2
Mishat, siyaa Isuschicheetsis táchintspa; Isus iyaa kizpur chinaku iyaam tsiparangiya. Iysha iyaanpata ashiritam chinamaam kamanchintspa.
¿Apanlli Wip ndusha siyaa chinak? Siyaa chinaku, ¿ndush mangeetsis yarta yarta ashik? ¿Apanlltam Wani ndush saanpata Isuschichpatatis chinamaam istak? ¿Ndush saanpatat nayanimaam istak? ¿Ndush siyaa ashik, zuwanllee? Ashiri Apanll siyaa mangeetsis yarku, ashiri siysa nuwaa mangi yaramaam istangandama. Saanpata Isus tamapari ashirus chinangtsa. Minamari mangush chinayarus, saanpata wanasiri taangtsa; saanpatatam chinangtsa. Saanaatstamari chinarintspa; Isuschichpatatis ichinguru chinangtsa. Siyamari kukis kasimaam chinarintspa. Nuwamari Apanllee kizpur chinaktana, tárintspa. Itaru, nllitarit tputsee yasayarus, In tputs Apanllee mangoonakti, táyarus chinangtsa. Mishat, saanaatstamari chinarintspa. Itaru, nllitaritam tputsee istamaam chinangtsa.
Uru Isus tamapari ashirus chinayarus taangtsa; istamaam chinangtsa; nuw siyaa atashina. Mazinangtsa Isuschichis; uru Isus tamapari ashirus chinayarus taangtsa. Isus waanaatsi tapachindamaam nda chinarangu, iyaamsha istamaam chinarangiya. Ashiri siysa shingtamtsa.
Napa Isus Apanllcha wipa; uru Waparpat taarangiya. Waparpat tatsamooritaa taarangu, ashiritaa waanaatsi nda pachindarangiya. Kamiyarangu, Waparee kamingeeru, nish tsapurunasish kusarangiya iyaam istamaama. Nish tsapurunasish kuseeru, tputs tamapari ashiru nllurtarangiya. Tputseem kinayaru, kanungarangiya. Kanungeeru, wand Waparee kuk tuminumaam anumari chinarangiya. Anumari chinayaru, yutaritshishpaneetspaz ashiru yasinamun tstsambeersin, tsiparangiya. Itaru, Apanllsha Wipaa ituyamarangiya. Nuwash kusangandama; shiy tputsee tapachindampantishcha. Shiyamari kasirush taaksha. 10-11 Shiyaatsimari tputs ztaru ungirtachinllinaya. Tsapurunasshuchtam íwarpichtam, yashingchichtam ichingurusin shiyaa surish mazinaksin tutunlltayarusin: Isusoo, shiy kizpurtishcha, shiyamari kasiru urutamari taaksha; shiyapat tatsamooru wanindaja; taachinllinaya shiyaatsi; tárangiya Apanlli. Táyarusin, Apanlleetstam ungirtachinllinaya yuwamand wipaa nda pachindarangiya anumanda.
Ashirucha, Isus tamarangpari ashiritamtis uru saanpatatis Isuschichpatatis chinangtsa, nuw siyaa atashina.
Minootssha zuwanllee táchintspa: Apanllee itsinsaru mangoonkinaareesa tsangach tamapari tapish sunlliyku siysa ashkitamsa tsapurunasshu.
12 Nuw siyash sirú taaranguri, nuwaa kuki mazinarangis. Na araptaati taakuri, uru nuwaa kuki mbizarintspa. Yuwari áti anuri payungtsa. Paptsa, kasakinaareesa, Apanllsha waneeyantspa. Sirú Apanllimun mangis taturangsa. Ashiri nat ini Apanllee kuk mazinayarus, payungtsa. Itsinsarus taangtsa. Ksarintspa. Kasakinaareesa punimaam waritakcha. 13 Apanll siyaa: Nuwaa kuki payup átu, mangeetsis p'tseekiya mangoonamaama. Sheeru, siyaa tuminumaam istakitamta, watam Waanaatsi wizpuririni panakantsawa. Ashiriya, zuwanllee, tuminumaam ngatintspa. Payungtsa.
14 Saanpata minamari mangooz chinangtsa. Piy chinaru, piy chinaru shirintspa. Saanpata natsarintspa. 15 Itsinsaru taakinaareesa, ¿chakaja siyaa yutarit tsiyatach? Yutarit tsiyatamaam wanindaja. Siy Apanlltampaz wipis ashirus tsapurunasush taaksa. Tputs Apanllee nda mangoonkusin, yutarit taakanaya. Waanpatatin natsaksin, tapishpaz ashirusin taakanaya. Itaru, siysa yuwamun Apanllee mangoonkus, tsangach tamapari tapish sunlliyku siysa ashkitamsa. 16 Ashiriya, Isusoo kuk kamanimantar shingtsa. Ashkinaareesa, Isus yusur kuskachu, nuw siyaa pazicheezi; ndambaree, watam nguteezi siyaa Apanllee kuk tayapstarangi; nguteezi siyamand kiyung kachiyrangi. Siy izuuru mangooneerus tachitaksa. 17 Ashiriya, siyamun kaminis kiyung kachiykitaati, nuwaa pachakinaareesinaya ashtaa, mangi mantsakeezi. Mangi ksachparina, watam siy Isusumun mangis tatuksawa. Siy ichingurus Apanllee na tachitkus, ashiriya nuw mangi kischa. 18 Nuwaa pachakinaareesinaya, siysa nuwangaz mangis mantsarintspa. Na Papor Apanllishparee taariya, táyarus, nuwamun mangis kis taangtsa. Ashirucha, Isusootsimari kuk payungtsa; nuw siyaa atashina.
Ashiri na zuwanll Tímoteyoo misha zuwanll Ipórtitootstam siyap zanganchima.
19 Isus waana zandku, ipunshini Tímoteyoo musásiri siyap zanganchintspa. Yuwash kanapkachu, siysa tsiyatsis nuwaam zanganingandama. Siyaa kukis mazinapi tina. Siyaa kukis mazinakchuri, mangi kisparee taachina. 20 Tímotey nuw tamaktamparee ashiritam siyaa chinakiya. ¿Chaka iy tamapari ashiritam siyaa chinach? Tputs ashim wanindaja. 21 Wanip tputs waanaatstamari chinakanaya; nda Isusoo kamachtamarini kapung chinakana. Itaru, Tímotey ashkeeja. 22 Tímotey nuwapat waparpapaz wip ashiru washunand tayapstarangini Isusoo kuku. Anoo watam siy yasaksawa. Sirú parangis anootsi. 23 ¿Na nuwaa sundar tamachimasaja? Pachachpasinaya. Naturitana yasareezi. Yasakchuri, mikeeruri Tímoteyush tsiyatssee zanganchintspa. 24 Itaru, waana Apanll zandku, nuwaa tashitungakchu, siyash kusachparina. 25-27 Itaru, natumasa zuwanllee Ipórtitoo siyap waptam zanganchintspa. Siy: Paporoo istashini; tsiyatssi kamanishini, táyarus, Ipórtitoo nuwash zanganirangsa. Nuwash kuseeru, nuwaa zuwanllich tamapari ashiru istarangiya. Mangeetsi isitcheerangiya. Nish kiyung kachiyrangiya; itaru washunand mang' kis Isusoo kuk tayapstaranginiya. Itaru, zuwanll Ipórtit kizpur kas yutayaru, tsipamaam pakich pishtarangiya. Itaru, Apanll istarangu; támarangiya. Támeeru, Nuwangaz mang' mantsakpasinaya. Tsiparangparee, atusin, mang' mantsakpasinaya. Natunaa támeena, waptam kanapchina, átcha. Ashiriya, nuwsha: Waptam naachcha, táchima. Apanll zuwanlleetsi ituyamarangu, kizpur istarangiya. Nuwaatstam istarangiya. Papor mang' aranginasha mantstapa; Apanll, tárangparee. 28 Ashiriya, na mangi kissha zanganchima. Siyash kuskachu, washunand mangis kis shambatangtsa. Nuw mangi ksatamparee shambatchina. 29-30 Ashiriya, Isusumun mangis shambatangtsa.
Nuwash ichingurus kusamaam pinasarangus, zuwanllee Ipórtitoo zanganirangis. Nish Apanllee kuk tayaspataku pakich tsipamaam pshatarangiya. Waninll Ipórtit Isusumand kiyung kachiyranguwa. Ashiriya, tputs ashiritam Isusoo chinaku anoo siysa wanasiri tsiyatangtsa. Chinangtsa. Ashiri Ipórtitoo shiyap tuwanpuchima.