Kurakaam tsipas kinatarangana
Kirak yuw Israelchich kurakaam tsipas kinatarangchina anoo pakich kamanchintspa
¿Chakaja anoo yandarang?
Samuelarinparee yandarangiya. Itaru, izuuru yasamaam pinasakaniya.
¿Chakaama yandarang?
Israelchichpatatin yuwaa Israelchich kurakaam tsipas kinataranllina anoo kuk yasapana átu, yandarangiya.
¿Mayaamaja yandarang?
Israelchichee tputs mangoo p'tseemaam yandarangiya. Apanll iycha kurakarini, tápi átu yandarangiya.
¿Mayaatseeja kamanik?
Israelchich tputs pseertarsin taarangsin, ¿Chakaja Apanllee kuk iyaa tayapstach? tárangusin, tayapstampan ndunnaareeru, tputssha yuwaa waana chinarangana anuritam taaranganaya. Apanll sirú waanaa tiptsiree waneerangitaa, Kanaanshuchpa amikurtarus taarintspa, tárangitaa, ashtaa zapan tputs Kanaanshuchpa amikurtaranganaya. Sheersin, Kanaanshuch tputs tamakpasinaya ashiritam taaranganaya. Yutaritshishee kapung chinaranganaya.
Ashirucha, Apanllsha minshuchee tputs, kung Ortag arachich Israelchichee tputs wanimaam zanganirangiya. Kusarangsin, tputsee pachat, wakaraatstam pachat, mzatseetstam sumaspat tirooranganaya. Israelchichee kapung kiyung yacharanganaya. Minshuch tputs kusta, minshuchtam tputs kusta, uru ashiranganaya.
Israelchichsha punirustarangusin, kiyung kachiyarangsin, Apanllee, Apaa, iyaa istangasindama, tárangana. Tárangusin, Apanllsha uru istarangiya. Israelchichee tputsi minam ipusarangu, kurakaam ínarangiya. Shiysha tputsireetsi tapachindangcha, tárangu, undararee pachamaam tuwizpurtarangiya. 300 masachirini Apanll ashirangiya; uru tiptsiree istarangiya. Itaru ashtaa, tiptsirsha nda itsinsaru Apanllee chinaranganaya.
1. Anpur Israelchich tputs wanasir nda taaranganaya. Yuwari chinarangana anuri payurangana. (Kapitoro 1-2)
2. Yuwamand yutarit taarangana anumand Apanll arapich tputs zapan wanimaam zanganirangiya. Itaru, Israelchich tputs kapung kiyung kachiyarangsin, Apanllee yusur mangoonarangsin, Apaa, istangasindama, tárangana. Apanllsha tputsee 12 urkareem zanganirangu, yusur zapish misha zangan, zangan ashirangiya, Israelchichee istamaama. Apanll ashishtar ashku, 300 mashach tushiyrangiya. (Kapitoro 3-16)
3. Anumunsha, Israelchichshitisin yusur tsimbun kizpur yutarit chinarangusin, yusur yutaritshish tushiyrangiya. (Kapitoro 17-21)
Ashiriya, wapparee Kurakaa tsipas kinatarana anoo kuku kamaneena.
Kurakaam tsipas kinatarangana Israelchichi
2
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Apanll wasundurur Bokimap naatarangu anootsi
Apanll wasundururee kamachtayaru, Guilgaalamand tsap káyaranllu, Bokimapsha Israelchichee kamankatu naatarangiya. Anushsha Apanll wasundurur kuseeramchu, Nuw siyaa Ijiptosh tsap tashitungarangina. Ashiri yuwaa sirútama siyaam tsap panachima tárangi, anoo na tatsamchima. Itaru, siy anshuchpa tputs tsiyatintspa. Yuwaa muchimaam wayarangana anootstam pátangantsa, táranginawa. Itaru, siysa anoo ¿tamarangsa? Yuwaa nuw siyaa kamachtarangi anoo nda payurangsa. Ashirucha, na in siyaa istacheezi. Anshuch tputs siyaa uru yutarit ínachapantsa. Mishat, waashchee apanllputsirini siysa tachitarus taatssa. Ndusha mapiyrush taatssa, 4-6 ántaru, Apanll wasundurur tsiyatssee iwatsparamchu, Israelchichsha tputs anoo tsiyatsis mazinarangusin, kapung tanuranganaya. Ashirucha, anootssha tsap yásamaranganaya Bokima atusina. Anshutam Apanllee ungirtamaam wayaranganaya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Apanll Israelchichee waneerangu anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Josueyarinee tsipayaru, waanshutari watsapun mapurangana anootsi
Josueyarini kchitama ichingarusin kurakawtamsin, misha Israelchich tputs ashparitin Apanllee kuk zurmamshee Apanllee wanasirimshirini yuwaa Israelchichee tputs istarangu anoo payuranganaya.
Josueyarini tsiparangu, 110 masachirini tatsamoochu. Waanpeetam watsapuni Josueyarinee mapuranganaya. Watsapun sur Timnat-seraj anush wayaranganaya, yapeem zar charapungaratu puku ambi tsap sura Gasa yásamarangana anshu. 10 Wachinawshitisin Israelchich tputs yuw Josueypa ipuntarana anshitisin tsiparangitamsinanaya. Ashirucha, yuw mang kaneesichsha nlluranur nllurtarangana anshitisin nda yasaranganaya Apanllee zuramapaneetsi. Mishat, nduntam yasaranganaya yuwaa Apanll Israelchichee istarangu anootsi.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Josueyarini tsipayaru waanshutari watsapun mapurangana anootsi.
Ashiriya, na minootssha kamanchinllpa yuwaa Israelchich Apanllee ungirtamaam kasarangana anootsi
11-13 Israelchich tputs Apanllee ungirtamaam kasaranganaya yuwaa sirútama zitaminarini ungirtarangana anootsi. Yuwaatsitam waanaatsi Ijiptosh tsap ishitungarangu, anootstaa kasayarusin, minootssha apanllputs yuwaa anshuchiri tputs ungirtakana anootssha uwshtisin ungirtarangitamanaya, yuwaatssha tputs patumbich tinayarusin ungirtakana anootssha. In watacha Apanlliya, táranganaya. Anoo patumbchee sur Baalaa, misha sur Astartee anootseewsha ungirtaranganaya. Anoo ashirangsin, kapung yutaritshishish pshturanganaya. Anumandsha Apanll kapung tsiyantarangiya. 14 Ashirucha, Apanll kapung tsiyantayaru, Watsta. Waani undarar pshtuyaru, pachanll. Maachiritawaatstam waani yachinllinaya. Mishat, waani taarashee undarar tayutaritchiya. Waamun nda pakchiyam taxaramaam waritachinllinaya, Apanll wasundurur tárangiya.
15 Ashirucha, waratamaam shitungatssin, Apanllsha anoo tputs nda kis naparangiya. Ichingarusin Israelchich yutarit shitungarangiya. Apanll waana kamanirangu anuritam tatsamoorangiya. Ashirangu, anootsshat Israelchich parangusin, kizpur kapung mang' mantsaranganaya. 16 Apanllshat, waana yuwaa kiyung kachiykana anoo parangu, minum kurak wayarangiya tapachindamaama Israelchicheetsi.
17 Itaru ashirangitaa, uwshtisin anoo kurakaa kuk nda payuranganaya. Apanlleetstam kuk nduntam payuranganaya. Sirútama zitaminarini Apanllee kuk payurangitaatssin, kamachtamarineetstam tuminurangtaatssin, itaru uwshtisin nllurnur anoo kapeetaranganaya. Apanllputseetsimsha ungirtaranganaya; Apanllee kuk nda tuminaranganaya. 18 Itaru, Apanllsha waana kurakaam wayarangu, anoom istarangiya. An kurak kchitama Apanll Israelchichee tapachindatariya undarar anshuchee kiyung nda yachamaama, watam kizpur nayniranguwa. Yuwaa kiyung kachiykana anoo parangu istarangiya. 19 Itaru ashirangitaa, kurak yuw ksutamapan taarangu an tsiparamchu, yusursha Israelchich yutaritshishee chinaranganaya. Taárash aranginasha waparimand kasiru yutarit taaranganaya. Zapan apanllputseetstam ungirtaranganaya. Taarshee sirapchee kasamaam nda zandaranganaya, yuwaa mantsir ashkana anootsi. 20 Ashirucha, Apanllsha Israelchichee: Siy nuwaa kuki nda payurangsa. Yuwaa sirútama kamachtarangi anoo kapeetarangsa. 21 Anumand naturitana Kanaanshuchee tputs kapeetcheezi, yuwaa Josueyarini kasarangu anootsi, tárangiya. 22 Táyaru, Na nuwsha anoo tsapurunas ksutchima. ¿Tamapari Israelchich nuwaa kuki payuchinllinaya? Sirútama zitaminarni tamarangpasinaya ashtachinllinaya; izuuru nuwaa kuki payuchinllinaya, Apanll tárangiya.
23 Ashirucha, Apanll Kanaanshuchee nda kapeetarangiya, yuwaa tsap Josueyarini kapeetamaam xapoorangu anootsi. Itaru, Apanllsha waana zandeeru, anoo tsapu waani taachpa tárangiya.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa Israelchich tputs Apanllee kuk kapeetarangana anootsi.