Titorineema
Wasina pakich kamanchinllpa yuwaa Papororini Titorineem yandarangu anootsi
Titorini kapung Papororinee istarangiya Apanllee kuk tayaspatamaama. Papororinpat ipuneeru xiyrangana Apanllimuna kuku. Kirítap tsur naatarangsin, anush tayaspatarangana. Tayaspatarangusin, Kirítshuch tputs ashpatam Isusoo mangoonarangana. Itaru, kaneesich mangoonarangusin, Paporsha, Zuwaa Titoo, nish shiyaa kasachinllpa Isuschichee tayaspatamaama. Ashiriya, shiysha shingcha, táyaru, Titsha ayu tárangiya. Sheeru, Papor botish zaruyaru waptam naatarangiya Koríndopparee. Itaru, uru Titoo kapung chinarangu, tsiyatsis mazinarangu, Utaáshuch tputs Titoo kapung tamundakanaya, mang atusin, anoo mazinarangu, kirakaa yandarangiya Titorineema.
Ashiriya, na yuwaa kamanirangu anoo kamanchinllpa:
A. 1.1-4: ¿Tamarimta, Titoo?
B. 1.5-9: Yuwaa tputsi izuuru Isusoo kuk tuminku anoo ksutamapaneem ipusangcha.
C. 1.10-16: Utaáshuchee tputs yuw zitamina kuk mangu tamasingaku kurikingaz tayapstakana anoo mazinarintspa. Zamachinllinpa.
D. 2.1—3.2: Shiysha Isuschichee ichingurusin Apanllee kuk payumaam tayapstangcha.
E. 3.3-11: Iy ichinguruni sirútamasa nda Apanllee kuk mazinaranganiya. Itaru, Apanll iyaa nayanirangu, Isusoo zanganirangiya iyaa yashingoo tatutsimaama. Sheeru, Waanaatsi Wani iyash pshtakchu, kaneescheemsha iyaa ínarangiya. Na Apanllish urutamari taamaam kis kutakaniya. Ashiriy anoo tputsireetsish itsinsaru tayapstangcha. Nllitaritaa chinarintspa, tángcha.
F. 3.12-15: Isusoo kuk tayaspatampanee istangcha. Na wapparee.
Tárangiya Papororini.
Papororini Titorineem kirakaa yandarangiya
1
Nuw Papori shiyaam, Titoo, nuwtand yandaki. Apanlltana nuw wámachtashi mishat Ísúkirísuttam tayaspatampani. Watatana nuwaya. Ashiri yuwaa Apanll tputsee ipusarangu an kizpur mangoonpana aturi tayapstakina. Mishat, k'kuz zurumapanimun itsinsaru taapana aturi tayapstakina. Taarashish urutamasheem zurampatari kutapana aturi, anoom tayapstakina. Ashpana aturi tayapstakina. Apanll: Tputseem taarashee urutamashi tiptsireemi panachima; sirútama, tárangiya nduma tsapurunasee tinachu. Apanll ngichimaam yasareeja. Zari iwash ashchima átu anush Apanll waanaatsi kuk tputs yasapana átu, nuwaa tayapstamaam kamachtarangiya. Apanll, yuw chiyaa tatutstaru an, nuwaa kamachtarangiya.
Shiyaam, Titoo, yandakina. Nuw shiyaa iparpazi ashitana; Isusumun chinakuni, shiyaa ipari atina. Shiyaa Apanll nayanichapanlla. Mishat, mangooz mapiymmash panachtamparee, watam Apanllee iycha Aparini. Isussha ashtachtamparee, watam Isus yashingoo wamari kasirangu, iyaa tatutsiranguwa.
Titoo, nuw shiyaa táchinllpa; tputsee ínangcha Isuschicheem yaramapaneema; nuw shiyaa atashina
Kretash tsurush shiyaa kamingarangina. Apanllee kuk tayaspatamaam iwapamana iwaparangitaati, itaru ndaturi tputsee izuuru waneeruri kasarangina Kretshucheetsi. Anoom wanimaam iwapap aturi shiyaa kasarangina, Titoo. Shiysha tputsee napeerush, natstayarush, Isuschich wachinanand ipuseerush waneengcha. Minupsha yakta minupsha yakta shingcha. Ashiriya, shiyaa, kamachtarangi anuri payungcha, tina. 6-7 Shaana napeerush, tputsee taárash yasayarush, wachinaa Isuschicheem yaramapaneem ipusangcha. Yuw tputsee Apanlleem tiptsiri napamaam ipuskis an wanasiriri taakinaariya, ¿yapeeja tputs yáyarusin yutarit tsiyatchinllina? Yuwamari tputs waanpatatin nda yutaritam ínakana an wanasiriya. Mishat, wizanlleetsimaritam napku anu. Wipsha ichinguru Isusoo mangoonamaw taakana. Ndunnaa tputs waa wip: mangshartaw taaku, wits nda mazinakana atusin, anoo ínamaam waritakcha atina. Uwsha nda wamarisha tputsee kasimaam chinakiya. Watseenuri ipusamaam watsta. Karusamapan tputs taaku an watstatamta. Waartariy watstatamta. Yuw kurikee yanuru yampani taaku anoo watstatamta. Itaru, tputssha kuskachu, waanshu pang' kis yapshtukiya. Ichinguru wanasirimsheetsimari chinakiya. Wtsinsamash mangooz chinakiya. Wtsinas taakiya. Yuw zandku waana anoo watsta atiya. Mangpatari taakiya. Yuw tsiyatsis nuw tayapstarangi anoo zuramaritcha átu, anoo izuuru patsisakiya. Ttsinsammash k'kuz tayapstamaam yasakiya. Itsinsaru taamaam wanimaam yasakitamta. Waamari kasiru k'kuzee yaramaam yasakitamta. Napa: ashpatam tputs Apanllee kuk ngichizpa kiseeru tayapstakitaatssin, itaru uwsha wamari yarkiya. Ashku anoo tputsee yaramapaneem ínangcha.
10 Ashirucha, uru yaramapaneem ínangcha shiyaa atashina. Uwshtisin ngichimapanee wanimaama, watam zapan tputs wits mazinamaam zandkazinllinaja. Ngichzee kis payukana. Kuk zapanimashcha. Utaáshuch zapan ashkanaya. 11 Ngichzee tayapstakchusin, tputssha wipaptari mamarpaksin, yuwaa átu anuritam ngichzee payukanaya. Ngichzee tayapstampansha, Tamapingayaruni kuriksha putapani atusin, ngichzee tayapstakshinlliniya. Yuwaa ashkana an kasachtisinapa, tina. 12 Mishat, anshuch Kretshuch tsiyatssipani sirútamasa mang taarangcha. Anshutaa nllurtarangu, tárangasha; Iyashuch Kretshuchini wayangichireewtanicha. Kázamish watseenureew tamaparee ashishirtanicha. Waminganureewtanicha. Tsaneemaritani chinakaniya, tárangiya tsiyatssipani. 13 Zuraku, tárangiya. ¿Waanpata tamaree mangu tách? Ashiriya, shiysha ashkana anoo waneeyarush ksangcha. Ashkachush Apanllimunari mang' tatchinlliniya. 14 Utaáshuch tputs zitamina kuk mangu tamasingakanaya. An tputs zurumamshee k'kuz kapeetarangusin, yuwaa waana chinakana anoo kamachtakanaya. Tputsirish anoo mazinarusinapa; tputsee kamachtamarini payurusinapa; atina. 15 Ashpatam tputs nda piyari chinakanaya. Anoom ichinguru maachi wanasircha. Itaru, yuw tputs yutaritaatsimari chinakana an waanaatsi tayutaritkanaya. Nda Apanllimun mang' tatkanaya. Yuw ashkana anush itsinsammash nduncha. Yuw mangush chinaku antam tsaruncha; mang' nda pakchiyam mantsakiya. 16 Apanllee mangoonkini atitaa itaru mangu tamasingakanaya watam mantsiri taakanawa. Yutaritamash taaku an nda kis napamaam waritaku. Wits Apanllee kuk mazinakazinllinaja. ¿Mayaama anumash tputsi wanasir? Wanasir taamaam yasarazinllinaja nduni. Apanll anoo nda chinakiya. Ashirucha, Isuschichee yaramapaneem ínangcha itsinsaru wanimaama nuw shiyaa atashina.