2
Ashiri Isus Biringash* Ruti 1.2 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. yakat nllurtarangiya Utaásh tsapu. Kurak Herodesarini Utaáshuchee wamari kasiru taarangu anush Isus nllurtarangu. Isus nllurtarangu, anumunsha yasampan tputs, yap zar yaku ambich tputsi waanpee watsapun káyarandsin, apus zapan tsup maatarandsin, yakat Irusarinash kusarangana. Isusungaz napkattu kusarangana. Irusarinush kuseersin, mang tputsee masharanganaya. ¿Yap nlluraa tatsipeera, yuw Utaáshucheem kurak kinachu anu? tárangana. ¿Yapsha taaka? Yaanpee tsapuni tsangachee kaneeschi paranginiya. Utaáshuch kurak ndusha tatsipeenllparee, táranguni, ashiri pangani atuniya, nllurangaz naattiniya. ¿Ashiri yapi tatsipee; siy yasaktaatis yuw Utaáshuch kurak kinachu anu? tputsee mashku mang tárangana. Irusarinshuchsha anoo mazinayarusin punirustarangana. ¿Nllura chakamasaja wipa? tárangana. Sheersha, waanaatsi urkar Herodesarineetsi kamanirangana. Kurak Herodesarinsha tsiyatssis mazinayaru, punirustarangiya. Kanungachu nuwaa kasichti, tárangparee. Ashiriya, Utaáshuchee tayapstampani, mishat apanllpaneetstam kuruzurangu; Naanints tsiyateeni; áttanda tánllcha, tárangiya. Kuseeramchusin, shaniyeeramchusin, Herodesarinsha masharangiya; ¿Apanllee kuk amkeeja? ¿Yap Apanll Ipusamarini nllurtach? masharangu, tayapstampansha: Iyashpari tsapuni nllurtachiya; yaktash Biringashparee, watam sirútama Apanll kamantaruwa; tárangana. Apanllee kuk yandam ateeja;
Yakat Biringa pakichcha.* Mikiyasa 5.2 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. Tputs kaapa zapaneeja. Itaru, nuw kizpur wanasiri napchima yakat Biringaatsi, watam Ipari anush nllurtachiya. Kizpur kurakaam kinachiya. Nuwaa tputsi Utaáshuchee kizpur wanasiri ksutchiya
átcha Apanlli kuku, Apanll kamanimapani yandarangu anu; tárangana tayaspatampani Herodesarineetsi. Ashiriya, Herodesarinsha Apanllee kuk mazinayaru, Ashiri waritachparee. Wapparee, tárangiya tayapstampaneetsi. Ashiri na wapa; naangsints, tárangiya.
Tayapstampan naayaranllusin, kuraksha yasampanee, yuw Isusungaz nachungarangu anoo kuruzurangiya. Naani tsiyateeni, tárangiya. Uwshtisin kusarangsin, kurak waanshuchee tashitungarangu, waanitaritssin yasampanpat tsiyatarangiya. Masharangiya; ¿Ashun tsangachee yakeeru parangsa? tárangiya. Yasampansha kamaniranganaya. Ashiri Herodes yasayaru, yasampanee kamanirangiya; Yaktapparee Biringapparee taariya nllura. Anush nachungashinints, tárangiya. Pakcheesa, nuwaa kamaningandama; nuw pangpi atitamana, tárangiya. [Manguta tamapingaku, tárangiya.] Táyaru, yasampanee Biringap zanganirangiya.
9-10 Yasampansha naatarangana Biringapi. Ngootsip naateersin, watatam tsangachee yusur paranganaya. Tsangachee pakeersin, mang' kis ashirangana. Nap ashkusin, tsangach wasina naarangiya; anshutam tachitaranganaya. Yakat Biringap kuseersin, yuwash Isus taaru anush tsangach zanayarangiya. 11 Yasampansha pangusush pshtuyarusin, napkusin, nlluraa paranganaya Isusootsi, wanirpata Mariypata. Nlluraa pakeersin, tutunlltayarusin, nlluraatssha wanasiri ungirtarangana Apanllee Ipusamarini. Sheersin, kajonarinee tawateersin, nlluraam mangutari panarangana, orootsi, mishat kzammasheetsi, misha kzammasheetstam taparamaam panarangitamta. Ashiri anoo panayarandsin, ungirtayarandsin, kasaranganaya.
12 Itaru, psaansha yasampan maaramchusin, Apanll tsiyatarangiya yasampaneetsi. Kurak Herodesaa kamanintspa, tárangiya. Saanpeetam tsapunis kanapungints; minupsha ngoots naatssa. Irusarinap naarintspa; tárangiya Apanlli. Ashirucha, yasampansha támeersin, nllitaritap ngoots naatarangana. Waanpeet watsapun kanapurangana. 13 Yasampan naataramchusin, Osiyarinsha maaramchu anush Apanllee wasundurur miranish parangiya. Támangi; chiyzangi. Nlluraa isuwangcha, tárangiya. Herodes nllurangaz nachungakpa pachamaama. Ashiri mikeerus suwangints. Ijiptap tsap naangints. Shiysha anush taamatcha. Kanapumaam waritakchu, nuwsha shiyaa kamanchinllpa, tárangiya. 14 Ashirucha, Osiyarinsha támeeru, Mariy nlluraa pachipeeramchu, psaanaritam suwarangana Ijiptop tsapu. Kuseeramchusin anush taarangana. 15 Herodesarinsha zapish tsiparamchu, waanpeetam watsapun kanapuranganaya. Apanll tputsee anootstam sirú kamanirangiya. Tárangiya;
Ipari Ijiptosh tsapu taakchu, yusur waanpeetam watsapun kanapchiya,
tárangiya Apanlli. Apanllee kuk kamanimapani sirútamasa anoo yandarangu. Ashiri Osiyarini nlluraa yamayaru, Ijiptop watsapun naatarangu, anush taarangiya.
16 Ashiriya, Isusoo isuwayarandsin, kuzizimunsha Herodesarinsha nlluraa pacharangana. Herodesarinsha yasampanee kutarangu, nda kusarangsin, Herodes kizpur tsiyantarangiya. Pakchuni kamanchinllpa, táranganawa; ngichirangpasinaya táyaru, kizpur tsiyantarangiya. Isusoo nda yasakuri, ashiri nllurawaa pachakchuri, Isuspata mtuchina átu, wasundururee kamachtarangiya. Wasundururee kuruzeeru, Biringap naangtsa. Nlluraa pakcheewa pchashintsa, tárangiya. Nayanirintspa. Ichinguru kamuzaa pakcheewa pchangtsa. Mishat, arangeem taaru anush pchangtsa. Nayanirintspa. Na napashintsa. Pchashintsa nlluraa, táyaru, zanganirangiya. Yasampan Herodesarini kamaniranguwa, ashin tsangachee ichtaru yakeeru parangana anootsi. Ashiriya, anoo yasayaru, masachirineetsi táchirangu, Ashipparee tsimbunu masachirini nlluraa. Ashiri pchangtsa, tárangiya.
17 Ashiriya, wasundurursha naateersin, Biringush kuseersin, nlluraatssha itutseersin, pachat pachat ashirangana.
Apanllee kuk kamanimapani anootstam sirútamasa kamanirangiya. Tárangiya;
18 Biringshuch tputs tanukinaari, an Rakeltanda wip tsipayaru, anungaz mang' mantsaku, tanuku, anoo mazinachis. Wip tsipayaru, nda kis taamaam waritakiya;* Yuwaa Jeremiyasa 31.15 átu, anootstam nish tayusima kamankiya.
tárangiya zitamina Jeremiyasarini suru. Ashiri Herodesarinsha wasundurur nlluraatssha zapani pacharangusin, kasarangana. Itaru, Isusootsimsha kaparangana.
19 Zapishsha Herodesarinsha tsiparangiya. Tsiparamchu, Apanll wasundurursha yusur yakarangiya Osiyarineetsi Ijiptosh tsapu. Osiyarin maarangu, Apanllee wasundurur miranish parangiya. Tsiyatarangu, Na yuw nlluraa pachamaam zandarangu an tsiparangshita. 20 Ashiri na waritayanlltanda. Támeerush, waptam tsapunpish kanapungcha. Iparpatish, izanllpatamtish waptam Utaáp tsap kanapungsi, tárangiya Apanll wasundururi Osiyarineetsi. 21 Ashiriya, Osiyarinsha támeeru, wipapat, wanirpat waptam kanapurangiya. 22 Itaru, Irusarinap watsirit kusarangsin, itaru ndatuma pshtursin, tsiyatssis mazinarangana. Herodesarinee wip, Arkéra suru, na kurakaama ínarangana, tárangana. Osiyarinsha anoo mazinayaru, punirustarangiya. ¿Tamaycheezini? tárangu. Itaru, psaansha maaramchu anush Apanll wasundurur yusur yakarangiya. Irusarinap naarinllpa, tárangiya. Galileyap tsap naachcha. Anush taangcha, tárangiya. 23 Ashiri Osiyarinsha Galileyap mus arap naatarangu, yaktash Násaretash kuseeru, anush taarangiya. Isus anush kanungarangiya. Anootstam Apanllee kuk kamanimapani, zitamin wasina yandaku, tárangiya;
Ipareetsi: Násaretshuchcha tputsi, táchpasinaya;
tárangiya Apanlli sirútamasa.
Ashiri yuwaa Isus nllurtarangu anoo kamaneena.

*2:1 Ruti 1.2 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*2:6 Mikiyasa 5.2 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*2:18 Yuwaa Jeremiyasa 31.15 átu, anootstam nish tayusima kamankiya.