32
Kurak wanasirimish Apanllee tiptsiri ksutchiya
Nuw Isáysi arangeem Apanllee kuk kamankina.
 
Yuwash waritakchu anush, kurak wanasirimash nuwaa tputsiri ksutchiya.
Kuraka wipunashpatari wanasirinandari ksutchiya.
Tputsee ichingaru tatsamooru napchiya.
Tputs kiyung kachiykana, anoo tapachindachiya.
Undararsha, Pachapani atitaatssin,
kuraksha tiptsiree tapachindachiya.
Mantsirimish tushiykchu, uwsha istachiya.
Waanpatatin shuchimaam ndunshaparee chinachinllinaya.
 
Kuraksha uru wanasir napchiya.
Tiptsirsha, Papcha. Tputs nuwaa kiyung yachakachpa, tákchusin,
kuraksha mazinakchu, wanasir istachiya.
Mang' putitiri, itsinsaru chinachiya.
Zurampatari tsiyatchiya.
 
Yuw tputs yutaritshishpan taakana, misha tputsee kiyung yachakana anoo,
ndusha kurak kis napchiya.
An tputs yutaritcha.
Watam tsiyatkusin, mantsir tsiyatkanawa.
Tputsee kiyung yachamaam chinakanaya.
Tputsee pachamaam zandkanaya.
Tputs mariz kayatkana, anoo
¿nitaati pakchiyam nayanikazinllinaja?
Katungtsee nda panakanaya: waamaamtam nda yáskanaya.
Mishat, ¿Antaati yuwaa nuw ngichki anoo Apanll yasakeeja? atanaya.
 
An tputs kizpur ngichimapancha.
Mangush chinachintar ashkusin,
tputsee kiyung yachamaam chinakanaya.
Pukiree tputs nduntam pakchiyam istakanaya.
Kiyung kachiykana anoo nda nayanikanaya.
 
Itaru, wanasirimashsha tputs nda ashkanaya.
Wanasirimsheetsimari chinakanaya.
Tputsee itsinsaru napkanaya.
Anumun mangich tatkuch, ndusha chiyaa tamapingachiya.
 
Mishat, nuw kizaatstamtis arangeem waneekina.
 
Nuw siyaa kizaatsis waneekuri, atashina, Mazinangandama.
¿Mayaamsa kizis siy piyari chinaksa?
Siy naturi mapiyrus taaksa.
Kaapa nuwaa kuki mazinangtsa.
10 Iyaam ichingaru wanasircha, átpasa.
Itaru, nuw siyaa atashina:
 
Nduma in masach tushiyru,
kizpur punikus, nutsis ta ta ashitssa.
Watam marizimun tsipatssawa.
Waamaamtam ndunarichuwa.
 
11 Mangoonpana aturi, siyaa tsiyatssee tayuschima.
 
¿Mayaamsa piyari chinaksa?
Siy naturi mapiyrus taaksa.
Itaru, zapish kizpur punikus, nutsis ta ta ashitssa.
Punikus, kamareetsis wanasirimshee kasayarus,
chirik' kamartatssa.
12 Kchishis suris xuwat xuwat ashkachus,
yuwaa áti anoo pangatssa.
Mzareetsis, tirikootstam, kizarunaatstam,
13 pangeetstamtis, anoo ichingaru kapeetamaw pangatssa.
¿Waninll anumun mangis kis taarangsawa?
Itaru, nimun an ichingaru karutamunaam kinachiya.
14 Yaktash Irusarinush yuwash nuw taarangi anush tputs tatsitaritaa taarangu,
itaru, nimun uru kurimunazshapari taachiya.
Kurak pang' kurimunaztam taachiya.
Sundar ksutamapan kuree ashchiya.
Irusarin izuuru kurimunazkachu, burr kayustan anush kis taachinllinaya.
Mangu pastoomarisha kinachiya,
 
nuw siyaa kizaatsis atina.
 
15 Itaru, Apanllsha iyaa istakchu, waana wani wizpuriri zangankachu, iyaa istachiya.
Waana wizpuripa tsapoo puz mzareemani kizpur wanasireemashat panachiya.
Sin ndusha pishtaku, yuwariz kisshapa kanungchiya.
16 Tputssha waanpatatin kis taaksin, waanpatatin ndusha kiyung yachachinllinaya.
Israelshuch tputs ashpari kis taachinllinaya.
17 Kurak tputsee tatsamooru napkusin,
uru mapiyrsin taachinllinaya.
18 Nuw tputsiri waanpatatin, Zuraktishcha tákchusin,
anumun mangich tatuchpachi.
19 Sis kizpur pantsatkachu, mangin yurangakchu,
Irusarin yusur yurangakchitaa,
20 ashiritaa, kis taatssa.
Mzareemis sin ndusha pishtachiya.
Chineemis pasut izapaneekchu,
chinshitish kis taachinllinaya,
 
Apanll nuwaa tárangiya.
Ashirucha, mangis mantsarintspa. Kurak wanasirimish kuskachu, Apanllee tiptsiri uru ksutchiya, nuw siyaa atashina.