115
Apanll kanindshuri taaru anoo kamankiya
Apaa, tputs nda iyaa ungirtachinllinpa;
shiyaatsimari ungirtachinllinpa.
Watam shiyamari tputsee izuuru chinakshawa.
Shiyamari shaanaatsi kukish tatsamooksha.
Min tputs iyaa staksin, ¿Siy Apanlliris yapeeja?
Iy pakeezini, atanaya.
Itaru, shiysha Apaa, kanindush shiyamari kasiru taaksha.
Shiy yuwaa shaana zandkish anoo tinaksha.
 
Minshuch tputs waama apanllirini tinakanaya.
Ur chumbeepimashpa, misha ur mburshimashpatatam tinakanaya.
Uwpatari tinakanaya.
Kuk taaritaa, itaru nda tsiyatkanaya.
Wach taaritaa, itaru nda pakanaya.
Wits taaritaa, itaru nda mazinakanaya.
Ship taaritaa, itaru nda ishingkanaya.
Uw taaritaa, itaru nda patatkanaya.
Wats taaritaa, itaru nda naakanaya.
Wayarpunush nda pakchiyam zunganeekiya.
Tputs waama apanllirini tinayarusin, anumun mang' tatkanaya.
Itaru, tinam tamapari ashirusin, mangsharitssincha,* Apanll wanichu anu 9.20 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta. nuw shiyaa Apaa, atina.
 
Ashiri siynaa Israelchichis, Apanllimunari mangis tatungtsa.
Apanlltanda iyaa istaku, ksutku.
10 Siy apanllpanis, Apanllimunari mangis tatungtsa.
Apanllcha iyaa istaku, ksutkiya.
11 Siysa ichingurus yuwis Apanllee chinakis anis,
Apanllimunari mangis tatungtsa.
Apanllcha siyaa istaku, ksutkasha, atina.
 
12 Apanll iyaa chinakiya. Iyaa mbizamaam wanindaja.
Uru istachiya. Iyaa Israelchichineetsini ichingaru ksutkiya.
Apanllpaneetstam ksutkiya.
13 Wachinawaatstam, nllurawaatstam ichingaru tputs yuwaa Apanllee chinakana anoo,
Apanll uru istachiya.* Apanll wanichu anu 11.18; 19.5 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
 
14 Ipartamtis, mishat chinllinitamtis uru izapanichiya.
15 Apanll Taarashipan yuw waana kaninda,
misha tsapootstam tinarangu an siyaam uru istachintsa.
 
16 Apanll kanindap taakiya.
Itaru, iyaamsha tputseemani tsapoo ksutamaam wayarangiya.
17 Yuw tputs tsiparangana an nda Apanllee ungirtakanaya.
Izuuru zaputar ashkanaya.
18 Itaru, yuwshtini nda tsiparini, anshtini
Uru Apanllee kis ungirtakuni taakaniya.
 
Apaa, ¡Yungpaktishcha! shiyaa atiniya.

*115:8 Apanll wanichu anu 9.20 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.

*115:13 Apanll wanichu anu 11.18; 19.5 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.