124
Tputs Apanllip pang' Siyonap machip kárkatssin yaseeranganaya. Dapiyarini wayasi.
Iyaa Israelchicheetsini Apanll ndunnaari istarangu,
iy ndunnaarpariniya. Anoo siy ichingarus yasaksa.
Apanll iyashchee ndunnaari istarangu,
kundararini iyaa tpachingayarinaapsinaya, kasaranganaya.
Iyaa kapung natsarangusin,
izuurinaapari watstamari iyaa ashpaatsiritini kachingaranganaya.
Kung ashirinaapsinaya iyamun kushini zaw sheersin,
izuuru iyaa arap kapeetaranganaya.
Kungushpaz imurish ashiruni iy yangaranginiya.
 
Ashiri, Apaa, Wappari, atiniya.
Watam iyaa ndunnaari istarangush,
kundararini izuurinaapari iyaa nutsini tachuwiyarusin,
watsiyunpa kasaranganaya.
Itaru, shiy iyaa istarangush, xarashee kamungaranganiya.
Maachi zamiz mirpanzee izicheeru, kamungtaru ashiruni,
iy xarashee kamungaranganiya.
Apanll Taarashipani, yuw kanindaa tinarangu,
mishat tsapootstam tinarangu, an iyaa tapachindarangiya.
Ashiri Apanllimunari mangini tatkiniya.