27
Apanll mangeetsi tuwasineeku mishat taarasheetsi tapachindakiya
Dapiyarini wayasi.
Apanll nuwaa mangeetsi tuwasineeku,
nuwaa taarashi tapachindakiya.
¿Ashiri nuw mayaatsee punichi?
Watam Apanll urutamari nuwaa ksutkuwa.
¿Ashirucha nda puniki?
Kundarari, yutaritshishpan, nuwaa pachamaam zandkitaateesinaya,
Itaru xapoochinlliniya.
Nuwaa sundartaa kayangayarusin,
Nuwsha punicheezi.
Nuwaa, Pachayani, atitaatssin,
Nuw Apanllimunari mangi tatkuri taachina.
 
Apaa, yuw kizpur chinaki anootsimari mashchinllpa,
Ichingaru zar pangishish pshtukuri,
shiyaatsimari uru ungirtakuri taapi atina.
Watam shiy kizpur wanasirshawa,
anungazimari zandkina.
Ashiri, Apaa, yutaritshish nuwash kuskachu,
shiysha nuwaa shaanshu pangish wayakchush,
nuwsha anush kamungchina.
Ashkachush nuwaa tapachindachsha.
Shiyamun wizpurirish kundarareetsi kasichina.
Ashiri shiyaatssha, Wapparee, aturi,
chinuzee pachayaruri muchchina.
Mucheeruri, kapung mangi ksakuri, yaseessheetssha yasichina.
 
Apaa, shiyaa kuruzki anoo mazinangandama.
Shiysha nuwaa nayanikush, kamaninganda.
Nuw Apanlli mashkuri mangishi; Apaa, nuwaa istanda, atina.
Ashirucha nuwsha Apaa, shiyaa, Istanda, áti. Apaa, shiysha nuwaa tpishishpa.
Tsiyantayarush, nuwaa niyrishpa.
Watam shiyamari nuwaa istakush taakshawa.
Ashiri nuwaa ksarishpa. Istangandama.
Tputs nllitari nuwaa istamaam wanindaja.
Shiyamari nuwaa tapachindakush taaksha, Apaa.
10 Wandtaati apari, aneertamti nda nuwaa ksutkusin,
itaru shiysha Apaa, urutari nuwaam ksutamapaniri taaksha.
 
11 Mishat, Apaa, nda kundarari nuwaa tayutaritamaam,
shiysha nungipish machinda.
Itsinsaru shiyashumari tachitpi túri, atina.
12 Yutaritshishpan tputs nuwaa ksirundama.
Ksarishpa.
Watam nuwaa kapung natsakanawa.
Nuwaa mangu ngicheersin, mantsir tsiyatkanaya.
13 Itaru, Apaa, nuw shiyaa yasaktana.
shiy nuwaa chinakush, urutamari istakush taaksha;
Ayamtaati kasacheezish, ndambaree.
 
14 Ashiri siysa Apanllchichis, Apanllimun mangis tatungtsa.
Kizpur taangtsa. Sambaytarintspa,
Izuuru Apanllimun mangis tatungtsa, atina.