3
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa Israelchich kurak tputsee mantsir ksutarangana anootsi
Nuw Mikiyasi siyaa atina, Kurakawis Israelchichis, na ichingarus mazinangtsa. ¿Tamasha tsiyatssee nda wanasir yaramaam zandaksa? Tsiyatssee wanasirimshee nda pakchiyam yaramaam zandkus, yutaritshisheetsimari chinakus tputs wanasirimsheetstaa kiyung yachakus, yutaritawaatssha tputs chinaksa. Amb ashkus, zamzeetspaz wanutsee isisangayarus, wanapoo itsupambayaritamtis, ngusambash k'pakus, siy tputsee wanasirimshee ashikpaz ashiksa. Mishat, tumuz tputsee zayaru, katungeeru, wanapunandarisha kasataru, siy tputsee ashikpaz ashkus maachiritaa ichinguru itutskus ndunarsha kasaksa. Ashkis anumand minush zar siyaam yutarit tushiykchu, Apanllee kuruzkitaatis, Istanda, atitaatis, Apanllsha nda pakchiyam mazinachiya. Izuuru mazinamaam ngatku tapishchiya. Watam siy Apanllee tiptsir kapung tayutaritaksawa, nuw Mikiyasi siyaa Israelchicheetsis kurakis atina.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa kurak Apanllee tiptsir yutarit ksutarangana anootsi.
Ashiriya, na kamanchintspa yuwaa tayaspatampan Apanllee kuk mantsir tayaspatakana anootsi
Nuw Mikiyasi siyaa Apanllee kuk kamanimapaneetsis waneekuri atina; Siy sirú Apanllee kuk itsinsaru kamanirangsa, itaru natsha ngutis ngichkus, tputs yuwaa martakana siyaama anootsimsha; Apanll siyaa kizpur chinaku kapung istachiya, átssa. Itaru yuwaatssha tputs siyaam nda martaku anootssha, Apanll kapung xarashish wayachiya, ngutis átssa. Ashiri Apanll siyaa ateeja; Sirú siyaa tsiyatarangitaati, na ndusha ashtachima. Yuwaa nuw ashtachi anoo ndusha pamazootssa. Mishat, ndusha siyaa kamanchina. Ashkachuri, tputs ndusha siyaa pakchiyam mazinachinllinaya. Ashkatssin, pazitssa. Siy natstampanis, mishat tuwachimapanis, nuwaa mashkitaatis, nuw ndusha siyaa kamanchina. Ashkachuri kapung pazitssa, átcha Apanlli siyaatsee. Itaru, nuwash Mikiyasshi, Apanll wan taariya. Nuwaa tuwizpurtaku, siyaa Israelchicheetsis yutaritshishirimandis wanimaam punikeezi. Itsinsaru tputsee tsiyatkuri, ¿Mayaamsha Apanllee kasarangsa? atina. Pazikeezi.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa tayaspatampan mantsir tputsee tayaspatarangana anootsi.
Ashiriya, na kamanchima yuwaa kurak Irusarinaa mantsir ksutarangana anootsi
Ashiriya, Israelchichis kurakawis, na mazinangtsa. Siy Israelchichee tputs ksutamaam waritaktaa, itaru tsiyatssee wanasiri yaramaam ngataksa. Kurikingazimari chinakus, anootsimari tsiyataksa. Ashkus tputsee nda pakchiyam nayaniksa. 10 Tputsee pachakis, mishat maachiritaa zapan itutskis anpat pangeemis kizpur wanasir Irusarinash panguksa. Anush Apanll pang' taaritaa, itaru siysa kurakis pachamaatsiri chinaksa. 11 Siy kurakis, tputs siyaa kurikee panakchusin, anumand mapiyksa. Nda tputsee kiyung yachaksa. Siysa apanllpanis yutarittamtischa. Kurikimari wamin tayaspataksa. Apanllee kuk kamanimapanshitis tputs siyaa mashkusin, ¿Apanll amka? ¿Maya iyaam tushiych? atusin, kurikee panaksin, siysa, Apanll nuwaa kamanirangu anoo itsinsaru kamanchintspa: Apanll iyaa uru wanasir ksutkiya. Yutaritshish iyaam tushiycheeja. Mapiyngtsa, átssa. 12 Ashiriya yuwamand siy mantsir chinakis, Apanll waneekchu, tputssha Irusarinaa izuuru kapeetchinllinaya. Kundararis pangeetsis ichingaru ichip ichip ashkatssin, patumbchinandamarisha xanangamchiya. Apanlleetstam pang' kapeeteersin, machish Siyonash chirichirinandarisha kxoonchiya, nuw Mikiyasi atina.
Ashiriya, na kamaneena yuwaa kurak Irusarinshuchee mantsir ksutarangana anootsi.