^
Ipísshucheema
Minootssha kamanchintspa yuwaa Apanll iyaa Isuschicheetsini tapachindarangu anootsi
Mishat, táchintspa yuwaa nuw siyaam tayaspatampaneem taakuri, siyaam Apanllpa tsiyatkina anootsi
Mishat, nuw siyaa Isuschicheetsis atina; Wanasirinandaritis taangtsa; atina
Ashiri mazinangtsa nuwaa kuki Isuschichis; Yutaritshishee izuuru ksangtsa, nuw siyaa tina