14
Tputs yutaritshishpan Apanllchichee kiyung yachamaam zandkanaya. Itaru Apanll waana tiptsiree ksutkiya
Dapiyarini wayasi. Dapiyarini yasimpaneem tputs yandarangiya.
Tputs mangshari ashirusin, Apanll wanindaja, atanaya.
Ichingarusin mantsir chinaksin,
kizpur yutarit taakanaya.
Nda minumtiyam wanasir taakanaya.
Apanllsha kanindamanda tsapurunasshuchee napku,
¿Ndush minamtam tputs mang wanasir taaru, nuwaa chinamaam zandak? átu,
Napku, itaru ichingurusin yutarit chinaksin mantsir taakana.
Nda minamtiyam Apanllee chinamaam zandakanaya.
 
Yutaritshishpan nda pakchiyam mazinamaam zandkanaya. Mangsharitssincha.
Apanllee tiptsir kiyung yachaksin, urkiree itutskusin waamarishtisin shamangarsin wanuts kapungu taakanaya.
Ashkusin, nda pakchiyam Apanllee chinakanaya.
Yuwash zar Apanll tputsee waneekchu anush, puniksin nungtachinlliniya.
Itaru, Apanllsha yuwaatsimari waanaatsee kuk payukana anootsimari uru ksutkiya.
Apanll tiptsir wanasir taamaam zandkitaatssin itaru yashingchichsha staksin tayutaritkanaya.
Ashkitaatssin Apanllsha waana tiptsiree ksutkiya.
 
Apanll mikeeru iyaam Israelchicheemani tapachindampaneem zanganichpa,
Siyonamand machi.
Apanll ashkachu, iysha Israelchichini ichinguruni mapiyshtini taachiniya.
Mangini kis shambatkuni Apanlleetsimarisha ungirtakuni taachiniya.