2
Mowabshuchee tárangitamta.
 
Mowabshuch kizpur yutarit chinarangusin,
Edomshuchee kurak wanapoo yáyarusin,
sumasish mucheersin, puzacheemsha kinarangu,
anumand nuw zurampatari wanichima.
Anumandtam nuwsha Mowabshucheem sumasee zangankachuri,
Kiriyutshucheem kurak pang' pangurangana, anootstam muchkachuri,
izuuru puzacheem kinachiya.
Amb ashkachuri, tapazish pachaksin,
kizpur zunganitaru ashiru, wakar wits puu puu tákchusin,
siysa Mowabshuchis tsipatartatssa.
Kurakaris ichingaru ksutku anoo,
misha kurak tsipasawaatstam ichingaroo nuwamari kasiruri,
sumaspa tpachingachima,
 
Apanll Mowabshuchee tárangiya.
Utaáchcheetssha Apanll tárangu anoo kamanchintspa
Apanll Utaáchchee tárangitamta.
 
Utaáchich yutaritshishingazimari zandkusin,
nuwaa tayutaritkusin,
nda k'keetsi payukana.
Waana zitaminarini tamarangparee ashirusin,
maacheetsisha tínayarusin,
anootssha ungirtaksin taakana,
anumand zurampatari nuw Utaáchchee wanichima.
Ashirucha, Utaáchich Irusarinush kurakaam pang' pangurangana anoo muchimaam sumasee zanganchima,
 
Apanll Utaáchchee tárangiya.
Apanll Israelchicheetssha wanichima, tárangitamta anoo kamanchintspa
Apanll Israelchichee tárangitamta.
 
Israelchich kapung yutaritshishee chinarangana,
anumand urutari waneerinandti kasachima.
Watam tputs wanasirimsheetstaa, kurik putapani atusin, tupaxanxakanawa.
Mishat, pukireetstam minumpatamari spat tupaxanxakitamsinaya.
Pukiree wamari kasirsin, kiyung yachakanaya.
Tsiyatssee yaramaam waritaktaa,
itaru pukireetssha yutaritam ínakana;
yaramaam ngatkanaya.
Wapar, misha wipatam kizaa minumtaatsimari yangakanaya.
Ashkusin, nuwaa Apanlleetsi kizpur yutaritaam ínakanaya.
Pukireem kurikee istayarusin, suwatpa atusin, punlluree itutskana.
Anootssha yáyarusin, anumunsha maamaw ashkusin,
apanllputseem ungirtaksin katungkanaya.
Tputsee nuwaa nda mikeeru tuwaparangu, atusin,
kurikee arang yáyarusin, anpatatam vinoo paxanxeersin,
kis apanllputsish waakana.
Anushsha karusastangat ashkanaya.
 
Síru nuw siyaa Israelchicheetsis chinaranguri,
apusap machimaam Amorrewshuch tputs kizpureewaatstaa,
karipan tamapari ashirusin wazuraneewtaa taarangsin,
ashiritaa anoo tpachingarangina.
10 Sheeruri, siyaatssha Ijiptoo tsap tashitungayaruri,
apusap machiranguri, amb cuarenta masach maarangis,
anush nuw siyaa ksutarangina.
Amorrewshuchee tputs watsapun itutseeruri,
siyaamsha panarangina.
Ashirangtaati, siysa nuwaa ngataksa.
11-12 Mishat, saana yasaksa, yuwaa nuw siyashchee nuwaa kuki kamanimaam ínarangina.
Ínarangitaati, ashiritaa, kamanimapanee kuk nda mazinamaam zandkus,
tayaspatamaam pachindarangsa.
Tputseetssha Nasareyupani yuw vinoo waamaam pinasakana,
anootstam zanganirangtaati,
itaru siysa ashiritaa, Nasareyupaneetssha tumisingayarus, yarsarangsa.
 
Nuw anoo zurampatari atina.
13 Ashirucha, anumand tsapootssha ishipukchuri, kutsis táchatssa.
Ashkachu, mantsir yusachiya.
Wakar pshiyrshishush tirikoo kayak pshtaru, naakchu,
iship iship ashku mantsir yusataru
ashiritam mantsir tsap yusachiya.
14 Tputs kizpuritaati iripumaam yasaru, nda anoo kapachina.
Wizpureew taakana antaatiya anush wizpur pshatakchu,
nda waanaatsi tapachindachiya.
15 Tputs tapazpantaati, itaru waanaatsi tapachindacheeja, ndambari.
Tputs wamaritaati ichingaru iripumpa kasiru,
misha kapaachimuntaatiya suwayaranllu, kamungcheeja, ndambari.
16 Yuwash nuwaana siyaa wanimaam ashkachi,
anush tputs kizpur pachamaam yasarangitaa,
punikchusin, uru k'chirpungurinee kapeetanganllu,
zapeeru suwakchu iripunganchiya,
 
Apanll Israelchichee tárangiya.