6
Ashiriya, na kamanchima yuwaa Apanll Móysispat tsiyatku tárangu anootsi
Apanllsha, Ashiri na nuw Ijiptoshchee kurak waneekchuri, shiy anoo shaana pangachsha, tárangiya. Paraw nuwaa wizpuriri pakchu, kapung kiyung yachakchuri, anoo punikchu, wandarisha siyaa tashitungachiya watsapunishuya, tárangiya Apanlli.
Yusur minushsha zar Apanll Móysisee tsiyatarangiya; Nuw waatatana Apanlltana, Siyashuch zitaminaris nuwaa ungirtaranganaya. Aprahamarini, Isaakarini, Akoparini, nuwaatsimari kapung chinaranganaya. Apanll kizpurcha, waamari kasiru, táranganaya nuwaatsi. Itaru, nuwsha uwaatssin; Nuw waatatana Taarashipantana zuramapani, nda tárangina. Mishat, nuw Apanlleeruri, nuwamari siyaa kapung chinakina. Ashiri Kanaanaa tsapu siyaam izuuru panachintspa, tárangina. Yuwash tsap naatturi siy ngutis masarus taakis, anoo siyaam panachintspa, tárangina Aprahamarineetsi. Ashiriya, na in yasayana yuwaa Ijiptoshuch tputs itarawaztaksin, Israelchicheetsis kiyung yachakana anootsi. Na nuw izuuru nuwaanaatsi kuki tuminchima. Israelchicheetsis istachima, watam nuwaana siyaam istachintspa táranginawa. Ashiri shiysha Móysisee, Israelchichee nuwaa kuki kamaningcha; Apanll Taarashipan ateeja siyaatsi; Nuw Apanlltana, Taarashipani. Ashiri nuw siyaa tapachindachintspa, átcha Apanlli, tángcha. Mishat, yuwaa Ijiptoshuch siyaa itarawaztaksin, siy kiyung kachiykis anumand nuwsha izuuru wizpurirpati tistachima; kiyungtam yachachima. Sheeruri, siyaa tapachindayaruri kasachima. Mishat, na nimunarisha nuw siyaa nuwamatarisha tputsireemi ínachintspa. Sheeruri, siyaa izuuru ksutchintspa. Ashiri siysa nuwaa Apanllireemis ínangandama. Ambi ashkachus, siy nuwaa yasatssa; Siyashchi uru nuwaa; Taarashipani iycha Apanllirini taakiya, táchinllinaya; Ijiptoshuch tputs iyaa kiyung yacharangusin, itaru Apanlli iyaa tapachindarangu. Ijiptosh watsapun iyaa tashitungarangu, siyashchi nuwaa uruta táchinllinaya, átcha Apanlli siyaatsi, tángcha. Ashiri misha tárangitamta; nuw siyaa minup tsap maachchintspa yuwaa nuw siyaa zitaminaris Aprahama, misha Isaaka, Akopaam ashiru, tsapooneemis panachintspa, tárangi anootsiya. Anoo tsap urutamari siy tsapuneemis payutssa, Apanll Móysisee tárangiya.
Ashiri Móysissha anoo yusur tayusiru, Israelchichee tputsi kamanirangiya yuwaa Apanlli tárangu anootsi. Itaru, uwshtisin anumun mang' nda taturanganaya, watam kapung tarawaztaksin, nizimamun tsipambachinllinawa.
10 Ashiri Apanll Móysisee tárangiya, 11 Ashiri shiysha kurakaa parawa tsiyatashini. Apanll Taarashipani ateeja; Israelchichee tashitungachpa, átcha tángcha, Móysisee Apanll tárangiya. 12 Itaru, Móysissha Apanllee tárangiya; Itaru, nuwaa Israelchichtaa nda nuwaa kuki payuksin, ashiri ¿kurakanashtaja nuwaa kuki payuku payuch? Nda. Mishat, nuw kuki mur tsiyatamaam pinasaktana kurakaatsi, Móysis Apanllee tárangiya. 13 Ashiriya, Apanll Móysisee misha Aaronaa ashiru kamachtaku tárangiya; Ashiri kurak mikeeru Israelchichee tashitungamaam kamachtachpa. Israelchichi Ijiptosh watsapun taarusinapa, Apanll iyaa táyacha, tángcha, Apanll Móysisee tárangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Apanll Móysispat tsiyatku tárangu anootsi.
Ashiri na kamanchintspa yuwaa Apanll Móysisee mishat Aaronaatstam yusur kamachtaku, punirintspa, tárangu anootsi
28 Ashiri Apanll Ijiptosh tsap Móysisee tsiyatarangu, tárangiya; 29 Nuw Apanlltana, Taarashipani, ashiri shiysha Ijiptoshchee kurak parawa, tsiyatashini. Nuwaa kuki ichinguru kamaningcha parawaatsi, Apanll Móysisee tárangiya. 30 Itaru, Móysissha yámku tárangiya; Apaa, nuw kurakpat tsiyatamaam waritareezi. Ashirucha, nuw shiyaa áti, ¿antaati kurak nuwaa kuki payucheeja? Ndambari, Móysis Apanllee tárangiya.