10
Itaru, nuwaa kuki kaapa mazinangtsa, tárangiya Isusu.* Esekiyela 34.32 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Tputs opeejaa shuchipi átu wachunung pshtumaam nda zandkiya; mangu tandapunuzimun iwaz káreeru, pshtukiya. An tputs washchirtanda. Itaru, opeeja chinumpani, opeeja amuyarini chinuzpan uru wachunungiri pshtukiya. Pshtupi tákchu, ksutamapansha tawatchiya. Chinuzpansha pshtuyaru, waanaatsi opeejarineetsi suraa kuruz kuruz ashchiya. Opeejsha wits mazinayarusin, chinuzpanush tachitatangatanll ashkanaya. Chinuzpansha machtayaru, yamazayaru, pastup machkiya kis katungumaama. Tputsee piyartachee nda mazinakana; izuuru ngatkana. Piyartachee tputs kapung punirusin, mangu suwasuwatanganll ashkanaya. Piyartachee kuk nda mangoonkana. Nuw tputsiri ashikpaz uru ashtachinllinaya, tárangiya Isusu.
Tárangu, anoo k'kuz pindanaru kamaneeru, itaru tputstisin mangoonamaam pinasarangana. Ashiriya, Isus yusur tayaspataku, tárangiya; Nuwaa kuki kaapa mazinangtsa. Nuwamari wach yapshtumapanpaz ashiru taarina Apanllshu. 8-9 Nuwamun Apanllush pshtukchu, waneeshee kamungchiya. Uru nuwamun kis taachiya. Apanlleem pishtats ndunshaparee. Itaru, nllitaritsha tputs washchirsincha. Wapchawsincha. An tputs Apanlleetssha tiptsiri ngichzee waneerangitaatssin, itaru Apanllsha tiptsir ngichzee yuwaa, tárangana anoo nda mazinarangana; ngatarangana. 10 Itaru, ngichimapan tputs yutaritcha. Shuchimaamari chinakana; pachamamari chinakana; kachingamamari zandkana. Itaru, nuwsha taarashee urutamash payupana aturi, kusarangtana. Apanllush kis taapana aturi istamamari chinakina.
11 Napa: nuw chinuzpan tputs urkar tamapari ashiru taakina. Tputsireetsi istapi aturi, tsipaneetstaati pachindcheezi, ndambaree.* Mikiyasa 7.14 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Tputsireemi tsipachima. 12 Itaru, siy tputs chinuzpan muchchur tamapari ashirus kurikingazimari chinayarus tarawaztaksa. Yutaritshish tushiyku, ngutis punikpaz, misha suwakpaz ashkus nda tapachindaksa. Apanll tiptsiri yutaritshishish pshtukchu, uwshtisin kiyung kachiykana. 13 Ashiritaa, siy istamaam nda chinaksa, watam kurikingazimari chinaksawa. 14-15 Itaru, nuw chinuzpan tputs tamapari wanasirimshi ashiru taakina.* Salmo 23.1 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Nuw Apapaa yasaktana; uwsha ashiritam nuwaa yasakiya. Ashiritam, nuw tputsireetsi yasakina; tputsirshatana nuwaa yasaktamsina. Tputsireetsi kapung chinakuri, tputsireemi tsipachima. 16 Ashkachuri, tputsiri zapan taachiya. Nuw nllitaritaatstaa arapcheetstaa tputs tputsireemi ínachima. Uwshtisin nuwaa kuki mazinachtampasinaya. Ashkachu, tputsiri washunand minamaritpaz ashiru taachinllinaya. Nuwaantarisha ksutchima.* Mikiyasa 4.6-7 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
17 Apap nuwaa kizpur chinakiya, watam waa kuk uru payukinawa. Ashiriya, nuwsha tputsireemi tsipachima. Tsipayaritaati, yusur támeeruri, taachina. 18 Saana zandkus nuwaa pachacheezis, ndambari. Itaru, nuwaana zandkuri, tputsireemi tsipayaruri, yusur támchima. Nuwaana ashimaam xapcheezi, ndambari. Ashimaam waritakina, watam Apap nuwaa kamachtaranguwa; tárangiya Isusu.* Jeremiyasa 23.1-4 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
19 Naayaranlluni, anumunsha Utaáshuch kurak yusur waanishtisin kuzizimunsha nambaptangat mang ashirangana; mangooz nda minamari chinaranganaya. 20 Ashpatam mang, tárangana; Isus miroosinlltayaparee; Yashingparee. Watsta; waani ántapa, mang, táranganaya. 21 Ashpatamsha: ¿Nitaati miroosinlltayaruch, anoo tsiyatarich? nda. Itaru, uw kuk kizpurcha, watam wach mchusaatstaa yararanguwa, mang, tárangana.
Ashiri yuwaa Isus wach mchusaa yararangu, Utaáshuchsha kurak wand Isusoo ngatarangana anoo kamaneena.
Mishat, yuwaa Isus yusur nuw Apanllpata tatsamootana, tárangu anoo kamanchintspa
22 Minush zari iy Utaáshuchini shambatshisheem yusur shaniyarangtanicha Irusarinshu. Isus anshutam yusur pshturangiya. Diciembresh tsupi uru shaniytariniya. Apanllee pang' pangurangini anoom shambatshisheem itupshingamaam anush shaniyaranganiya. 23 Ashirucha, Isus anush pshturangiya. Ningich watandaramaa kapung kapamummaa Salomona sirú yásamaranginiya. 24 Ashiri Isus anush xiytu, iysha kurakarini Isusoo iturpiranganaya. Tuxiykeerusin, ¿Mayaamsha iyaa nda wazareetsiri kamaniksha? tárangana. Apanll tputsee waana ipusamarini iyaam istamaam zanganchiya. Kamapa shiy anneesha ashiru, ¿tamamshasha tputsish shiya? tárangana kuraka. 25 Isussha: ¿Wanipa nuw siyaa itsinsaru kamanirangi? Ashiritaa nuwaa nda mangoonaksa; ngataksa, tárangu. Nuw Apapamun wizpuririni tputsee yararangi anumun nuwaa yasamaam waritarangiya. 26 Anumun waritartaa, itaru siy nuwaa nda mangoonaksa; nuwaa ngataksa, watam nuw siyaa nda tputsirinawa. 27 Itaru, tputsiri nuwaanaatstamari kuki mazinakanaya. Mazinayarusin, nuwash tachitkanaya. Nuwaa yasakanaya; nuwaya tputsireetsi yasaktamana. 28 Nuwsha taarashee urutamashee panakina; ayamtaati kanatsipchazinllinaja, ndambaree. Nuw kizpur istakuri, ¿chakaja nuwaa itutsich? Urutamari ksutchima. 29 Apap tputsireemi wayarangiya. Nuw tputsiri tsapurunasshuchee ichinguru kasikanaya. Apapaa itutsimaam wanindtamtaja. 30 Ashirucha, nuw Aparpatich tatsamooriniya, tárangiya Isusu.
31 Isus tárangu, kuraksha tsiyantayarusin, yusursha Isusoo pachayani atusin, patumbchee yarangana. 32 Itaru, Isussha: ¿Mayaamsha nuwaa pachamaam zandaksa? Apapat wizpuririni tputsee zapan istarangina. ¿Mayamand nuwaa pachapani átssa? tárangiya Isusu. 33 Kuraksha: ¿Antaati yuwamand wanasiri istarangish anumand pachakeezini? nda. Yuwamand: Nuw Aparpatich tatsamootana, átish anumand shiyaa pachamaam zandkiniya. ¿Mayaamsha tputstaatish shaanaatsi Apanlleem ínaksha? Apanllee yutaritam ínaksha shiya, tárangana. 34 Isussha: ¿Antaati apanllputseem nuwaanaatsi ínaki? nda; watam Apanll waanaatsi tamapari ashiru chiyaa ínakuwa. Apanll yandamarini watam atuwa; Siy nuw tamapari ashirus taaksa, tárangiya Apanlli iyaatsi. 35 Ashiriya, ¿watam Apanllee kuk wandaritam payukinawa? Apanll yandamarini urutari taariya; nda pakchiyam mantsiriya. Sirútama zitaminarineetsis anoo kamaneeru, tuyandarangiya. Kirak zurumaricha yandama atiniya; pastamaam nduncha. 36 Ashiriya, watam Apap nuwaa waana kamachtayaru, ningeem tsapurunas zanganiranguwa. Zanganeeru, nuw tputseem kinarangina. Ashirucha, nuw ashkashina. Ashiri nuw Apanlltana Wipi, táranguri, itaru nuw nuwaanaatsi apanllputseem ínacheezi, ndambaree. 37 Mishat, Apapaa kuk ndunnaa payukuri, ¿ashiri tamaree Apapamun wizpuririni tputsee istachi? Ashkinaareena ashiru, misisina nuwaa ngatamaam waritakiya. 38 Itaru, watam Apapamun wizpuririni tputsee istaranginawa. ¿Mayaamsha anoo nda mangoonaksa? Nduntaatiya nuwamun mangis tatkus, ashiri ¿mayaamsha yararangi anumun nda mangis tatuksa? ¿Washa nda kachis parangis? Ashiriya, anuri chinangtsa. Yuwamun yarki anumun mangis tatkinaareesa, nuwaa yasachpasa. Anushparee nuwaa: Zuraktishcha; Aparpatich tatsamootishcha shiya, nuwaa tátssa, tárangiya Isusu. 39 Táyaru, kuraksha yusur putayaruni tumaneeni táyarusin, Isussha shitungta naanata sheeranll ashirangiya.
40 Naayaranllu, yusur iyapa ipunuruni kungup Ortagap naatarangani; kungoo kítaranganiya. Yap apuchirini sirútama tputsee ichumarangu amb kusaranganiya. Anush kapung taaranganiya. 41 Anush taaruni, tputssha zapanin Isusungaz kusarangana. Waanpatatin tsiyatkusin, Wangarini nduntaa wanguyaa yararangu, itsinsaru kamanirangiya; ngichirangeeja, tárangana. Wangarini Isusoo kamanirangu an kuk ichinguru tatsameenlliya. 42 Ashiriya, Isus zurakcha Apanllcha Ipusamarini, táyarusin, zapan mangoonarangana Isusootsi.
Ashiri kamaneena yuwaa Isus nuw Apanllpata tatsamootana, tárangu anootsi.

*10:1 Esekiyela 34.32 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*10:11 Mikiyasa 7.14 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*10:14-15 Salmo 23.1 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*10:16 Mikiyasa 4.6-7 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*10:18 Jeremiyasa 23.1-4 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.