1 CORINTIOS
1
Pablo queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
1-2 Weém, Pablo, biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, yeéb Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih wã wahna caá. Dios weemdíh ñíonit, Jesucristoíh tʉ́ini doonádih ã naáwát tʉ́ʉtni wã jʉmna caá. Pánihni jʉmna, yeebdíh bʉ́dí wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Wã ʉ́ʉd panihni Sóstenesbʉt yeebdíh jenah joinít, bʉ́dí ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Yeéb jwĩ Maáh Jesucristodih jepahnit, Dioíhwã ñi jʉmna caá. Nihat baácdih moonbʉ́t biíc yoobó jwĩ maáhdih ʉʉ́bhnit, biícdih jʉmnit pah Dioíhwã jwĩ jʉmna caá. Jwiít nihatdih Jesús jwĩ Maáh ã jʉmna caá.* Hch 18.1
Dios jwĩ íip, jwĩ Maáh Jesucristobʉt yeebdíh bʉ́dí oinit, ĩ teo wáaca naáh, biícdih ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Dios ded pah queétdih ã tʉ́i teo wáacat
Diosdih ʉʉ́bhna, “Paá, queét Jesúíhwãdih bʉ́dí oinit, ma tʉ́i teo wáacatdih tʉ́ina caá”, wãpĩ́ niijná caá. Pánih teo wáacna, ã jéihyanachah, ñi tʉ́i jéih naóh yapana caá. Páant ã tʉ́i teo wáacachah, wã naóhniji Jesúíh doonádih ñi tʉ́i joyóp jĩ. Bʉ́dí ã teo wáacachah, yeebdíh dedé jéihcat pínah ã wihcan caá. Pánihna, Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih wẽi pã́init, ã wẽpatjĩh ñi míic tʉ́i teo wáacna caá. Yeebdíh páantjeh ã tʉ́i teo wáacbipna caá, caandíh ñi cádahcat pínah niijná. Páant ñi cádahcah, Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, yeebdíh yéejat peéh chãjat ã wihcan niít. Dios jwiítdih ã ñíwip jĩ, jwĩ Maáh Jesucristodih jwĩ tʉ́i pej jʉmat pínah niijná. Páant ã niijátji biíc yoobó ã chãjbipna caá.
Ĩ míic jʉ̃ihñatdih ã cádahat tʉ́ʉtat
10-11 Dios páant yeebdíh ã teo wáacachah yʉhna, Cloéwã wã pebhna jʉinít, ñi míic jʉ̃ihñat doonádih weemdíh ĩ naáwáp jĩ. Páant ñi chãjachah, wã ʉ́ʉdwã panihnitá, jwĩ Maáh Jesucristo ã wẽpatjĩh nin pah yeebdíh wã wʉtna caá: ¡Ñi míic jʉ̃ihñatdih caanjĩ́hjeh ñi cádahaá! ¡Páant bóojeh! Yeebdíh tʉ́i biícdih jʉmat caá náahap. Jesús ded pah ã jʉmatdih, ded pah ã bohéátdihbʉt biícdih ñi tʉ́i jenah joyoó. 12 Páant niijnít, nin pah wã naóhna caá. Yeéb biícdih ñi tʉ́i jʉmcan caá. Biquína, “Jwiít Pabloíhwã caá. Caán chah tʉ́i bohéni caá”, ñi niijná caá. Bita, “Jwiít Apoloíhwã jwĩ jʉmna caá. Caánboó chah tʉ́i naóhni caá”, ñi niijná caá. Bita, “Jwiít Pedroíhwã caá. Caánboó chah tʉ́i jéihni caá”, ñi niijná caá. Bita “Jwiítjeh Cristo ã bohéátdih yoobópdih jéihnit caá. Pánih jʉmna, jwiítjeh ã́ihwã caá”, ñi niijná yʉh caá.* Hch 18.24 13 Obohjeéhtih, Jesucristo páant ñi jʉmat pínahdih ãt bohécap jĩ. Weém, Pablo, yeebdíh wʉn wʉ̃hni nihcan caá. Wã wẽpatjĩh nihcan jĩí yeebdíh ĩ daabánap jĩ. Jesús ã wẽpatjĩh ĩ daabánap jĩ, ã́ihwã ñi jʉmat jʉ́ʉtat pínah niijná. 14-15 Crispo wʉ̃t jʉmni,* Hch 18.8 Gayo wʉ̃t jʉmni,* Hch 19.29; Ro 16.23 queét chénewãdihjeh wã daabánap jĩ. Bitadih wã daabácap jĩ. Yeebdíh wã daabánachah nihna, “Pabloboó ã wẽpatjĩh weemdíh ã daabánap jĩ”, ñita niij tágaá. Pánihna, “Queétdih wã daabácatjidih tʉ́ina caá”, Diosdih wã niijná caá. 16 ¡Cáaj! Estéfanaswãdih wã quíib bʉʉdʉ́p be. Queétdihbʉt wã daabánap jĩ. Obohjeéhtih, “Bitadih wã daabácap jĩ”, wã niíj jenah joiná caá.* 1Co 16.15 17 Cã́acwãdih daabáni pínah Jesús weemdíh wahcan, ã́ih tʉ́ini doonádih naáwát tʉ́ʉtna, ã wahap jĩ. Jwiít cã́acwã jwĩ jenah joyátjĩhjeh ã naáwát tʉ́ʉtcap jĩ. Páant wã naáwáchah nihna, joinítboó “Caán tʉ́i naóhni caá”, niijnít, weemdíhjeh ĩta wẽi jenah joi tága. Jesúsdih ĩta jenah joicán taga. Obohjeéhtih, Dios ã wẽpatjĩh yoobópdih ã́ih doonádih weemdíh ã naáwát tʉ́ʉtʉp jĩ, Jesús cruzboó ã wʉn wʉ̃hatjidih ĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná.
Cristo Dios ã jéihyat, ã wẽpatdih jʉ́ʉtni caá
18 Jwiít Jesús cruzboó ã wʉn wʉ̃hatji doonádih joinít, caandíh jwĩ jepahachah, Dios ã wẽpatjĩh jwiítdih ã tʉ́i ʉbna caá. Obohjeéhtih, Jesúsdih jepahcannit iiguípna bejnit pínah, cruzboó Jesús ã wʉn wʉ̃hatji doonádih joinít, nin pah ĩ niíj jenah joiná yʉh caá: “Dedé pínah nihcan jĩí. Páantjeh ãt wʉnjehep wʉt jĩ”, ĩ niíj jenah joiná caá.* Ro 1.16 19 Páant ĩ niiját biíc yoobó Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:
“Dios nin pah ã niijná caá: ‘Cã́acwã ĩ bohéátdihjeh tʉ́i jéihna yʉhna, weemdíh ĩ jenah joicát jíib ĩ bʉʉdbípna caá’, ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Is 29.14)
20 Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyátjĩhjeh bʉ́dí ĩ jéihyechah yʉhna, Dios ĩ jéihyatdih “Dedé pínah nihcan caá”, ã niíj jenah joiná caá. Pánihna, jwiít cã́acwã jwĩ jenah joyátdihjeh bohénit, ĩ tʉ́i jéihna yʉhna, jeáboó ĩ bejcan niít. Moisés ã wʉtatjidih bohénit, tʉ́i naóhnitbʉt jéihna yʉhna, Dios pebhna ĩ bejcan niít.* Job 12.17; Is 19.12; 33.18; 44.25 21 Dios nihatdih jéihni jʉmna, nin pah ãt niíj jenah joyóp wʉt jĩ: “Cã́acwã ĩ jenah joyátdihjeh jéihnitdih wã tʉ́i ʉbcan niít. Obohjeéhtih, wã wʉ̃ʉ́h ã wʉn wʉ̃hatdih jenah joinítdihjeh wã tʉ́i ʉbbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Jesúíh doonádih jwĩ bohénachah, jepahcannitboó “Oboh ĩ naáwátjeh caá”, niíj jenah joinít, bʉʉdnít ĩ jʉmbipna caá.
22 Jwiít judíowã nin pah jwĩpĩ́ niíj jenah joiná yʉh caá: “Dios ã wẽpatdih ã jʉ́ʉtcah, caandíh jwĩ jepahcan niít”, jwĩ niijná caá. Yeéb judíowã nihcannit nin pah ñipĩ́ niíj jenah joiná yʉh caá: “Dios ded pah ã jʉmatdih jwĩ jenah joyátjĩhjeh beh joicán, caandíh jwĩ jepahcan niít”, ñi niijná caá. 23 Obohjeéhtih, jwiítboó nin pah jwĩpĩ́ niíj naóh bohéna caá: “Jesucristo cruzboó jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp tajĩ”, jwĩ niijná caá. Páant jwĩ niíj bohéátdih joinít, jepahcannit judíowã nin pah ĩ niíj jenah joiná yʉh caá: “Obohjeéhtih, Dios ã wahni jwiítdih tʉ́i ʉbni pínah wʉncanjeh, jwĩ maáh ã jʉmbipna caá. Pánihna, Jesús wʉnah bejna, caánboó jwĩ pã́ini nihcan caá”, ĩ niíj jenah joiná caá. Páant niíj jenah joinít, Jesúíh doonádih ĩ yap yohna caá. Judíowã nihcannitboó nin pah ĩ niíj jenah joiná yʉh caá: “Ĩ yee naáwátjeh caá”, niíj jenah joinít, queétbʉt Jesúíh doonádih ĩ yap yohna caá. 24 Obohjeéhtih, biquína jwiít judíowãdih, yeéb judíowã nihcannitdihbʉt Dios ã ñíwichah, Jesúíh doonádih tʉ́i joí jepahnit, nin pah jwĩ niíj jéihna caá: “Dios chah wẽpni, nihat jéihni jʉmna, cã́acwãdih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, Jesúsdih ãt wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp tajĩ”, jwĩ niijná caá. 25 Páant ã ñíwichah, ã́ihwã jʉmna, nin pah jwĩ niíj jéihna caá: “Jwiít cã́acwã jwĩ jenah joyát chah Dios ãt jenah joi tága. Jwiít cã́acwã jwĩ wẽpat chah Dios ã wẽpna caá”, jwĩ niijná caá.
26 Páant wã naáwátdih jenah joinít, Dios yeebdíh ã ñíwichah, ded pah ñi jʉmatdihbʉt ñi tʉ́i jenah joyoó. Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, bita yeebdíh ennit, “Queét bohécannit, dinero wihcannit jʉmna, oboh jʉmnit caá”, ĩt niíj jenah joyóp tajĩ. 27 Obohjeéhtih, “Jéihcannitjeh caá”, cã́acwã ĩ niijnítdih Dios ãt ñíwip taga. Pánih ñíona, jéihnitboodíh “Bʉ́dí bohéna yʉhna, wã jéihyat dedé pínah nihcan caá”, Dios queétdih ãt niíj jéihyanap taga. Oboh jʉmnitdihbʉt ã ñíwichah ennit, “Wã wẽpat dedé pínah nihcan caá”, maátadih ãt niíj jéihyanap taga. 28 Oboh jʉmnit, bita ĩ deohnit, bita ĩ enah bojnitdihbʉt Dios ãt ñíwip taga. Pánih ñíonit, “Jwiít cã́acwã jwĩ jéihyat weemdíh ã jʉmʉchah yʉhna, dedé pínah nihcan caá”, jwiítdih ãt niíj jéihyanap taga. 29 Pánihna, Dios pebhboó jʉibínit, “Wã jéihyatjĩhjeh wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be”, jwĩ niíj jéihcan niít. 30 Obohjeéhtih, Dios caá jwiítdih ãt teo wáacap taga, Jesucristodih jepahnit, ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná. Pánih ã́ihwã jʉmna, Jesús ã jenah joyát pahjeh mʉntih Dios jwiítdihbʉt ã jenah joyát tʉ́ʉtna caá. Ã wʉn wʉ̃hatdih jwĩ tʉ́i jenah joyóchah, jwiít ã́ihwãdih “Caánboó tʉ́ini caá. Wã peéh chãjcan niít”, Dios ã niíj enna caá. 31 Nin pah Dios naáwátdih naóh yapani ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Weemdíh dedé jʉdhdat wihcan caá’, niijnít ĩ jʉmca bojo naáh. Obohjeéhtih ‘Jwĩ Maáh Dios nihat jéihni, weemdíh ã tʉ́i teo wáacap be’, niijnít ĩ jʉmʉ naáh”, ãt niíj daacáp tajĩ. * Jer 9.23-24

*1:1-2 Hch 18.1

*1:12 Hch 18.24

*1:14-15 Hch 18.8

*1:14-15 Hch 19.29; Ro 16.23

*1:16 1Co 16.15

*1:18 Ro 1.16

*1:20 Job 12.17; Is 19.12; 33.18; 44.25

*1:31 Jer 9.23-24