1 JUAN
1
Jesucristo ded pah ã jʉmat
Ded pah Jesucristo ã jʉmatjidih yeebdíh wã naóh daácna caá. Jesucristo biíhmah jʉmni,* Jn 1.1,4; 6.68; 1Jn 2.13-14 ded pah Dios ã jʉmatdih naóhni, cã́acwã Diosjeéh páantjeh jʉmat tʉ́ʉtnibʉt ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Dios cã́acwãdih ded pah ã naáwátdih Jesúsboó naóh yapani ã jʉmʉp jĩ. Ã naáwáchah joinít, jwiítjeh caandíh jwĩ enep jĩ. Jwiítdih ã dʉó wáyachah, caandíh jwĩ pej jʉmʉp jĩ. Jesucristo cã́acwãdih páantjeh jʉmat tʉ́ʉtni, nin baácboó ã jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih ã íip Diosjeéh jʉmniji nin baácboó ãt cã́ac jʉmʉp tajĩ. Caandíh ennitji bʉʉ ã́ih doonádih yeebdíh wã naóhna caá.* Jn 1.14,18 Jwĩ íip Diosjeéh, ã wʉ̃ʉ́h Jesucristojeéhbʉt jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Pánihna, yeéb jwĩjeéh, jwĩ íipjeéh, ã wʉ̃ʉ́hjeéhbʉt ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná, jwĩ ennijidih, jwĩ joiníjidihbʉt yeebdíh wã naóhna caá. Biícdih wẽinit jwĩ jʉmat pínah niijná, nindih yeebdíh wã daácna caá.
Baabát panihipboó jwĩ jʉmat
Dios wʉ̃ʉ́h jwiítdih ã naóhniji bohéátdih bʉʉ yeebdíh wã naóhna caá. Dios tʉ́ini yoobát jʉmna, baabát panihni caá. Dedé yéejat wihcah, dʉpʉ́át caandíh ã wihcan caá. Jwiít yeejép chãjnit, dʉpʉ́át panihipboó jʉmna yʉhna, “Diosjeéh wã tʉ́i jʉmna caá”, niijnít, yeena caá jwĩ chãjap. Dios ã náahat pah jwĩ chãjcan caá. Obohjeéhtih, tʉ́i chãjnit, baabát panihipboó Dios ã jʉmat pah mʉntih jwiítbʉt jʉmna, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Ã́ihwãjeéhbʉt jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Caandíh jwĩ jepahat jíib, Dios ã enechah, ã wʉ̃ʉ́h Jesucristo cruzboó wʉn wʉ̃hnit, ã́ih meépjĩh jwiítdih yéejat wihcannit pah ã chãjna caá.
“Weém bácah yéej chãjni nihcan caá”, niíj jenah joinít, yeeatdihjeh jwĩ jenah joiná caá. Páant niíj jenah joiná, Dios naáwátdih jwĩ tʉ́i jenah joicán caá. Obohjeéhtih, jwĩ yéej chãjatdih Diosdih jwĩ naáwáchah, caandíh ã quíib bʉʉdbípna caá. “Dios yoobópdih jʉmni ã niiját pah ã chãjbipna caá”, jwĩ niíj jéihna caá. 10 “Weém yéej chãjni nihcan caá”, niíj jenah joiná, “Dios yeeni caá”, niijnít, ã naáwátdih jwĩ náahcan caá.* Pr 20.9

*1:1 Jn 1.1,4; 6.68; 1Jn 2.13-14

*1:2 Jn 1.14,18

*1:10 Pr 20.9