121
Apap uru iyaa ksutku anoo kamankiya
Tputs Apanllip pang' Siyonap machip kárkatssin yaseeranganaya.
Apaa, íwar machip napkuri,
¿chakaja nuwaa istachinda? atina.
Itaru, shiysha Apaa, nuwaa istaksha,
watam shiy kanindaa mishat
tsapootstam tinarangshawa, atina.
 
3-6 Ashiri siysa Apanllchichis, mazinangantsa nuwaa kuki;
Yuwash naakish anush Apap siyaa pantsatpa átu, patsisakiya.
Siyaa uru ksutkiya. Psaantam, kaschiritam uru ksutkiya.
Watam Apanll maamaam nda yasaruwa.
Uru iyaa Israelchicheetsini ksutataw ashku taakiya.
Kaschir kizpuritaa zar zatku, ksaneeku nda siyaa kasikiya.
Psaansha tsup tuwasineektaa, nda siyaa tayutaritkiya.* Apanll wanichu anu 7.16 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
 
Apanll Taarasheetsis uru ksutkiya.
Yutaritshish tushiyku anootstam tapachindakiya.
Shitungachus, Apap uru napkitamta.
Kanapkachus uru napkitamta.
Ashku, siyaa urutamari ksutkiya.
Ayamtaati kasacheeja, ndambaree, átana nuwaya.

*121:3-6 Apanll wanichu anu 7.16 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.