91
Iy kurakarini kchinamishcha; misha nayanimpancha
Iy Apanllirini waamari kasiru kizpur taariya.
Ashiri yuw tputs Apanllimun mang' tatku,
anoo Apanllsha uru kámanaku ksutkiya.
Ashiri uwsha Apanllee tsiyatku;
Apaa, shiyamari nuwaa ksutaksha.
Nuwaa tapachindaksha.
Ashiri Apaa, nuwsha shiyashumari kamunguri taakina.
Watam shiyamunari mangi tatkuri taakinawa, táchiya.
 
Ashiri siy, Apanllis tiptsiris nuwaa kuki mazinangtsa.
Yashing siyash tsutashish tsipatsimash wayaktaatiya,
Itaru, Apanllimari siyaa tapachindamaam waritariya.
Wazitpungachpapaz ashiru siyaa kámananaw ashku, siysa punicheezis, ndambari.
Siyaa uru istachintspa, tárangu, waanaatsee kuk kapeetcheeja, ndambaree.
Xanxapishpapaz ashiru siyaa imanta imanta ashku, kámanaku tapachindakiya.
5-6 Psaantaatiya naakchus, tunimshutaatiya, ¿antaati siy kanizee punicheezis? ndambaree.
Kaschiritam kundarareetsish punichtamtazis.
Xarasheetstam punichtamtazis.
Zapantaa tputs siyanung tsipatsiptar ashkusin,
itaru siysa matambshis taatssa.
Apanll tputsee mantsirimshee waanamandari chayarini waneekchu,
anoo siysa kchiptis pangatssa.
Itaru, siyaa nda wanichiya.
 
Yuwamand siy Apanllimunari mangis taturangis,
anumand Apanll siyaa ksutchiya.
10 Maachi yutamash siyash kusamaam pinasachiya.
Wanguytam tsutashish siyash pangis tsutacheeja, ndambari.
11 Watam Apanllsha waana wasundururee siyaa ksutamaam zangankuwa.
Yaptaa naakis ambtaa wasundurursha uru siyaa ksutchiya.
12 Uwpat siyaa pazurangpaz ashtachiya,
nda siy patumbchimun pazis tpuu ashimaama.* Yuwaa nish átu anootstam Matiwa 4.6, misha Lukasa 4.10-11 kamankiya.
13 Kázamshiptaati, isariyap, mkaptam naakinaareesa,
Apanllsha siyaa wanasir naamaam istachiya.* Lukasa 10.19 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
 
14 Apanll átcha; Siy nuwaa mangoonkus, nuwaa chinakus,
nuwsha siyaa tapachindachintspa.
Ashiri yutamashi siyaa kasicheeja.
15 Nuwaa mashkus, nuwsha uru yámchintspa.
Nuwaana siyapa washunand taachima.
Mangis kapung mantsakus, mangeetsis tuwizpurtachintspa.
Tputssha siyaa yasaksin, Apanll waa kapung chinaku istakiya, táchinllinaya.
16 Zapantam masach taamaam wayachintspa.
Sheeruri, izuuru nuwaanpee machchintspa, Apanll tárangcha, nuw siyaa atina.

*91:12 Yuwaa nish átu anootstam Matiwa 4.6, misha Lukasa 4.10-11 kamankiya.

*91:13 Lukasa 10.19 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.