23
Na kamanchintspa yuwaa kurak Osiyas Apanlleetsimarisha kuk payumaam Apanllpa masharangu anootsi
Yusur kurakash kusarangsin, kurakaa Oseyasa kamanirangsin, kuraksha ichingaroo tputs kuruzurangiya. Ashirangu, ichingarusin Utaáchich wachinanur tputs, mishat Irusarinshuchtam ichingarusin, apanllpaneewtamsin, Apanllee kuk kamanipaneewtamsin, ichingarusin tputs shaniyamaam Apanllish pang' pshturanganaya. Kuraksha anush kirakaa yáyaru, yuwaa Apanllee kuk yandamaa Apanllish pang' yarangana anoo natstarangiya. Natstam iwatsparamchu, kurak apusanand pangusee wanupish xiyeeru, Apanllpa tsiyatarangiya. Apaa, natunaa nimun shiyaa kukish izuurashapari payuchiniya. Shiyaa kamachtamarish tatsamooru tuminchiniya, tárangu, tputsshitisin ichingarusin zamangarangusin, Na nimun anootsimarishapa tsiyatsis payumaam chinachiniya, tárangusin, anootsimarisha payuranganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa kurak Apanlleetsimarisha kuk payumaam Apanllpa masharangu anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa kurak Osiyas wasundururee, apanllputsee kapeetamaam kamachtarangu anootsi
Ashiriya, kurak Osiyas Hilkiyasaa, apanllpanee urkari, misha apanllpaneetstam, misha Apanllee pang' ksutamapaneetstam kamachtarangiya. Yuw Apanllish pang' apanllputsee ungirtamaam Baalaa, misha Aseraatstam, misha tsangacheetstam wani ashiru wayarangana, anoo ichingaru yáyarus, ishitungangints, tárangiya. Uwshtisin ashpari wishchip ishitungayarusin, Sedronaa* Wanga 18.1 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. timburanlliz apusanand xanateersin, ashpari muchiranganaya. Sheersin, puzacheetsimarisha Betelap yátaranganaya. Ashirangsin, yuwaatstam Utaáchich apanllputsee urkar ksutamapanee wayarangana anootstam tputs kapeetaranganaya. Watam uwin machimun íwar kzammashee ichingaru zar muchtaranawa. Anush machimun maacheetsi muchimaam ínarangana, anoo ichingaroo kapeetaranganaya. Utaáchchish watsapun shuneeru, apanllputsee anoo ichingaru kapeetaranganaya. Mishat, Irusarinash chapunguw taarangu, anootsitam ichingaru kapeetarangtamsinaya. Apanllputsee ksutamapan kzammashee mbutarangana anoo izuuru kapeetarangtamanaya. Mishat, Baalaam ungirtamaam zar ashiru, misha tsup ashiritam tinarangana anoo, mishat Aseraamtam Apanllshuri pang' ungirtamaam tinarangana, anoo ichingaru yusheersin, kungumun wing xanateersin, ashpari muchiranganaya. Puzachimarisha katuchirangiya. Ashiriya, puzachee yáyarusin, tsiparish mapshishish kuruteersin, kasaranganaya. Mishat, yuwaa apanllputseem ungirtamaama atusin pangurangusin, itaru anushsha tputs kamuzpatatin tayutaritarangana, anootstam pangus kapeetaranganaya. Apanllshuri pang' ashiranganaya. Mishat, kiz apanllputseem Aseraam wamar k'tatarana anootstam ichingaru kapeetaranganaya.
Anumunsha kurak Osiyas ichingaroo apanllputspanee ipazarangiya. Ichingarus Irusarinash kusangtsa, tárangiya. Anush kuseersin, Osiy wasundurur yuwaa machimun íwar apanllputseem ungirtamaam wayarangana, anoo ichingaroo kapeetaranganaya. Tsap Guebamand chtayaranllu, tsap Beersebamun tutsiparu, kapeetaranganaya. Watam anush kzammashee mbuttaritamsinawa. Mishat, Josueynung pangu, Utaáchich gobernadorinshini pshtushini watandaramap mbazinungich yashingoom wayarangana, anoo ashchiritam kapeetarangiya. Itaru, apanllpansha íwar yuwamun mach pshkuru anumun apanllputseem wayarangana, anootsimsha ungirtarangusin, ndusha Irusarinap Apanllee ungirtamaam naaranganaya. Ashkusin, anshurisha pangaa yuwamshee nda tputtaru anoo wamkurpasha katungkusin, taaranganaya.
10 Ashiriya, kuraksha Osiyas anoo parangu, ichingaroo tayutaritarangiya. Yuwaa Ben-Jinomash tandsa apanllputseem maacheetsi muchimaam wayarangana, anoo ichingaru yáyaru, kapeetarangiya. Tputs wipaa kamuzaa, misha kizaatstam wayayarusin, apanllputsee Molokaa ungirtamaam muchirangana, anootstam kapeetarangiya, nda ayamtaatiyam yusur nlluraa muchimaama. 11 Mishat, yuwaa Utaáchich kurak sirú kapaachoo pshiyrshinpa zareem ungirtamaam wayarangana, anootstam ichingaru kapeetarangiya. Ancha ichingaru Apanllinung washitungash Natán-melekanung ksutarangiya. Anuwaa yáyaru, sumaspat muchirangiya. 12 Mishat, yuwaa kurakash Ajasash pangu íwar apanllputseem muchimaam wayarangu, anootstam kapeetarangitamta. Mishat, Manases Apanllinung pang' apanllputsee wayarangitamta, anoo ichingaru yáyarusin, machimand Sedronash wazaw kapeetaranganaya.
13 Mishat, yuwaa tputs arapich Irusarinamand yap zar yaku amb apanllputseem kizpur mantsirimash wayarangu, anoo tayutaritarangu, kapeetarangtamta. Mishat, Irusarinaa charapungaru tuwash kurak Saramun apanllputsee Astartee wayarangu anoo, mishat Sidonshuch tputs apanllputsirini Kemos, misha Mowabshuch apanllputsirini Milkom taarangitamta, misha Amónshuchsha apanllputsirini taarangitamta. 14 Anoo ichingaru yáyarusin, patumbchee misha yasinaatstam ungirtarangana, anoo ichingaru chuweeranganaya. Sheersin, anumunsha yuwash apanllputseem wayarangana, anush tputseetssha wanap yáyarusin, xanateersin kasaranganaya. 15 Mishat, apanllputsee Betelash tsap Jerobowam, Nabatarini wip tinarangu, yuwapa Israelchichee tayutaritarangu, anoo chuweeyarusin, tirooyarusin, kasaranganaya. Mishat, Aseraatstam anush wayarangana, anootsshat apanllputsee sumaspa tazuyarusin, muchirangtamsinaya.
16 Ashirangu, kurak Osiyas kanapeeranllu, naantachu machimun iwaz apanllputseem ungirtamaam wayarangana, anush tsipareetssha zapan wayam taaru anoo parangiya. Anootsshat wasundururee kamachtarangu, Natu, wanap ichingaru yángints. Yáyarus, nimun yuwamun apanllputseem maacheetsi muchimaam wayakana anumun wayangints, tárangu, muchchurshitisin, Ayu atusin, ichingaroo wanapoo yáyarusin muchiranganaya. Amb ashirangu, Apanllee kamachtamarini yuwaa kurak kirakaa yáyaru, natstarangu mazinarangana, anooritam tatsamooranganaya. 17 Ashirangsin, tputseetssha masharangiya. ¿Maya machimun taara? tárangu, tputsshitisin anshuchiri, Utaáchich Apanllee kuk kamanimapan mapurangana ancha. Nish kusarangu, yuwaa shiy Betelash tsap apanllputsee ichingaroo kapeetarangish, iyaa wasina kamanirangiya ancha, táranganaya. 18 Ashiriya, kuraksha Osiyas wasunduraree, Watsta. Anoo tsipari ptatintspa. Minumtiyam tputs anoo patatamaam watsta, tárangiya. Ashirucha, Apanllee kuk kamanipan yakat Samariyamand kusarangu, anshurisha tsiparangu, mapurangana, anuwaa nda tayutaritaranganaya.
19 Mishat, yakat Samariyash pangus íwar kapunguw apanllputseem pang' pangurangana. Yuw kurak Israelchich pangurangusin Apanllee kapung tatsiyuntarangana, anootssha kurak Osiyas ashchiri pangus kapeetarangiya. Apanllputsee Betelash yakat tamarangpari sheertam kasarangiya. 20 Ashirangu, anshuritam ichingaroo apanllputsee urkar pacharangu, yuwashutam apanllputseem ungirtamaam maacheetsi wayayarusin, muchtarana anumuntam tsiparee ashpari wayayaru, muchirangiya. Ashirangu, kurak Osiyas yusur wapitam Irusarinap kanapurangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa kurak Osiyas ichingaroo apanllputs kapeetarangu anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa kurak Osiyas kapung shambatshisheem wayarangu anootsi
21 Kuraksha Osiyas ichingaroo anshuchee tputs kamachtarangiya, Apanlleem shambatshisheem wayamaama. Yuwaa Apanll iyaa Ijiptosh tsap tashitungarangu, anoo nda mbizamaam shambatshisheem wayayani, tárangiya. Ashirangsin, yuwartatam Apanll kamachtamarini yandam taarangu, anuritam tatsamooru wayaranganaya. 22 Minumtiyam Israelchich ksutamapan nda amb ashiru ungirtatarusin, sirútamastaatiya zitamin kurak Israelchich Utaásh nda amb ashtarusin, wamari kurak Osiyas ashiru kizpur kapung shambatshisheem wayarangiya. 23 Osiyas kurakaam kinaru, 18 masach taachu, anush zar yakat Irusarinash shambatshishee kapung wayayaru, Apanllee ungirtaranganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa kurak Apanllee ungirtarangu anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa kurak Osiyas apanllputsee kapeetarangtaa, wandari xarashish taarangu anootsi
24 Kurak Osiyas ichingaroo apanllputsee kapeetarangiya. Mishat, wazurireetsitam, misha tuwachimapaneetstam, misha apanllputseem tputs pangshuw payukana, anoo ichingaroo kapeetarangiya. Mishat, yuwaatstam Utaásh maachtaw yashingchich mantsir tinamaw taarangu, misha Irusarinshutam taarangu anoo ichingaroo ashpari kapeetarangiya. Apanllee wirkar apanllpan Hilkiyas Apanllish pang' parangu anoo ichingaru tatsamoorangiya. 25 Nda minumtiyam kurak ashim sirútamastaatiya taarangu, anumari kurak Apanllee mangpatari chinarangiya. Apanllee zurampatari chinarangu, kamachtamarineetsi wanasir tuminurangiya. Móysisarini wirkar kamachtaku anuritam tatsamooru payurangiya. 26 Itaru, ambitaa ashirangu, ichingaru tatsamoorangitaa, wandaritam Utaáchchee nda Apanll kis naparangiya. Yuwamand ichingarusin tputs Manaseschich Apanllee tayutaritarangana, anumand Apanllsha nda kis naparangiya. 27 Ashirucha, Apanll Utaáchchee kasamaam zandarangiya. Israelaa tsap kasarangu, ambitam ashimaam zandarangiya. Sheeru, yaktaa Irusarina izuuru kapeetamaam chinarangiya. Yuwaatsitaa waana Apanll ipusarangu, waama pang' pangurangana, anootsitaa kapeetamaam zandarangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Apanll Utaáchchee tputs nda kaapa kis naparangu anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa kurak Osiyas tsiparangu anootsi
28 Kurakaa Oseyasa taárash yasamaam zandkus, misha yuwaatsitam taarangu anoo, misha yuwaatsitam tarawaztayaranllu anootsitam yasamaam zandkus, kirak Krónikash taariya, yuwash ichingaru kurak Utaáchchee kamanku anshutamta. 29 Yuwash waritarangu anush kurak Nekav Ijiptoshuch parawarini shitungeeru, kungup Eufratis naayaranllu, kurakaam Asiriyashcheem istaati táyaranllu, naatarangiya. Ashiriya, kuraksha Osiyas tapazeem shitungeeranllu, anpasha chamayangaranganaya. Itaru, kuraksha Nekav Meguidash tsap parangu, kurakaa Oseyasa pacharanganaya. 30 Ashirangsin, Oseyasarini wasundurur tsiparee Oseyasarinee kapaachush pshiyrshini wayayarandsin, wapitam watsapunip Irusarinap yátaranganaya. Yushindarangusin, anshurisha mapuranganaya. Sheersin, tputssha ichingarusin shaniyarangsin, wipaatssha Jowakasa kurakaam ínaranganaya. Waparinash zamurangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa kurak Osiyas tsiparangu anootsi.

*23:4 Wanga 18.1 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.