5
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Naaman sundar urkar wánguyar yararangu anootsi
Ashiriya, Naaman sundar urkar Síriyash tsap taarangiya. Síriyshuch kurak Naamanaa kizpur chinatariya. Watam Naamanpat wizpuririni Apanll waana istarangu, anoo tsapoo Síriya waamatarishtisin watsapun yaranganawa. Itaru, ansha sundar urkar wanguyamuna. Tsutashish tsutarangiya, yuwamash tas tutungataru anumashi.
Ashiriya, yuwash Israelchichpa tsiyantarangusin, zapan xiyrangana, anush Naaman kizaa nllura putayaru, yamayaru, wizanlleem muchchuri wayarangiya. Ansha nllur Naamanaa wizanlli, Zaranlleetsish kamaningi. Waani naayaru, yap Apanllee kuk kamanipan yakat Samariyash taaru, amb naakchu, wánguyar yarat, tárangiya. Kizsha wazaranllee kamanirangu, Naamansha anoo mazinarangu, Síriyashchee kurak kamanirangiya. Kuraksha Síriyshuch uwsha, Wanasircha. Na, napashini. Nuw kirak yandayaruri, Israelchicheem kurak zanganchima. Ashkachuri, waritachparee, tárangiya. Anootssha Naaman mazinarangu, pangup naatarangiya. Anush kuseeru, kurikee mbammash 30 mil mburshimashi yarangiya. Sheeru, anumunsha 6 mil kurik mbammash oroo yarangiya. Anumunsha 10 wámaree yarangiya.
Sheeru, kurakapsha Israelchichip kirakaa yandama yáyaranllu, naatarangiya. Anushsha kirakash yandamash tsiyatsis taarangiya. Nee kiraka yakchush, natstangcha; anush pangatsha. Naaman sundar urkar zanganchinllpa. Shiysha anoo yarangcha wánguyareetsi, tárangiya.
Anootssha kurak Israelchich kirakaa yáyaru natstarangiya. Natstayaru, uwsha kizpur mang' mantsaku, wamaree putayaru, izichirangiya. Anushsha tsiyatku, tárangiya. ¿Antaati nuw Apanlleezi? Apanllcha tputseem taárash panatarasha. Mishat, taárashee itutsimaam yasaritamta. ¿Antaati nuw Apanllinawa, nuwaam amb táyarush yandapich? ¿Nuw anoo wanguyaa yarcheena ashiru? tárangiya. Na mangishis chinantsa. In kurak nuwaa tuxaramaam zandkiya, tárangiya.
Elisewsha yuwaa kurak wamaree izichirangu, anoo mazinarangu, tsiyatssee zanganirangiya. ¿Mayaamsha wamaree izichka? Waani Naaman ningeem naanpa, nuwangaz pakatu. Nuwash kuskachu, nuwsha yarchima. Ashkachuri, Naamansha, Zuraktishcha. Israelush Apanllee kuk kamanipani taarcha, táchiya, tárangiya.
Naaman anoo mazinarangu, kapaachush pshiyrshini zaruyaru, naayaranllu, Elisewash kuseeru, pangusinung wach xiyarangiya. 10 Itaru, Elisewsha tiptsiree tsiyatssee kamanimaam zanganirangiya. Napanlla. Apanllee kuk kamanipan ateeja. Ortagup kung naayaru, anush arangich kuwiz tsimbun matayaru chumachpa. Ashkachu, uru wanguyarini mikeeru yarchiya, átcha, tárangiya.
11 Naamansha anoo mazinarangu, kapung tsiyantarangiya. Kanapeeranllu anush tsiyatarangiya. Nuw mangishi chinaranguri, táranginatana. Kurak shitungeeru, ¿Tamarimta? táyaru, nuwanung xiyeeru, nuwaa tasaseeru, nuwaa patateeru, Apanllpa mashkachu, Apanllsha nuwaa yarchiya, táranginatana, tárangiya. 12 ¿Antaati in kung' Damáskooja? misha kung Abanaja, misha kung Farfaraja, ¿antaati in kung anooja? Ancha kung' kizpur wanasiriya. Ichingarooma Israelshuchee kasiriya. ¿Nuw tamareeja amb ashtachi? ¿Antaati ashkachuri, anush wanguyari yarcheeja? amb tárangu, kapung tsiyantarangu, kasayaru, wapitam kanapurangiya.
13 Itaru, apussha naantachusin, Naamansha muchchur, Naamanaa, Mazinanlla. ¿Antaati Apanllee kuk kamanipan shiyaa yutaritaja tsiyatarang? Nduni. Wánariya mbamanaaree kamachtarangu, ¿ndunnaarshaparee kukoo payurangsha? Ashiriya, mangish itsinsaru chinangcha. Shiy naayarush, kungush chumangi. Ashkachush, uru nutsish wanasiritsha, tárangiya.
14 Kuraksha Naaman anoo mazinarangu, Ashiriya, waritachpari. Zuraktishcha, tárangu, Elisewaa kuk payurangu, arangtach tsimbun kuwiz matayaru kung Ortagush chumarangiya. Ashiriya, chumarangu, wánguyar yararangiya. Yusur wanuts ashchiri wanasireerangiya, nllur wanuts tamapari ashirangiya.
15 Ashiriya, Naamansha anoo parangu, Elisewap tsiyatamaam wipunashpa naataranganaya. Ashiriya, anush kusarangsin, Naaman tsiyatarangiya. Na in nuw mangi kizpur kisa, watam minup tsap minumtiyam Apanllee kuk kamanipan kizpur wanindaja. Israelshumari kizpur taariya. Ashiriya, na nuw shiyaam maachee panachinllpa, yuwamand shiy nuwaa yararangish anumanda. Nuw shiyaa tputsirtana, tárangiya.
16 Itaru, Elisewsha, Nduni. Zurampatari Apanll waana paritam, yuwaa átish anoo ayu tácheezi, ndambari, tárangiya.
Itaru, kuraksha Naaman, Ashiritaa, Neewa, yángi, Elisewaa tárangiya. Elisewsha ashiritaa ngatarangiya. 17 Ashiriya, sundarsha urkar Naaman, Ashiriya, na ayu tángandama. Nuw kapaachumun ush tsapureetsish pakich nuwaanpee yachima, watam na nimandari shaana nuwaa paritamtish, yusur apanllputsee chinacheezi. Ayamtaati yusur apanllputsee ungirtacheezi. Minumtaatsiri Apanlleetsimari Taarashipanee ungirtachima, tárangiya. 18 Ashiriya, minumari shiy nuwaa istangandama, Apanll nuwaa yutaritshishiri tachingamaama. Nimand naakchuri, nuwaa kurakarshiti, apanllputsip Rimonash pang' ungirtayani, tákchu, nuwamun uw putayaru, apanllputsinung tutunlltayaruni, tsimbunarishtini ungirtakchiniya. Ashkachi anoom, nuwaam Apanllpat tsiyatangandama, anoo Apanll tachingamaama, tárangiya.
19 Elisewsha, Waritariya. Mapiyrush naatacha, tárangiya.
Naamansha anuritam mapiysha naatarangiya. 20 Ashiriya, Naaman naayaranllu, arapsha naanakchu, anoo Elisew muchchur Guehasiy mangush chinayaru, ¿Tamashtaja nuw kurakari Elisew kurikee ngatarang? Ashiriya, nuwnaa tachiteeruri, kamateeruri, mashatama. ¿Nduneeja nuwaam panachinda? tárangiya.
21 Tárangu, Guehasiy mikeeru yap Naaman naayaranllu, amb tachitarangiya. Ansha kurak uship napku, Elisewaa muchchur parangu, kapaachush pshiyrshini karuwarangiya. Karuweeru, masharangiya. ¿Maya k'kuz yutarit taaru naatatsha? tárangiya.
22 Guehasiysha, Mangutariti pakaturi kusarangina, tárangiya. Itaru, nuwaa kurakari zanganirangiya shiyaa kamanimaama. Apanllee kuk kamanipan tsimbun kanungaseew tsap Efrayinamand káyashinusin, kusataranganaya. Ashiriya, shiy kurikee nuwaam panamaam waritakcha, tárangiya. Nuwaam panangandama. Tuchip mil kurik mbammash panangandama; anumunsha tsimbunatam kamarish panangandama, tárangiya.
23 Naamansha kurak anoo mazinarangu, Zuraktishcha. Ashiriya, neewa. Shiyaam kurik panachinllpa. Aranginashta 6 mil kurik mbammash panachinllpa. Ngatinllpa, tárangiya. Táyaru, kurikeetstam, misha wamareetstam pursash tsimbunari pshtayaru, panarangiya. Ashirangu, tsimbun muchchur Guehasiyash ipunamaam zanganirangiya. Ansha muchchur yáyarandsin, Guehasiypa washunand ipuneerandsin naataranganaya. 24 Naayarandsin, machimun káreerandsin, anush kuskamchusin, Guehasiysha pursaa yaruwayaru, wansshutarisha pang' wayarangiya. Anumandari Naamanaa muchchuri, Kurakaripish kanapungtsa, tárangu, waanpeetam urkarip naataranganaya. 25 Guehasiysha Elisewash kuseeru, Elisewsha muchchuree masharangiya. ¿Yapimandsha káyashinsha? tárangiya. Guehasiysha, ¿Antaati nuw naareezi? Neetsiritcha taari; tárangiya.
26 Itaru, ashiritaa Elisewsha, Na in ¿antaati nuwaa kamapshicheezish? Nuw parangtana. Tputs kapaachoo pshiyrshini kasayaru, karuweeru, shiyaa tsiyatarangiya. Nuw anshutamana. Nuw kani anushpaz ashirangina. ¿Antaati na in kurikee chinamaam waritak? ¿Mayaamaja kurikee, misha kamazeetstam, misha mzatseetstam kizarunpat, misha opeejaatstamta, misha wakaraatstamta, misha m'chachureemtamtish, misha kizaatsitam m'chachureemish anoo ichingaru shiy chinachish? 27 Ashiriya, yuwamand ashirangish anumand Naaman tsútash shiyaa tsutachiya. Maachiritaatsish ichingaroom urutamari tsutaku taachiya, tárangiya. Tárangu, Guehasiysha mazinarangu, Elisewaa kasayaru, naatarangiya.
Ashkachu, wanutsish tsutashish kizpur pshturangiya. Ashchiri wanutsee tsutarangu, wanuts tútungkayaru mburashsha taarangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Guehasiy Naamanaa urkiree yarangu, itaru waanaatsisha tsutashish tsutarangu anootsi.