Utaáshucheema
Wasina pakich kamanchinllpa yuwaa Utaáshucheem yandarangu anootsi
Utaáshuch tputs waanshucheem kirakaa yandarangiya. Sura yasareezini. Waanaatsi nda kamankiya. Itaru, waanshuchingaz mang' mantsarangu yandarangiya. Utaáshuch zapan Isusumun mang' taturangana. Itaru, Isusumun wamin kiyung kachiyranganaya. Ashirucha, ashpatam, Ashiriy zitaminaa kuk yuw Móysisarini tayapstarangu anoo yusur chinachinipa, tárangana. Isusoo kuk kasakinaareeniya, ndusha tputs iyaa kiyung yachachiya, tárangana. Ashiriy tputssha nee kirakaa yandayaru, Móysisarini kuk, sírapuch k'kuz, na pastayanllu, watam Isus Móysisarinee kuk ichinguru tatsamooranguwa, tárangiya. Iyaam tsiparangu, na Waparish iyaam yaramapaneem taakiya, tárangiya. Apanll na Isusootsimari kuk chinakiya. Isus Apanlltanda wipa. Na wamari kasiru waparish taakiya. Ashiriy Isusoo kuk kapeetkinaareesa, nllitaritush kamungamaam wanindaja. Ashiriy paptsa, tárangiya waanshucheetsi.
Ashiriya, na yuwaa kamanirangu anoo kamanchinllpa:
A. 1.1-4: Apanll wip waparpat tatsamooriya. Nish tsapurunasish taarangu, waparee kuk izuuru iyaam kamanirangiya. Sheeru, iyaam tsiparangiya.
B. 1.5--7.28: Ashiriya Apanll Wip, Isusu, wamari kasiru taakiya. Waparee wasundurur wamari kasiru taakiya. Móysisarineetstam wamari kasiru taakiya. Isus iyashchee apanllpan yaramapani wamari kasiru taakitamta. Iyashuch apanllpan urkari tputsimuntamta; iy tamapari ashiru nda itsinsaru taakanaya. Itaru, Isussha uru waparee kuk tuminurangiya. Ashiriy na iyaam urutamari tapachindampani taakiya waparishu. Ashiriy siysa Isusoo kuk kpitintspa. Kapeetkinaareesa ashirus, nllitaritush kamungamaam wanindaja.
C. 8.1--10.39: Sirapuch k'kuz na Isusumun pastayanlliya. Apanll sirútama iyashchee kamachtarangiya. Apanllpansha urkari maachtawa ursirpat pshturangiya yutaritshishee yaramaama. Itaru anoo tputsee istarangeeja wanasiriri taamaama. Itaru, natsha Apanllimun Wip ursiri tputsee yarkiya izurumaamarita.
D. 11.1--12.29: Yuwaa zitaminarini Apanllee itsinsaru chinarangu anoo chinangtsa. Zitaminarini kiyung kachiyrangitaatssin, ashiritaa Apanllee kasamaam ngatarangana. Apanllsha uwaa, Nuwtanda tputsiri, tárangiya. Iy ashiritam Apanlltanicha wipini. Apanll iyaa ksumish chinaku, iyaatssha wanitariya. Ashiriya sambaytarintspa, atashina.
E. 13.1-25: Ashiriy saanpata chinakus istangtsa.
Tárangiya tputsi Utaáshucheetsi.
Tputs kirakaa Utaáshucheem yandarangiya
1
Nuw siyaa Isuschicheetsis kamanchintspa; yuwaa Apanll waanaatsi kuk iyaam izuuru kamanirangu anootsi
Sirútamasa Apanll iyashchee zitaminarini tsiyatarangiya. Tputsee kamachtayaru tsiyatssis wayarangiya. Waanaatsi kamanimapanirini kamachtaku; Siysa tputsee kamanishinints; tárangiya. Táyaru, Apanll waanaatsi kuk pzapaneerangiya. Mishat, tputs pakich kamanta, yusur misha tputs pakich kamanta, kamanta ashirangana. Pamaskachu anush kamanta, Apanll wasundurur waneeru kamanta kamanta ashirangana. Itaru, zitaminarineetsini nda izuuru kapung kamanirangiya. Itaru, natsha Apanll Waanaatsi Wip zanganirangiya. Zanganeeru, Wipsha iyaa izuureesha Waparee kuku kamanirangiya, watam Wip uru Waparpat taaranguwa. Napa Apanlli Wip Waparpat ipunuru ichinguroom tinarangana. Sirútamasa Apanllsha Wipaa: Kanindam tinayani, mishat tsapurunaseemtam tinayani, táyaru, tinarangiya. Tinayaru, Apanllsha: Na shiyaam ichinguroo panachinllpa, Wipaa, tárangiya. Shiyamari kasiyarush taachsha, tárangiya Wipaatsi. Ashiri na Wipsha ichinguru wanasiri ishinkiya. Kuk kizpurcha. Apanll 'sinish taakiya. Tunim nduneekiya. Itsinsaru wanasiriri chinakiya. Yutaritshishee nduneekiya. Wipsha ashiritamta. 'Sinshutam taakiya. Wanasiriri chinaktamta. Tatsamoorusin minamari mangooz chinakanaya. Apanll Wip nish tsapurunasush kuseeru, iyaam yutaritshishirini tachingamaam tsiparangiya. Izuureesha tachingeeru, támarangiya. Támeeru waptam Wapariptam kanapurangiya. Anush Apanll Wipaa kizpur kurakaam ínarangiya. Na wamarisha kasiru taakiya. Ashirucha, Apanll Wip Waparee kuk iyaam izuuru kamanirangiya atina.
Mishat, Apanll Wip Isus, Apanllee wasundurur kasiriya. Kizpur aranginasha kasiriya, watam Apanll Wipawa. Wasundurursha Apanlleem wámachtash taakanaya. Apanll Wipaa atuwa:
Nuw shiyaa ipartana.
Nat in shiyaam taarashish kaneesich panayana;* Nishuri yuwartatam Salmo 2.7 átu atitamta. Nee átu, shiyaa tsapurunasip zangankachuri, tputsush nllurtachsha, atiya.
tárangiya Apanlli. Mishat, Apanll atitamta;
Ipari zangankachuri, nuwsha uwaa ipartana táchima; uwsha nuwaa apartana táchiya,
tárangiya Apanlli. ¿Nitaati Apanll wasundururee át? nda. Itaru, Wipaa tárangiya. Sheeru Waana Wipaa tsapurunasip zanganeeru, wasundururee, tárangiya;
Siynaa ichingarus Apanllchichis washunand nuwaa ipari ungirtangtsa;
tárangiya wasundurureetsi. Ashiri Apanll wasundurur,
Kambusur watacha shiy tsiyatsipaneem k'kuz zanganikpaz ashiksha.
Shiy mamarootssha zangankush wizpureetsish tuyamandakiya,* Nishuri yuwartatam Salmo 104.4 átu atitamta.
yaseeksin Apanlleem tárangana. Ashiri Apanllsha wasundurur Apanllcha wámachtashiya. Itaru, Isus Apanllcha Wipaya. Apanll Wipaa, tárangiya;
Ipari, uru shiyamari kasirish. Wanasir tputsireetsish ksutaksha. Nllitarit ashimaam wanindaja.
Wanasirimsheetsiri chinaksha. Yutaritshishee ngataksha. Shiy ashkish anumun nuw mangi kischa. Shiyamaricha tputsireetsish ishinamaam wanasirish. Kis ishinaksha. Shiy ashkush, nuwsha shiyaa ksumish chinakina,
Apanll tárangiya Wipaatsi. 10 Mishat, Wipaatssha, tárangitamta;
Shiy kizpur kuraktishcha. Shiyamaricha kasirish. Sirútamasa tsapurunaseem tinarangsha. Kanindam tinarangitamsha.
11 Itaru, tsapurunas kanindtam ichinguru zapshina pastachshaparee. Kamis tamapari ashiru kuchachiya; pastachiya.
12 Pastaramchu, kaneescheemsha tinachsha. Itaru, shiysha múchashimash tamapari ashirush urutamari taachsha,
Apanll, tárangiya Wipaatsi. 13 Apanll Taarashipan waanaatsi ipusamarini tárangiya;
Shiy ningich mbutsunungich k'xinangcha.
Nuwsha kundarareetsish kasiyeeruri, tpachingachima,* Nishuri yuwartatam Salmo 110.1 átu atitamta.
Apanll tárangiya Wipaatsi. ¿Nitaati wasundurureetseeja, tárang? nduni. Wipaa atiya. 14 Itaru, wasundurursha anu wámachtashcha. Wasundurureetsi kamachtaku; Nuwaa tputsiri istashinints; atiya. Ashirucha, wámachtashsha iyaam istampaneem taakana. Iyaa Apanlleetsi tiptsirini istakana, watam Apanll iyaa tapachindakuwa. Itaru, Isus Apanllcha Wipaya.

*1:5 Nishuri yuwartatam Salmo 2.7 átu atitamta. Nee átu, shiyaa tsapurunasip zangankachuri, tputsush nllurtachsha, atiya.

*1:7 Nishuri yuwartatam Salmo 104.4 átu atitamta.

*1:13 Nishuri yuwartatam Salmo 110.1 átu atitamta.