2
Mishat, kamanchintspa; yuwaa tputs Apanllee kuk nda itsinsaru tayapstakana anootsi
Itaru, sirútamasa ashpatam kamanimapanirini, Apanllee kuk nda itsinsaru kamanirangana zitaminarineetsi, apanllputspan tputsi. Natsha in apanllputspan tputs taaritamtaya. Anshtisin tputs siyaa tamapingayeentspa tápi aturi waneekina. Uwshtisin: Apanllee kuk kamanchintspa atitaatssin, itaru waanaatstamari kuk tsiyatkanaya. ¿Mayaamaja wanasiri taachich; watam Isus chiyamand tsiparangu, tachingaranguwa? ¿Ashiri tamaree chiyaa Apanll wánich? ngichkusin átangat ashkanaya. Maya; átu anumand Apanll nda zapish wanichiya. Yutarit yapstakchusin, zapan tputssha waa kuk kis mazinachinllinaya, watam yutaritshishingaz zandkanawa. Ashkatssin, Isusoo kuk tayutaritkanaya. Anumand nllitaritsha tputs Isusoo misisinasha yutaritam ínachinllinaya. Mishat, apanllputspansha: Nuwaam wanasiri tuwapanda, atusin, yuwaatsimarisha tputs kis mazinakana anootsimari tayapstachinllinaya. Yutarit taamaam waritakcha; mangu atusin tayapstachiya. ¿Antaati atana anoo Apanll nda mazinak? ¿Tamaree anoo mazinakchu, mapiych? Izuuru urutamari wanichiya.
Napa: Sirútamasa Apanll wasundurur Apanllee kuk ngatarangusin, Apanllsha nda zapish waneerangiya. Wasindarurimunaatstaa tapish tumanarangu, anuri na waneesheem kutakanaya. Mishat, tputstam sirútamasa Nowerinee kuk nda mazinarangana. Nowerini: Apanllimun mangeetsis yarangtsa; atitaa, uwshtisin ngatarangana. Ngateersin, Apanll nda zapish waneerangiya. Nowerinimsha wizanllpatari, wipaptartam, wipaptartam wizanll ashpamtaatssin tputs Apanll tapachindarangiya. Itaru, piyartachee tputs waneerangiya. Mishat, anamunsha zapish Sodomshucheetstam, minsha Gomorshucheetstam sumaspat waneerangiya. An tputs kizpur yutarit taarangsin, yap nda chinarana amb Apanllsha tputsee ichinguru sumaspat machingarangiya. Ashiriya, anootsi chinayarus, mangoonangtsa. Tputs Apanllee kuk ngatkusin, Apanll izuuru wanichiya. Itaru, waanaatsi tiptsiri tapachindamaam yasakiya. Sodomshuchee tputs sumaspat waneerangitaa, itaru Lotarineetsimsha pacharangeeja. Uwaa tapachindarangiya. Lotarini Apanllee chinarangu, yutaritshishee mazinat, putam mazinat, putam mazinat ashirangu, yuwaatstam parangu anoo kizpur ksimun musárangiya. Mang' kapung mantsarangiya. Tputs kapung mantsir taarangana.
Itaru, Apanll tputsee waneerangu, Lotarinee yutaritshishpanpata waneerangeeja. Apanll uru ashtariya; yuwaa tputs mantsir taakana anoo wanitariya. Zari yuwash waritakchu anush izuuru wanichiya. Itaru, waanchichitaa tputs uru tapachindatariya. 10 Ashirucha, atashina, apanllputspanee tputs, yuw ngichimpat tayapstakana anoo Apanllsha aranginasha wanichiya. Mantsir taaktaa mishat kapung mantsirtam tsiyatstangat ashkusin, ashtaa nda pazikana. Apanlleetstam mantsir tsiyatkanaya. Apanllee taárash nda kaapa yasarsin zarungchakanaya. 11 Apanll wasundurur yasashee ichinguru yasaktaatssin, yutaritshishpanee kapungtaa kasirtaatssin, ashiritaa yutaritshishpanimand nda minamtiyam k'kuz yutarit tsiyatkana Apanlleetsi; zamaru taakanaya.
12 Itaru, uwsha apanllputspansha yuwaa nda yasaru anoo yutarita tamasing tamasing ashkana. Mirusinlltatuch ashkana. Zamiz manginshuch ashirusin, mang' ndunareewa. Itaru, Apanll: Na wapa tákchu, apanllputspanee zamzeetspaz ashiru putayaru, yashingup kapeetchiya; izuuru wanichiya. 13 Yuwamand Apanllee tiptsiri yutaritam ínarangusin, anumand Apanll kapung wanichiya. Yutaritshishee shamangaksin, kaschiritaa nda pazikana. Siyash shaneersin, kizaa napataranll ashkusin, kizaa yutarit zarungchat zarungchat ashkanaya. Nda pazikanaya. 14 Yutarit patatamamari chinakana. Tputssha Apanllee kuk ndutam mangoonkusin, yutaritshishee pakchusin, uwashtam tachitchitampasinaya. Mishat, maachtangaz, mishat kurikingaz zapan payupi atusin, tputsee tamapingamaam kapung yasakanaya. Maya: zuwaa, Apanll anootsi kapung natsakiya. 15 Anumash yutarittanda. Apanllee wanung kasaksin, sambarchippaz ashiru masatkana. Zitamin Balamarini* Masatarangana 22.5 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Beorarini wip tamarangpari ashkanaya; kurikingazeemari kapung chinakanaya. 16 Itaru, Apanll Balamarineetsi chinoo burroo tutsiyachtarangu, burrsha waanaatsi amuyarinee nambarangiya Balamarineetsi. Balamarinsha chinoo tsiyatku mazinayaru, punirustarangu anumunsha mangoonarangiya.
17 Itaru, apanllputspani mazinakazinllinaja. Chiyaam nda pakchiyam istakanaya. Msas ashiru mzeezeetara mzeezeetara, kambusuru tap' ashkachu arap kapeetku an tamatarpari ashiritam apanllputspan nda pakchiyam chiyaa istakana. Apanll anoo kizpur aranginasha wanichiya. Sumasush kapeeteeru, kizpur tapish wanichiya. Watam ngichimpata tayapstakanawa. 18 Iyash tachitkinaareesa ashiru yuwaa saana zandkis anoo ashtachtampasa. Karusamaam zandkus, karusangtsa. Yutarit taamaam zandkus, yutarit taangtsa. Yuwaa saana zandkis anoo shingtsa; ngichkusin táchinllinaya. Tputssha anoo mazinayarusin, Zurkuparee atiya táyarusin, tachitchinllinaya apanllputspanshu. Chtaru Apanllee kuk yasarangitaa, yutaritshishee kasarangitaa, itaru yusur yashingoom muchchureem waanaatsi ínchinllinaya. 19 Iyash tachitkinaareesa, kis taatssa atitaatssin, itaru mangu tamapingaku atanaya, watam waantaritam yashingush kiyung kachiykanawa. Yuwamand tputs yutarit patatkana anumand waanaatsi kiyung yachakanaya. Tputs uru yutarit taaku, anpaniricha taatarasha; waanaatsi yutaritshishirini kasamaam pinasakiya. Ashku an Yashingush tachitataw ashkiya. 20 Tputs Apanllee kuk mazinaku, Isusoo mangoonpi átu, Apanllsha Yashingoo tatutskiya. Itaru, Apanll tatutskitaa, tputssha yusur Yashingush pshtukuch, kasamaam ngatkuch, an zuwanllee, kizpurcha yutarita misisinashtaya. 21 Ndunnaa Apanllee kuk mazinaranguch, nayanimaam waritachparee. Itaru, mazinaranguch, nayanimaam wanindaja. Apanll wanichiya ksumshinashtaya. 22 Chtaru yutaritshishee kasarangu, yusur yutaritshishish pshtukchu, tumuzpaz ashiru kateeru wataatstam katungakpaz ashkiya. Napaz k'chee ichumayaruch, kasakchuch, yusur tsarunush zuripshtakiya; ashkitamta tputsi yuw yashingush yusur pshtukchu anu. Ashirucha, nuw siyaa atashina; apanllputspanee kuk mazinarintspa ayamtaatiya; tamapingayeentspa, siyaa tina.

*2:15 Masatarangana 22.5 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.