145
Ztaru tputs Apanllee ungirtamaama
Dapiyarini wayassi.
1-2 Shiyaa kurakareetseeruri urutamari ungirtakina.
Shiyaa chinakina.
Ayamtaati shiyaa mbizcheezi.
Apaa Taarashipanee, shiyaatsimari ungirtakina.
Putam putam shiyaa kis yaseekina.
Taarashipanee, shiyaatsimari tputs ztaru ungirtamaam waritariya.
Shiyapat min tatsamooru wanindaja.
Shiyaa izuuru yasamaam wanindtamtaja.
Shiyamari kasiksha.
 
¿Wanipa Apaa, shiy wizpurirpatish iyaa Israelchicheetsini istarangsha?
Iyaa tapachindarangsha.
Ashiri ipartamani, chinllinitamani uru shiyaa tputsee kamanimantar ashchinllinaya.
Nuwsha urutamari shiyaa chinachintar ashkuri taachina.
Shiy kizpur wanasir 'sinish taaksha.
Mishat, iyaa uru ksutkush kizpur taaksha.
Tputs ztaru shiyaa uru ungirtaksin,
waanpataatssin kamanimantar ashchinllinaya.
Nuwsha ashchitamana.
Apanll ¿wanip wizpurpa iyashchee istaranga? nuwsha uru táchtamana.
Mishat, tputssha, Apanll iyaa ksumish chinakiya.
Iyaa ichingurootsini tatsamooru ksutkiya,
 
yaseeksin táchinllinaya.
 
Watam Taarashipanee, shiy kchinamishshawa.
Nayanimpantishcha.
Nda musá tsiyantakush, uru iyaa nayaniksha.* Sandeeku 5.11 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
Tputsee ichinguru tatsamooru chinaksha.
Ichinguroo istaksha.
Tínamareetsish ichinguru ksutkush taaksha.
 
10 Yuw shiy tínarangish an ichinguru shiyamun kis taakanaya.
Mishat, tputsiritamtish, shiyamun shambatchinllinaya.
11 Iy kurakarini kizpur wanasircha.
Waamari kasiru taakiya, táchinllinaya
12 Tsapurunasshuchee tputs yasashpatish mangoo p'tseekush, mang' ksachinllinaya.
¡Apanll wizpurpa wanasir tuwasineerangu, atusin mang' ksachpasinaya!
13 Shiyamari Apaa, kizpur kurak kasirush,
tsapurunasish urutamari taaratartachsha.
Shiyachich ayamamtiyam pastacheeja, ndambaree.
 
14 Tputsirish kiyung kachiykitaatssin,
waanaatsee tapachindamaam pinasaku,
shiysha Apaa, nayanikush istaksha.
Undarar kiyung yachaksin, shiysha Apaa, tapachindaksha.
15 Tsapurunasshuch ichingarusin, katungpani atusin,
watungasheem shiyaam kutakanaya.
Watam shiy uru panakshawa.
Yuwash zari waritakchu, maachi kayanakchu, pusayarusin, katungkanaya.
16 Watam shiy Apaa, kuwiptish tputseem kchitamaam panakshawa.
17 Apaa, uru itsinsaru tputsee natstayarush, ksutaksha.
Nayanimpatari tputsee istaksha.
18 Tputs shiyaa itsinsaru mashku, Istanda, tákchu,
shiysha uru mazinaksha.
Watam nda arap taakshawa.
19 Shiyamun Apaa, mang' tatkusin,
shiysha uru istakush, mapiyrsin taakanaya.
Apaa, istangandama; sitatstee.
Maachee yutamash kasikchindama, tákchusin,
shiysha mazinakchush, tapachindaksha.
20 Apaa Taarashipanee, yuw tputs mangpatari shiyaa itsinsaru chinakana
anoo tputs uru ksutaksha.
Itaru, tputs shiyaa chinamaam ngatkusin, natsampan taaksin,
anumashee tputs shiysha izuuru tpachingayarush kasaksha.
 
21 Apaa Taarashipanee, nuw urutari shiyaa yaseekuri ungirtachima.
Tputs ztaru urutamari shiyaa wanasireem ínaksin, ungirtaksin taachinllinpa.

*145:8 Sandeeku 5.11 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.