2
Ashiri na kamanchima yuwaa kurak Nabukodonosor pamazurangu anootsi
Kurak Nabukodonosor tsimbun masach kurakaam kinaru taachu, anush zapan pamazurangiya. Anootssha chinachintar ashku xarashish mangush kapung taarangiya. Ashirucha, nda kis taarangiya. Mishat, nduntam kis maatariya. Ashku, tputsee yasampaneewaatssha tuwachima yasarana anuwaatssha, misha wishunoowaatstam kuruzurangiya. Yuwaa nuw pamasirangi anoo kamanpanda átu kuruzurangiya. Yasampanshitisin kurakush pang' kusatarangsin, kuraksha, Nuw zapancha pamazuki. Ashirucha, anumun xararuri taakuri, yasapi turi kizpur zandkina, tárangiya. Yasampanshitisin kurakaa Aramewush k'kuz tsiyatkusin: Shiy kurakaa, urutamari kurakaam kinarush taachsha. Ashiri, kurakaa, pamazumareetsish iyaa kamaningcha. Kamaneerush, iysha shiyaa pamazumarish kamanchinipa, yuwaa ashtachu anootsi, yasampaneew kurakaa táranganaya. Itaru, kuraksha: Na mazinangtsa, yuwaa nuw pamazurangi anoo siyaa kamancheezi, ndambaree. Saantari mangimandaritis natstayarus, yuwaa nuw pamazurangi anoo kamaningandama. Mishat, yuwaatstam ashtachu anootstam itsinsaru kamaningandama. Itaru, siy ndunnaa nuwaa itsinsaru kamankus, nuwsha siyaa mchukpat turumaam kamachtachima. Pangeetstamtis ichinguru kapeetchinllinaya. Itaru, siy waanari yuwaa nuw pamazurangi anoo itsinsaru kamankachus, misha yuwaatstam ashtachu anootstam kamankachus, ashiri nuwsha siyaam ngutariti maachiritaatsi zapan wanasirimshee panachintsa. Mishat, tputsireetsi: Siy nee tputs ungirtangtsa. Kizpurtanda yasakana, táchima. Ashirucha, siyaa pamazumareetsi kamaningandama, atashina. Mishat, yuwaa ashtachu anoo itsinsaru kamaningandama atashina, kurak yasampaneewaa tárangiya.
Ashiri yasampanshtisin punirpat, Kurakaa, yuwaa pamazurangish anoo iyaa kamaningcha. Ashkachush, iysha itsinsaru yuwaa ashtachu anoo shiyaa kamanchinipa, táranganaya. Itaru kuraksha; Na siyaa yasaktana. Nuwaa kuki mazinarangus, punikus, Pcharundama, átus, nuwaa ngutaritis átssa. Anoo mazinamaam zandkeezi. Siy yuwaa nuw pamazurangi anoo wandaya nda nuwaa itsinsaru kamankachus, ashiri siysa ichingarus tsipatssa. Siy nuwaa mangutis ngichamaam zandaksa. Ashiri kurakaa wanasirinaariya kamankachuni, iyaa pachacheeja, ¿nda mangishis chinakus átssa? ¿Nuw antaati nllitarit chinacheezi? Ashiriya, siysa yuwaa nuw pamazurangi anoo kamaningandama. Ashkachus; Zuraksincha. Ashiriya, yuwaa ashtachu anoo yasartampasinaya, siyaa táchima, kurak tárangiya. 10 Yasampanshitisin; Kurakaa, yuwaa shiy pamazurangish anoo minumtiyam tputs tsapurunasshuch kamanimaam wanindaja. ¿Nitaati sirútama min kurak tiptsiree, Yuwaa nuw pamazurangi anoo kamaningandama, átar? Nda. Minamtiyam kurak kizpuritaati, yasampanee wishunootstam kamaninganda, átareeja. 11 Ashiri kurakaa, arangeem tputs yuwaa shiy átish anoo kamanimaam wanindaja. ¿Tamapa iy apanllirini kamaneecheezuwa? ¡Itaru, uwsha nda tputsish taakuwa! yasampan kurakaa táranganaya.
12 Kuraksha yasampanee kuk mazinarangu, kapung tsiyantarangu, waanaatsee wasundurur kuruzurangu; Ashiri Babiloniyashchee yasampan, misha wishunootstam ichinguru putayarus, pachayarus ksangints, kurak Nabukodonosor kamachtaku, tárangiya. 13 Ashirucha, tiptsiree kamachtarangu, sundarsha Danielangaz wipunashingaztam ashpari pachamaam nachungaranganaya.
14 Ashiri kuraksha wasundurur urkari, Ariyoka sura, Danielaatssha putamaam kusarangu, Danielsha Ariyokpa wanasir chinampatari tsiyatarangu: 15 ¿Mayamand kurak yasampanee chingamaam kamachtaranga? tárangu, Ariyoksha itsinsaru Danielaa kamanirangiya. 16 Ashiri Danielsha anoo mazinarangu, kurakap tsiyatkatu naatarangiya. Kurakash kusarangu: Xamachee kurakaa. Iyaa musá pcharinllpa. Nuwaam pakich kutanda. Ashkachush, nuw uru shiyaa wanasir yuwaa pamazurangish anoo kamanchinllpa, misha yuwaa tushiychu anootstamta, Daniel kurakaa tárangiya. Kuraksha, Ayu, tárangiya.
17 Ashiri Danielsha mikeeru pangpitam naayaru, wipunasheetssha ashparita kurakaa kuk kamanirangiya. 18 Apanllee yuwaa kurak pamazurangu anoo iyaa tuyamandamaam maasheeni. Apanll kanindush taaku an ichinguru yasariya.* Romshucheema 16.25; Ipísshucheema 3.9; Kólosénshucheema 1.26 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Apanll istakachu, chiysha wazareetsiri kamankachuch, iyaa Babiloniyashuchpatari yasampani ndusha pachachinllinaya; Daniel tárangiya. 19 Ashiri Apanllee mashirangsin, anuritam psaan Apanll Danielaa miranish tuyamandarangiya, yuwaa Nabukodonosor pamazurangu anootsi. Ashiri Danielsha anumand Apanllee, Wapparee, táyaru, ungirtaku,
 
20 Apaa Taarashipani, shiyaa urutamari ungirtakuni taachinipa.
Watam shiyamari Apaa, ichinguru yasakshawa.
Shiyamari kizpurtishcha. Shiyaa kasimaam wanindaja.
21 Shiyamari yuwaa tsapurunasish tushiyku anoo yasakchush wayaksha.
Shaana zandkush, kurakaa kapeeteerush, misha kurak wayaksha.
Mishat, yasampaneetstam aranginasha itsinsaru yasamaam istaksha.
Mishat, wazareetsiri mangoonamaam istaktamsha.
22 Yuwaatstaa iy yasamaam pinasakani, anootstaa shiysha tuyamandakush, kamiran yasakaniya.
Yuwaa tunimash taakana anootstam paksha, watam wizpurirpatatish tunimaa tuwasineekshawa.
23 Apaa, nuw zitaminarini shiyaa chinarangana.
Na nuwsha ashiritam shiyaa wappari atina.
Shiyaa ungirtakina, watam shiy shaana nuwaa natstamaam wizpurireetsish panarangshawa.
Iy shiyaa mashiranguni, shiysha kurakaa pamazumarini tuyamandarangsha,
yuwaa kurak kapung xararangu anootsi.
Ashiri Apaa, wappari shiyaa atiniya,
 
Daniel tárangiya.
24 Anumunsha yusur Daniel Ariyokap napkatu naatarangiya. Watam Nabukodonosor Ariyokaa; Babiloniyashchee natstampanee pachamaam kamachtaranguwa; Ichingaroo pchangints, táranguwa. Ashiri Daniel Ariyokaatssha; Musá natstampanee pcharinllpa. Nuwaa kurakap machinda. Ichinguru pamazumareetsini kamanchima, tárangiya Daniela. 25 Ashiri Ariyoksha mikeeru Danielaa kurakap Nabukodonosorap machtarangiya. Anush kusarangsin, Ariyoksha; Kurakaa, in Utaáchich tputs pamazumareetsish uru itsinsaru kamanchiya. Nuwaa; Nuwnaa kurakaa kamanchima, tárangu, nish yushindarangina, Ariyok kurakaa tárangiya 26 Kuraksha Danielaa, Belsasaraa, ¿shiy nuwaa itsinsaru yuwaa pamazurangi anoo kamaneecheezish? ¿Mishat, yuwaa tushiychu anoo yasaktamtish? kurak tárangiya.
27 Ashiri Danielsha; Kurakaa, minamtiyam tputs anoo natstamaam wanindaja. Yasampantaati, tuwachimapantaati, wishunutaati, anoo yasamaam wanindaja. Shiyaa kamanimaam izuuru pinaschinllinaya. 28 Itaru, Apanll kanindash waamari kasiru taaku, anumari yuwaa zapish ashtachish anoo tuyamandakiya. Ashirucha, waana zandku, tputsee mang' p'tseekchu, yasamaam waritariya. Ashiri kurakaa, Apanll waana zandarangu, shiyaa yuwaa zapish tushiychu anoo wasina yámandarangiya. Ashiri natunaa pamazumareetsish kamanchinllpa. 29 Shiy kurakaa, kirimshish maamawush, mangishish chinachintar ashirangush, ¿Mayaja iyash zapish túshiych? ántar ashirangush, Apanllsha yuw ichingaru yasaru taaku, ansha shiyaa miranish wasina yámandarangiya. 30 Ashiri natsha Apanllsha nuwaa watatam tuyamandarangiya. Itaru, nuw nda ichinguroo yasampanee kasirina. Waana Apanll shiyaa kamanip átu, zandku yuwaa parangish anoo nuwaa yámandarangitamta.
31 Ashiri shiy kurakaa, miranish pamazukush, maachee tinam, tputs tamapari ashiru kapung parangsha. Tuwasineeru, kizpur kurakurtaru, yutarit punirsamuna. 32 Anoo napkush, much ur chumbeepimashpat ashchiri tinama. Titkursha misha pachtamatam ur mburshimashpa tinama. Waturootssha wanumbpatari ngusamb chumbeepimashpa tinama. 33 Upazsha mbammashpatatam tinama. Watssha mbammashtam tinam, itaru chawpitamta tsapupat ísim tinam parangsha. 34 Ashiriya, anootssha kurakaa, shiy napanapaw ashirangush, patumbich machish íwar wandari nduntaa tputs tununku, iwatamaranllu kurarangiya. Izuuru tsapush parat ashkamchu, tputsimun tinamun wats taw ashirangu, izuuru pátangarangiya. 35 Ashkamchu, anuri ichingaroo tinam ashpari izuuru chuweeru, wayapureem kinarangiya. Tputs tirikoo pusinaku tamatarparee ashiru, kambusursha kizpur kambustarangu izuuru wayapureetssha kapeettaru ashirangiya. Nda pakchiyam katuchirangiya. Itaru, patumbichsha yuw tputs ashiru tinama taw ashirangu ansha macheemsha kapungoom kinarangu, ichinguru tsapurunasee yambutarangiya.
36 Ashiri kurakaa, yuwaa pamasirangish anoo na kamaneena. Ashiri natsha yuwaa ashtachu anoo mangeetsish p'tsimaam kamanchinllpa. 37 Apanll waana shiyaa kurakaa, shiyamari ichinguru kurak kasiru wayarangiya. Mishat, wizpureetstam kizpur putit taamaam panarangitamta. Tputs ichingarusin shiyaa kukish payuchinllinaya. 38 Shiyamarisha kasirush, ichinguroo tputs ksutatsha. Ichinguru manginshuchee misha kpurngamsheewaatstam tputspatari ashpari ksutkush, shiyamari taachsha. Watam shiyamari ichinguru kasikshawa. Ashiriya, shiy kurakaa, tputs much orpat chumbeepimashpat tinam parangish, an watacha shaantaya. 39 Itaru, shiy tsiparamchush, anumunsha Apanll minshucheetssha tputs kurakaam wayachtamparee. Itaru, uwsha wizpur nda shiyapat tatsamchiya. Sheeru, anumunsha tuchparinsha minshuchtam tputs kurakaam kinachiya. Uwsha kizpuritam tsapurunasshuchee waamari kasiru taachiya. An watacha waturat ngusamb chumbeepimashpat tinam parangish anu.
40 Anumunsha ipunpunarurinsha kurakaam minshuchtam tputs kinachiya. An watacha mbammashpa tinam parangish kurakaam kinakchu, mbammash tamapari ashiru kizpur taaku, ichinguroo kurak wamari kachingeeru kasachiya.
41 Mishat, shiy kurakaa, pamasirangish yuw tputs tinam wats mbammashpat misha tsapupa ísim tinam parangish anshat tputs kurakaam kinachu, kizpur mbammash tamapari ashiritaa taaku, itaru waanpatatssin xarashish wayakchusin, piyamawsha taachinllina anoom ashirangsha. 42 Watssha ngusamb tsapupat ísim tinam parangish, ansha kurakaam kinakchu, kizpuritaa taaku, itaru uru pantsachu anoo ashirangsha. 43 Kurakaa, shiy ngusamb tsapupat ísim parangish an kurak wamachtash, gobernadoru, waanasir tsiyatkachu, wizarpataw istaktaatssin, itaru ashiritaa, nda wanasiri minamari k'kuz chinaksin, taachinllina. An watacha ngusamb tsapupa ísim tinam tamaparee ashiru parangish anu. 44 Yuwash ashpari in tputs kurakaam kinaturtachinllina, anush Apanllsha kanindamand waana urutamari taamaam kurak kizpur zanganchiya. Anoo ayamtaati kurak nllitari kasichazinllinaja. Tsapurunasshuchee kurak ichingaru kasiyaru, izuuru kachingeeru kasachiya. 45 An watacha yuw shiy patumbich waanitaritaa nduntaa tputs tununku, mach iwatamayaru, pantsayashinu, tputsee tinamaa pátangayaru, chuweerangu anu. Ngusambaa, misha ngusamb chumbeepimashtam, tsapupa ísima, misha orootstam mburshimashee misha orootstam chumbeepimashee ichingaru pátangambeeru, chuweerangu, an watacha Apanll waana kurak kizpuree zangankachu, ashtachu anu. Apanll shiyaa, kurakaa, wasina yuwaa zapish ashtachu anoo yámandarangiya. An zuramaritcha. Uru amb ashtachiya, Daniel kurakaa Nabukodonosoraa tárangiya.
46 Ashiri kuraksha Nabukodonosor anoo mazinarangu, puniku, Danielanung tutunlltayaru, timucheeru, tsapumun much kandanchinand ashirangiya. Sheeru, tiptsireetssha kamachtarangu: Danielaam chinuzee pachayarus muchingtsa, tárangiya. 47 Tiptsirsha ashirangsin, kuraksha Danielaa; Siy Apanlliris ichinguru tputsee apanllirini waamari kasiru taakiya. Kurakawaatstam ichinguru waamari kasiru taakiya. Siy Apanlliris tputsee mang' p'tseeku yuwaa ashtachu anoo yasakanaya. Ashirucha, shiyaam waana chinashish panaku, yuwaa pamazurangi anoo yasakush kamaniksha, kurak tárangu, 48 Danielaatssha Babiloniyashcheem gobernador ínarangu, ichinguru yasampantam Danielaa urkareem ínarangitamsinaya. Sheeru, maacheetsishsha kizpur wanasireew panarangiya.
49 Ashiri Danielsha kurakaa tsiyatku, Ashiri ipunsheetsi kurakaamtam ínangtamcha Sadrakaatsi, misha Misakaatsi, misha Abetnekootstamta. Ashkachush, uwshtisin shiyaa tputsirish wanasir ksutchinllinaya, Daniel kurakaa tárangu, kuraksha Danielaa wamkur Babiloniyashcheem ksutamapan ínarangiya. Itaru, Danielnaa uru kurakshuri pang' taarangiya.
Ashiri na kamaneena yuwaa kurakaa Nabukodonosor pamazumarini Danielsha kamanirangu anootsi.

*2:18 Romshucheema 16.25; Ipísshucheema 3.9; Kólosénshucheema 1.26 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.