73
Yashingchich tputs sambarchimunpaz ashiru naakana, anoo kamankiya
Asafarini yandarangu anu.
Apanll iyashchee Israelchicheetsini kis istakiya.
Tputs mang' yaramaw taaku anoo Apanll kis istakiya.
Itaru, nuwsha Apanllee chinaktaati,
sambarchishpaz ashiru pakchim pantsamaam pishtarangina.
Apanllee kasamaam pakchim pishtarangina Watam mangishi yutarit chinaranguri,
¿Tamashta tputs yashingchich yutarittaa taaksin, shamangarsin kis taakana?
Nuwsha ashingasi, mangishi tárangina.
 
4-5 Uwshtisin tsipatsee nda punikanaya, watam
nda kas yutakanawa.
Nda kiyung kachiykanawa.
Itaru, pukir tputs urkir ndunar,
¿Maypataja maacheetsi paxanxchi? atusin, kiyung kachiykanaya.
Yashingchichshat, kurikpan, mapiyrsin kis taakanaya.
Waanaatsi kis tuwaraksin, wayarangashirini xanumba ashkanaya.
Pukireetssha natsaksin, kiyung yachakanaya.
Kapung katungkusin, wanuts kapungu, tash kapukpuru wach shunlleew ashkanaya.
Mantsir chinaksin, tputsee tamapingaksin,
waamaritssin kasimaam zandkanaya.
Sheersin, tputsee kasiyarusin stakanaya.
In tputs mang' ndunparee, atusin,
aranginasha kiyung yachakanaya.
Pukireewaa wintsareem wayakanaya.
Apanllee natsaksin yutarit tsiyatkanaya.
Ichinguroom tputs ngitzee wayakanaya.
 
10 Ashkusin, tputssha, ¿Ndusha zurku át? atusin,
yutaritshishpanip tachitamaam zandkanaya.
11 Waanpatatin tsiyatkusin, ¿Kaapaneeja Apanll kurikpanee kuk mazinak?
¿Apanll kaapaneeja pak? Ndunparee, atanaya.
12 ¡Pa, in urkirpan tamara!
nduntaa tarawaztaksin, aranginasha kurikee putakanaya.
13-14 Nuwsha, ngutparina wanasir taakina.
Mangi yaram taaktaati, itaru ichinguru zari Apanll nuwaa waneekpaz ashku,
kiyung kachiykuri taakinawa, átssincha tputsi.
 
15 Itaru, nuwsha anumashee chinarangeezi.
Anumashee tsiyataranginaareena ashiru,
Apanllee tiptsir tayutaritaranginaaparina.
16 Nuw nda tsiyatarangtaati, itaru mangishi chinaranguri,
¿Tamari yashingchich kis taakana? táranguri, yasamaam zandaranguri, xapoorangina.
17 Minush zari shiyash pangish, Apaa, pshturanguri, shiysha mangeetsi mangoonamaam p'tseerangsha.
18 Yashingchich kurikpaneew sambarchimunpaz ashirusin naakanaya.
Yuwash nda chinarana anush,
shiysha Apaa, tununukpaz ashkachush wazawush pantsachinllinaya.
19 Ayamtaati nda kis taachinllinaya.
Napuxtayarusin, sitatstee táchapsinaya.
20 Taárashee tputs pamazukpaz ashku musásiri pastachinllinaya.
 
21 Apaa, nuw nduma mangoonchuri, mangishi kapung tsiyantarangina.
Nuw wanipa yutarit chinarangi.
22 Mangshari ashirangina. Nda mangoonarangina.
Manginshuch ashiruri, nda mangoonkuri tárangina.
23 Itaru Apaa, yutarit chinarangitaati,
shiysha kuwiptish nuwaa mbam patsisakush, nda kasaksha.
24 Shiyash itsinsaru tachitamaam nuwaa mangi p'tseeksha,
Shiyash kuskachuri, shiysha nuwaa mangish ksaptari, Naani, táchsha.
25 Kanindap shiyangzimari nuw kusamaam zandkina.
Nuw shiyapa ipuneeruri taakuri,
¿mayangazeeja nuw nish tsapurunasush tamarachee?
26 Nuw nutsi mizpurishtaati,
itaru shiysha Apaa, nuwaa nda kasakush arang tuwizpurtaksha.
 
27 Itaru, yuwaatssha tputs shiyaa tuwanlltakana, anoo
shiysha tpachingayarush kasachsha.
28 Itaru, nuwsha shiyaa nda kasakina.
Nuw shiyangzimari ipunamaam chinakina.
Shiyamunari Apaa, kamungkina.
Tputsee kamankuri ¿Wanip nuwaa Apari istaka? táchina.
 
Ashiri, Apaa, wapparee.