8
Apanll Asiriyashchee wanimpaneem wayarangiya
Apanll Taarashipani nuwaa, Shiy Isáysaa, patumbchee yáyarush, anush, Maher-salal-hasbasa átush yandangcha. Anoo yandayarush, tputsee kamanipaneem nachungangcha, tárangiya. Nuwsha tputsee nachungaranguri, Uriyasa, misha Sakáriyas, Jeberikiyasarini wipa nuw parangina.
Anumunsha, izanllpati maaranguri, izanlli nlluraa mireeyaru, kamuzaa iparinarangiya. Izanlli Apanllee kamanimapanitamcha. Apanllsha nuwaa, Ipareetsish Maher-salal-hasbas ísamangcha. Ndatuma iparish, Apaa, misha Ataa, táru, arapich tputs Síriypat, misha Efrayinpatatam waratchinllinaya. Yaktaa Damáskoo, misha Samariyaatstam kasikchusin, pangoo ichingaru kapeeteersin, maachiritaa izuuru yachinllinaya. Urkireetstam ichingchinllinaya, Apanll nuwaa tárangiya. Yusur Taarashipan nuwaa tsiyatarangu, tárangiya.
 
Siyaam Utaáshucheemis, Sitatstee, atina.
Kung Silowepaz ashirus apinll naantar ashkus taaksa.
Siy Resínaa, misha Pékaatstam punirangus, Asiriyshuchpa amikurtarangsa.
Yuwamand siy Asiriyshuchpa tputs amikurtarangis anumand,
Apanll siyaa waneekchu, kung Eufratis ashiru kumbiyaru,
siyaa kizpur zaw ashtachiya.
Asiriyshuch urkar wasundururpat zapan siyash kuskatssin, siyaa uru kasichinllinaya. Kung wingoo putaru sheersin,
tsapuruneetsis izuuru itutschinllinaya.
Kungpaz ashiru kumbiyaru, Utaáshuchee watsapun izuuru puchiya.
Tputsee wayarpunumun tutsipchiya. Ashkachu, kiyung kachiychinllinaya.
Yunganpaz ashiru wazitpungichpat
tsapuneetsis izuuru yambutakpaz ashchiya.
Asiriyshuch tputs ashikpaz sheeru, izuuru siyaa kasichinllinaya.
Emanowel iyash taaktaa, ashchinllinaya.
 
Aparich kurak ateeja. Shaniyeerus, nuwaa kuki mazinangtsa.
Mazinakchus, kizpur puningtsa.
Maachee tapazpanee zapantaa xanatarus,
ashiritaa siyaa tpuxtachintsa.
10 Mangishis kapungtaa chinakus,
izuuru xapoochpasa.
Piy sheeruni, kasichinipa, atitaatis,
itaru izuuru pinasatssa.
Pinasakitaatis, itaru watam Emanowel iyapa taakuwa;
iyaa kapung istakuwa, siy uru taachpasa,
Apanll nuwaa tárangiya.
 
Ashiriya, punirintspa, nuw Isáysi siyaa atashina, watam Apanll iyaa ksutkuwa.
¿Mayaamaja tputsee punichich? Apanlleetsimari punimaam waritakcha
11 Apanllsha Taarashipan kuweetsi kizpur patsisayaru, Utaáchchish tputs tchitinllpa; an tamaparee ashiru chinarinllpa, nuwaa tárangiya. 12 Piyartach tputs, Amikurtayani, atitaatssin, itaru siysa Utaáchchis anoo chinarintspa. Tputs nllitarit kizpur puniktaateesinaya, itaru siynaa punirintspa. 13 Apanlleetsimari puningtsa, watam wamari kizpur taakuwa. Apanlleetsimari chinangtsa, nuw siyaa atashina. Apanll chiyaa napku, ¿chakaja tasasach?* 1 Pitoru 3.14-15 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. 14 Watam Apanll siyaa ksutkuwa. Itaru, Apanllimunari xarashish taariya. Xarakchus, izuuru pantsaksa. Siy Utaáchchis, misha Efrayinshuchitamtis Apanllimun patumbchimunpaz ashiru xarakus, pantsaksa. Ashkus, Irusarinshuchtam ashpari pantsachinllinaya. 15 ¿Tputs wanipaja pantsaksin, tsipakana?
Ashirucha, Apanlleetsimari punimaam waritakiya, nuw Isáysi siyaa atashina.
Nuw Isáysi nuwaanaatsi ipunshi waneerangina
16 Nuw ipunsheetsi tárangina. Siy nuwaa kuki mbizarintspa.
Nuw siyaa waneekuri,
siysa zurampatari payungtsa.
Izuuru mangishis pshtangtsa.
17 Apanll Taarashipan
Akoparinchichee tputs tsiyantarangu, uwshtisin Apanllee kuk payumaam pinasaranganaya.
Ashiritaa, nuw urutamari Apanllimun mangi tatkina.
Apanllee, Shiy nuwaa istangasindama, tárangina.
18 Taarashipan nuwaa ipusarangiya Israelchichee mangoo p'tsimaama.
Apanll nuwaa ipari wayarangiya Irusarinshuchee tpuxtamaama.* Yuwaa nish átu anootstam Utaáshucheema 2.13 tayusima kamankiya.
Waana kizpureeru, Siyonamand nuwaa ashirangiya.
 
19 Itaru, ayam Israelchichisha tputs siyaa táchinlliniya.
Kanizee mashangtsa.
Wázirir wee wee tákchusin,
Siyaa istachparee.
¿Watam yaana anoo apanlliriniwa?
Uru chiy tputsich kchit taakuch, kanizee mashamaam chinakaniya wasina yasamaama.
20 tputs siyaa táchinllinaya. Ashiriya,
nuw siyaa atina. ¿Antaati nguti áti? nda. Siyaa zurampatari uru táchapsiniya.
Atitaatssin, itaru anoo mazinarintspa, watam mangshari ashiru atanawa.
 
21 Yuw tputs atana an kiyung kachiychinllinaya.
Mariz kapung kayatkusin,
mangu piyari xitangat ashchinllinaya.
Marizimun watsiyun kizpur musáchinllinaya.
Urkaree kapeetamaam zandchinllinaya.
Waanaatsisha apanllirini yutaritaam ínachinllinaya.
Kanindapsha nachayarusin,
22 tsapush napkusin,
mantsirimsheetsimari pangchinllinaya.
Tputsee kiyung yachaksin, Ay átangatkana,
anootsim mazinachinllinaya. Ashkusin,
ichingaru mantsirish tunimash taachinllinaya.

*8:13 1 Pitoru 3.14-15 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*8:18 Yuwaa nish átu anootstam Utaáshucheema 2.13 tayusima kamankiya.