1 PEDRO
1
Pedro queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pedro, Jesucristo ã́ih doonádih naáwát tʉ́ʉtni jʉmna, yeéb Jesúíhwã biíh baácna jweí peétnitdih wã daác wahna caá. Ponto baácna, Galacia baácna, Capadocia baácna, Asia baácna, Bitinia baácna jwei béjnitji ñi jʉmna caá.* Stg 1.1 Jon jã́tih ã́ihwã ñi jʉmat pínah niijná, jwĩ íip Dios ã náahat pahjeh yeebdíh ãt ñíojip taga. Páant ã ñíonit ñi jʉmʉchah, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmná caá ñi chãjap. Jesucristodih ñi tʉ́i jepahat pínah, ã́ih meépjĩh ñi yéejatdih chocnit pah ñi jʉmat pínahbʉt niijná, Dios yeebdíh ãt ñíojip taga. Dios bʉ́dí oinit, yeebdíh ã teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Tʉ́i wẽi pã́init jwĩ jʉmat
Jwĩ Maáh Jesucristo íipdih bʉ́dí jwĩ wẽi naóh jĩíh. Caanjéh tigaá jwiítdih jĩ́gah en teo wáacnit, Jesucristo wʉnnijidih ãt jwʉ́ʉb booanap tajĩ, jáap cã́ac jʉmnit panihnit jwĩ jʉmat pínah niijná. Pánih jʉmnit, jwĩ́ih bácah ã wʉnʉchah yʉhna, jwĩ́ih caolih Diosjeéh ã pebhboó páantjeh ã jʉmbipna caá. Pánihatdih jéihnit, jwĩ wẽi pã́ina caá.* Jn 3.3-7; Ro 6.4-13; 1P 1.22 Caán tʉ́yʉpboó jʉmna, jwĩ jwʉ́ʉb wʉncan niít, bʉca. Dios tʉ́ini yoobát ã jʉmatdih ennit, caandíh bainí jwĩ wẽican niít. Caanná jwĩ jʉibínachah, tʉ́ini ã wʉ̃hat pínahdih ã bíboh pã́ina caá. Caán péeni yeó jáapdihjeh Dios jwiítdih ã tʉ́ʉt nʉʉ́m péabipna caá. Páant ã tʉ́ʉt nʉʉ́m péaat tʉ́ʉt niijná, caandíh jwĩ tʉ́i jenah joyóchah, ã wẽpatjĩh iiguípna jwĩ bejat déejidih ã tʉ́i wapna caá.
Páant ã wapatdih jéihnit, daocánni yeó jáapna yeejép yapna yʉhna, ñi tʉ́i wẽina caá. Oro yoobát ã jʉmatdih jéihíhna, cã́acwã caandíh ĩ pʉʉ́b enna caá. Obohjeéhtih, oro bʉ́dí jíib jʉmna yʉhna, ã bʉʉdbípna caá. Jesúsdih jwĩ tʉ́i jenah joyátboó oro ã jíib jʉmat chah ã jíib jʉmna caá. Yoobópdih Jesucristodih tʉ́i jenah joiná, dedé yeejép yapna yʉhna, caandíh jwĩ cádahcan niít. Jwĩ tʉ́i jenah joí cádahcah, Jesucristo jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, bʉ́dí wẽina, “Ma tʉ́i chãjna beé”, jwiítdih ã niijbípna caá.
Caán Jesucristo nin baácboó ã jʉm jwʉhʉchah, yeéb caandíh encannitji yʉhna, ñi oina caá. Bʉʉbʉt caandíh encan yʉhna, tʉ́i jenah joinít, bainí ñi wẽican caá.* Jn 20.29 Pánih tʉ́i jenah joinít ñi jʉmʉchah, iiguípna ñi bejat déejidih Dios yeebdíh ã tʉ́i ʉbna caá.
10 Dios cã́acwãdih oinit, ĩ yéejat jíib iiguípna bejat déedih ã tʉ́i ʉbat pínahdih jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapanitji ĩt daacáp wʉt yʉh jĩ. Pánih daácna yʉhna, queétjeh caandíh ĩt beh joicáp wʉt jĩ. Pánih beh joicán, bʉ́dí jéihíhna, queétjeh ĩt míic ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. 11 Cristo yeejép ã yapat pínah, boo pʉd jʉ̃óhnit, ã maáh waadát pínahdihbʉt Tʉ́ini Espíritu queétdih ãt jéihyanap wʉt jĩ. Páant ã jéihyanachah, “¿Débólih tigaá Cristo ã jʉ̃óhbi? ¿Páant ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ded panihat tigaá ã jʉmbi? ¿Ded pah tigaá caandíh jwĩ beh enbi?” ĩpĩ́ niíj míic ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. 12 Pánihna, Tʉ́ini Espíritu queétdih naóhna, ĩ́ih pínah nihcan, bʉʉ láa moóníh pínah ã jʉmatdih ãt jéihyanap wʉt jĩ. Páant ĩ joiníji tʉ́ini doonádihjeh Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh yeebdíh bita ĩt naáwáp wʉt jĩ. Caán doonádih Dioíh ángelwãbʉt bʉ́dí ĩ jéihíhna caá.
Ded pah jwiít Jesúíhwã jwĩ jʉmat
13 Dios jwiítdih nihat ã tʉ́i chãjatdih náhninit, tʉ́i jenah joinít ñi jʉmʉʉ́. Yeejép chãjat jenah joyátdih páantjeh jʉmah bojnit, Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, jwiítdih ãjeéh ã ʉb bejat pínahdih ñi tʉ́i wẽi páñaá. 14 Jesúíh doonádih joi jwʉ́hcan, ñi náahat pahjeh ñit chãjap taga. Obohjeéhtih, bʉʉ caandíh jéihna, ñi jwíih jʉmatji pah ñi chãjca bojoó. Dios weh jʉmna, caandíh tʉ́i jepahnit ñi jʉmʉʉ́. 15 Pánih jʉmna, yeebdíh ñíoni Dios tʉ́ini yoobát ã jʉmat pah, yeebbʉ́t ñi tʉ́i chãjaá. 16 Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Weém caá yéejat wihcanni. Páant wã jʉmat pah, yeebbʉ́t yéejat wihcannit ñi jʉmʉʉ́”, Dios ã niijná caá, ãt niíj daacáp tajĩ.* Lv 11.44-45; 19.2
17 Diosdih ʉʉ́bhna, “Paá”, ñi niijní, nihat cã́acwã ded pah ĩ chãjatdih ã enna caá. Páant ã enatdih jéihnit, nin baácboó táoh jibnit dée ñi jʉm jwʉhʉchah, tíic jenah joinít, ã peéh chãjatdih ʉ́ʉmna, yéej chãjcat caá náahap. 18 Ñi nʉowã ĩ wʉtatji dedé pínah nihcan caá. Queét ĩ wʉtatdih jepahnit ñi jʉmʉchah, Cristo ñi yéejat jíib bʉʉdáát panihnidih ãt jíib chãjap taga. Pánih jíib chãjna, platajĩh, orojĩh yeebdíh ãt jíib chãjcan tagaá. Plata, orobʉt ã bʉʉdáh bejbipna caá. 19 Obohjeéhtih, Cristoboó tʉ́ini yoobát oveja wʉ̃ʉ́h panihni jʉmna, wʉn wʉ̃hnit ã́ih meépjĩh ñi yéejat jíib bʉʉdáátdih ãt jíib chãjap taga. Caandíh ñi tʉ́i jéihna caá. 20 Nin baácdih ã chãjat pínah jã́tih, Diosboó Cristo ded pah ã yapat pínahdih ãtát jenah joyóp wʉt jĩ. Páant ã jenah joiníji Cristodih ã wahachah, yeebdíh teo wáacat tʉ́ʉt niijná, bʉʉ ãt cã́ac jʉmʉp tajĩ. 21 Pánihna, Cristo ã teo wáacatjĩh Diosdih jepahnit ñi jʉmna caá. Cristo wʉnnijidih jwʉ́ʉb booanit, ã pebhboó ʉb pʉ́ʉh laab béjnit, ãjeéh biícdih wʉtni pínah Dios maáh ãt waadánap taga. Pánihatdih jéihnit, Diosdih tʉ́i jenah joinít, jwʉ́ʉb booanit, ã pebhna yeebdíhbʉt ã ʉb bejat pínahdih ñi jéihna caá. Caandíh jéihnit, ñi wẽi pã́ina caá.
22 Jesucristoíh tʉ́ini doonádih jepahnit, yéej chãjatdih ñit cádahjip taga. Pánih cádahnit, biíc weh pah Jesúíhwãdih ñi tʉ́i míic oina caá. Pánihna, “Meemdíh wã oina caá”, niijnít, queétdih ñi tʉ́i teo wáacá. 23 Yeéb jáap cã́ac jʉmnit panihnit Dios weh ñi jʉmna caá. Jwĩ mána ĩ cã́ac jʉmat tʉ́ttimah, ĩpĩ́ wʉnna caá. Obohjeéhtih, Dios weh jwĩ jʉmʉchah, caan pánihcan caá. Dios naáwát báadhni panihni jʉmna, caandíh jepahnitdih ã tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmná caá. Caán naáwát páantjeh ã jʉmbipna caá.* Jn 3.3-7; Stg 1.18; 1P 1.3 24 Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:
“Yílip ã diib téh wʉnat pah mʉntih, cã́acwãbʉt ĩpĩ́ wʉnna caá. Ded cháa, tʉ́ini jʉmna yʉhna, maátcanjeh jʉm jwʉhnit, ã yʉ́ʉg jéenna caá. Caan pánihni cã́acwã wẽpnit jʉmna yʉhna, maátcanjeh jʉm jwʉhnit, ĩpĩ́ wʉnna caá.
25 Obohjeéhtih, Dios naáwátboó ã bʉʉdcán niít”, ãt niíj daacáp tajĩ. (Is 40.6-8)
Caanjéh tigaá yeebdíh ĩ naóhniji tʉ́ini dooná.

*1:1 Stg 1.1

*1:3 Jn 3.3-7; Ro 6.4-13; 1P 1.22

*1:8 Jn 20.29

*1:16 Lv 11.44-45; 19.2

*1:23 Jn 3.3-7; Stg 1.18; 1P 1.3