44
Apanll Taarashipan chiyaa nda kasakiya
Apanll ateeja:
Siy Israelshuchis, nuwaa kuki mazinangtsa.
Siy Akoparinchichtischa.
Nuw siyaa tputsireemi ipusarangina.
Nuw Taarashipantana. Nuw siyaa tinarangina.
Ndatuma nllurtachus,
nuw siyaa kayatakpaz ashirangina.
Uru nuwtanda siyaa istaki.
Napa, nuw kungoo apusap tsap siyaam zaw ashirangina.
Amb nduntaa kung pakchiyam taarangu,
ashiritaa wayarangina.
 
Na siyaam iparis kapung yusur istachima.
Taárasheemis kaneesich panakuri, kisshaparee taatssa.
Chirichir kungumun wing kis kanungku,
misha karipan washitan wazanganamun kis kanungku,
ashikpaz ipareemis ashtachima.* Wanga 7.37-39; Apanll wanichu anu 22.1-2 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
Anpursha tputs, Nuw Taarashipaneetsim chinakina, táchinllinaya.
Nllitaritsha tputs, Akoparin tamaparee Apanllimun mang' taturangu, nuw ashkitamana, táchiya.
Nllitaritsha uwimun yandashish yandachiya.
Apanll nuwaa kasicha, yandakchu táchiya.
An tputs uru Israelaa surunchiya,
Apanll siyaa átcha.
 
Apanlli Taarashipan siyaam kurakcha.
Uru siyaa Israelchicheetsis tapachindakiya.
Wamari kasikiya.
Waana Apanll siyaa átcha.
 
Nuw ichtakachuri taarangina.
Nuw urutamari taaki antana.* Apanll wanichu anu 1.17; 22.13 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
Nuw minamari Apanlltana.
Arang minamtiyam nuwapa waritarazinllinaja.
¿Chakaja nuwapa tatsamooch?
¿Antaati tsiyatssee kaneesich yuw nuw nda yasari anoo kamancheeja?
¿Chak sirútamastaa nuwaa tuwacheeru,
Piyparee ashtachiya, nuwaa tách?
Tputs támaam wanindaja.
Nduntaa tputs ashim taaru,
anoo punirintspa.
Sambaytarintspa, nuw siyaa atashina.
Sirútari, Nuw piy ashtachima, táranginawa.
Zitaminaris nuwaa kuki mazinaranganaya.
Siy ichingarus mazinarangitamsa.
Nuwamari Apanlltana.
Nllitarit Aparis wanindaja.
Siyaa tapachindampaneem min nduncha.
Nuw minamtiyam patareezi,
 
Apanll waana siyaa Israelchichis áttanda.
Ashirucha, nuw Isáysi siyaa atashina.
Tputs apanllputsee tinakchu, anoo chinakchu, waritachazinllinaja. Apanllputseem wanasireewtaa tinayarusin, chiyaa pakchiyam nda istakanaya. Anoo ungirtakuch, mangshar ashkiya. Mirusinlltakana. Anoo stamaam waritakiya. 10 Tputs apanllputseem ngusambaa tinakchu, mangu ashkiya. ¿Antaati istamanaa istacheeja? nuw siyaa atashina.
Ashirucha, Apanlleetsimari Taarashipani chinangtsa, nuw siyaa atashina.

*44:4 Wanga 7.37-39; Apanll wanichu anu 22.1-2 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*44:6 Apanll wanichu anu 1.17; 22.13 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.