsa
14 Apanllimun Wip waanari izuuru mangini tatkuni, Apanllpat tsiyatkuni, Apanllsha iyaa kis mazinakiya. ¿Ashkuni mayamun xarachich? Apanllpat tsiyatkachuni, yuwaa Apanll waana zandku anootsiya mashkachuni, Apanllsha ayu atiya. 15 Ndamba yasariniya; yuw ichinguru mashkini anoo iyaa mazinakiya. Waana Apanll mazinaku, yuwaa mashkini anoo istachiya. 16 Mishat, Apanllpat tsiyatkus, tputseem mashangtsa. Apanllchich tputs yutarit taaku pakush, yuwaam yutaritshishee nda tsipatspatari taaku anoom Apanllpat tsiyatangtsa. Apanllpat tsiyatkuch, shiyamun tsiyatssirish Apanll uwaamsha taarashish panachiya. Itaru, tputs yutarit taaku, yuw tsipatspatari yutaritshishee taaku anoom Apanllpat tsiyatangtsa teezi, nduni; wani yutaritarinpatari tsipachiya, atina. 17 Ichinguru yutaritamash yutaritshishcha. Itaru, ashpatam nda tsipatarich, itaru ashpatam tsipatsimash taariya.
18 Ndamba yasariniya: ¿Yuwich Apanllimun nllurtamich anich tamaree yutarit taamamari taachich? ¿Watam Isus Apanll Wip chiyaa patsisakuwa? Isusumun chiyaa Yashing' yutaritamapan xapookcha. 19 Iy Apanllchichtanicha. Ndamba yasaraniya. Tsapurunasshuchee ichingurusin Yashing'cha maachirita. 20 Ndamba Apanll Wip kusarangu anoo yasariniya. Ancha iyaam mangoozee panarangasha waanaatsi natstamaama, watam uw zurku Apanlliwa. Iy Wipapat Ísúkirístupat zuramapanipat taakiniya.
Uw zurumaritcha Apanllirita; taarashish urutamashirita. 21 Chinaki anis, nuwaa kuki mazinangantsa. Isusootsimari chinangtsa; apanllputsee pakchiyam chinarintspa, tina.
[Wapparee.]