33
Yuwaa Apanll waana zandku anoo izuuru tatsamkiya. Ashiri mangis kis Apanllee ungirtakus seengtsa
Siy Apanllis tiptsiris Apanlleetsimari ungirtangtsa. Ancha Apanlleem kizpur wanasiriya.
Ashiri yaseeyarus, Wappari Apaa, tángtsa.
Arpapat, misha kitarpat ashirus,
mangis kis yaseengtsa.
Yaseeshish kaneeschee seengtsa.* Apanll wanichu anu 5.9; 14.3 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
Tputs kitartamaam yasaru, anpat ipuneerus, mangis kis seengtsa.
 
Apanll yuw ichingaru tsiyatarangu an zurampatari tárangiya.
Iyaa chinaku, ¿wanip iyaa istaranga?
Uru wamunari mangich tatumaam taariya.
Apanll ngitzipanee natsakiya. Wanasirimsheetsimari tputs chinakiya.
Tputsee ztaru chinakiya.
Ichtakachuri Apanll tsiyateeru, kanindaa tinarangiya.
Sheeru, Kanindush zar, tsup, tsangach ashiru taachpa, tárangu, ichingaru tinarangiya.
Ichinguru kungunandari taarangu,
anoo Apanll, Kungoo waanitam wayachima, tárangu,
maree kapungumashee wayarangiya.* Wanga 1.3 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
 
Ashirucha, nuw siyaa tsapurunasshucheetsis, Apanlleetsimari chinangtsa, atina.
Watam waana tsiyateeru, maacheetsi ichingaru tinaranguwa.
Mishat, ichingaru urutamari taamaam wayarangiya.
 
10 Tsapurunasshuch kurak uru yutarit chinaksin, waana zandkana anumari ashimaam chinakanaya.
Zandkitaatssin itaru Apanllsha xarashish wayat, wayat ashku, xapookanaya.
 
11 Itaru, Apanllinaa waana yuwaa, Ashchima, tákchu anoo,
zurampatari tatsamkiya.
Tputs ayamtaatiya Apanllee tuxaramaam pinasachinlliniya.
12 Itaru, Apanll waana iyashchee, Israelchicheetsini tiptsireem ipusarangiya.
Iysha Apanll Taarashipani kapung chinakaniya.
Ashirucha, kis mapiyruni taakaniya.
13-14 Apanll kanindash taaku, anumandari napku,
ashpaatsiri tputs ztaru tsapurunasush pakiya.
15 Yuwaa tputs mangush chinakana anoo yasakiya.
Watam waana mangeetsich tinaranguwa.
 
16 Kurak wasundurur zapantaa taaru,
itaru, undarar, Kurakaa pachapani, atusin,
Apanll nda istaku wasundurur urkareetsi tapachindamaam pinasakanaya.
Kizpuritaa kurak waanaatsi tapachindamaam pinasakiya.
17 Mishat, kapaach tapazpan kizpuritaati, sundaroo tapachindamaam wanindaja;
Apanllimari tputsee tapachindamaam taariya.
 
18 Itaru, Apanllchich tputs, Apanllimun mang' tatkusin,
Apanll iyaa ksumish chinakiya, atusin,
Apanllsha urutari waatssin napku ksutkiya.
19 Tsipamaam waritaktaa, Apanll tapachindakiya.
Katungats maringaktaa, Apanll istaku, nda tsipachinlliniya.
 
20 Ashiriya, iysha Apanllimun mangini tatkuni,
Apanllsha iyaa izuuru ksutkiya; nda kasakiya.
21 Apanllimunari mangini ksakaniya, watam zurampatari Apanllee mangiptini chinakaniwa.
22 Apanll, urutamari iyaa chinaku,
iyapat ipunakcha.
Watam Apanllimunari mangini tatkiniwa, atiniya.

*33:3 Apanll wanichu anu 5.9; 14.3 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*33:7 Wanga 1.3 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.