^
Romshucheema
Mazinangtsa; yuwaa Apanll: Tputs Isusumun mang' tatku anoo kis napchima, tárangu anoo kapung yandayaruri zanganchintspa
Mishat, kamanchintspa; yuwaa Apanll nda mangu tputsee wanichu anootsi
Itaru, tputs waanamuna wizpuririni nda kamungchiya atina
Mishat, Apanll iyashcheetstam Utaáshucheetstamani wanichiya tina
Itaru, zuwanllee, misha tsiyatssis kamanchintspa; yuwaa Apanll chiyaam Isusush kamungamaam wayarangu anoo
Minootssha aranginasha kamanchintspa; yuwaa chiy Apanllimun mangich tatkuch, Apanllsha chiyaa kis napku anootsi
Mishat, yuwaa Apanll iyaa kis napku, natsha nda pazikurini, Apanllpat mapiyruni taakani anoo kamanchintspa
Mishat, yuwaa Atagarinimuni yutaritshishee iyaa tupatstarangitaa, Apanll iyaam Isusumun taarashish wayarangu anoo kamanchintspa
Mishat, táchintspa; ¿tamaree yutaritshishee chinachini? tina. Watsta; anoo chinarintspa nuw siyaa táshina
Mishat, yuwaa sirú siy Romshuchis yashingchichimuntaatis, itaru natsha Apanllsha tiptsiris taakis anoo kamanchintspa
Minootssha kamanchintspa, yuwaa Isusoo mangoonkitaatini, yutaritshish iyaa uru kasimaam zandku anootsi
Mishat, yuwaa Apanllimun Wani wanasir taamaam waritakani anoo kamanchintspa
Mishat, yuwaa Apanll Utaáshuchee kizpur chinarangu, waama tiptsiri ínarangu anoo kamanchintspa
Mishat, yuwaa Utaáshuch waanitari nda Apanllimun mang' taturangusin, Apanlleem xapoorangana anoo kamanchintspa
Minootssha tsiyatssis kamanchintspa; yuwaa Utaáshuch natuma machin mangoonkana anootsi
Mishat, yuwaa Apanll Utaáshuchee natumasamaam niyrakpaz sheeru, tputsee nllitaritaa siyaatstam Apanll istarangu anoo kamanchintspa
Minootssha siyaa kamanchintspa; yuwaa zapshina Utaáshuchtisin yusur Apanllee mangoonachinllina anootsi
Mishat, wanasiri taamaam siyaa Isuschicheetsis wanichintspa
Mishat, kurakawaats kuk payumaam wanichintspa
Mishat, siyaa táchintspa; Apanllchichpatatis tayutaritarintspa; nuw siyaa táshina
Mishat, táchintspa; Apanllchichee niyrintspa; wanasir napangtsa. Isus iyaa chinarangu, wanasir naparangu siysa shingtamtsa; nuw siyaa táshina
Natsha, yuwaa nuw tayaspatarangi anoo pakich kamanchintspa. Apanll nuwaa kamanishini, tárangu, nuwsha siyaa arapcheetsis Isusoo kuk kapung kamanirangina
Mishat, táchintspa; tputs k'kuz piyari tayaspatakana anoo chinarintspa tina siyaatsi