87
Tputs ztaru Apanllimun nllurtakchu, Apanllichcheemsha kinachinllinaya
Korérinchich yasimpan tputs yandamarini.
Apanll machee Siyona yaktarineema ipusarangu,
anush patuzinazee mbam pashuchirangusin pangurangana.
Apanll Israelchichinee yaktarini ichingaru kis napkiya,
itaru Irusarinaa aranginasha kasiru kis napkiya.
Tputs Irusarinaa tsiyatkusin; Kizpur wanasiri. Apanllcha yaktarini átssincha.
[Apanll anush waana panguseem ipusarangu, na uru ksutku taachiya, atanaya.]
Apanllsha tsapurunasshuchee napkachu;
Ijiptshuch tputs, Mishat Babiloniyashuchtam, Filistewshuchtam, Tírshuchtam, Etiyopshuchtam
anshuch tputs zapan nuwamun nllurtarangana.
Ashiri nuwsha, Irusarinshuchtam tputsee, táchima.
 
Tputs ztaru nuwaa mangoonkusin,
nuwsha, Irusarinshuch tputsi, táchima, tárangiya Apanlli.
Apanll waana yaktarinish tiptsirpata urutamari kizpur taachiya.
Tiptsiree sur kirakamun yandakchu;
Nee nuwamun nllurtarangu,
ashiri Irusarinshuch tputsi, yandayaru táchiya.* Lukasa 2.1-3 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
 
Sheeru Irusarinush ichingarusin, mang kis yaseeksin, michitkusin,
Apanllimun nllurtaranguni Irusarinshuchtanicha tputsini, yaseeksin táchinllinaya.

*87:6 Lukasa 2.1-3 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.