1 TESALONICENSES
1
Pablowã queétdih ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém Pablo, yeéb Tesalónica tʉ́tchidih moón jwĩ íip Dioíhwã, jwĩ Maáh Jesucristoíhwãbʉt ñi jʉmʉchah, nin nʉ́odih biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, yeebdíh wã wahna caá. Weém, Silvano, Timoteojĩh, jwiít biíc peihcannit yeebdíh bʉ́dí jwĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Jwĩ íip Dios yeebdíh oinit, ã teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.* Hch 17.1
Tesalónicadih moón ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát
Diosdih ʉʉ́bhna, “Míih Tesalónicadih moón ĩ tʉ́ʉt nʉʉmátji ã tʉ́ina caá, Paá”, jwĩpĩ́ niijná caá. Yeebdíh náhninit, Diosdih nin pah jwĩ niíj ʉʉ́bhna caá: “Paá, míih Tesalónicadih moón meemdíh tʉ́i jenah joinít, ma weñat pínahdih ĩpĩ́ chãjna caá. Meemdíh oinit, bitadihbʉt oina, queétdih ĩpĩ́ tʉ́i teo wáacna caá. Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih tʉ́i wẽi pã́init, meemdíh ĩ cádahcan caá”, jwĩ niijná caá. Páant ñi jʉmatdih bʉ́dí wẽinit, Diosdih “Tʉ́ina caá, Paá”, jwĩpĩ́ niijná caá. 4-5 Jwĩ déewã panihnitá, Jesucristoíh tʉ́ini doonádih yeebdíh naóhna, oboh jʉmni naáwát nihcan jĩí. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh yeebdíh jwĩ naáwáp jĩ. Páant jwĩ naáwáchah, Tʉ́ini Espíritu yeebdíh ã teo wáacap jĩ, jwĩ naáwátdih joinít, ñi jepahat pínah niijná. Páant ñi jepahachah, Dios yeebdíh oinit, ã́ihwã pínah ã ñíwatdih jwĩ jéihna caá. Ñijeéh jʉmnit, yeebdíh jwĩ tʉ́i teo wáacatjidih yeebbʉ́t ñi jéihna caá.
Ñijeéh jʉmna, ded pah jwĩ chãjatjidih ennit, jwĩ Maáh Jesucristo ded pah ã jʉmatji doonádihbʉt jéihnit, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjna caá. Jesúíh tʉ́ini doonádih joííhcan íijna, bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, Tʉ́ini Espíritu yeebdíh ã teo wáacachah, yeébboó wẽinit, Diosdih ñi tʉ́i joyóp jĩ.* Hch 17.5-9 Páant ñi jʉmat doonádih joinít, nihat ñíih baác Macedonia baácdih moón, nin baác Acaya baácdih moón Jesúíhwã ñi jʉmat pah mʉntih tʉ́ʉt nʉʉmná caá ĩ chãjap. Pánihna, jwĩ Maáh Jesúíh doonádih jepahnit, ñi tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmátji doonádih joinít, bitabʉt jwĩ Maáhdih ĩt jepahap wʉt jĩ. Ñíih baácdih moón, Acaya baácdih moonjéhbʉt nihcan, nihat baácdih moón Diosdih ñi tʉ́i jepahat doonádih ĩt joyóp wʉt jĩ. Ñi wʉ̃t yáana caá. Jwiítboó ñíih doonádih queétdih jwĩ naóh jwʉhcah, queét jã́tih ĩtát joyóp tabe. Pánihna, ñi tʉ́ʉt nʉʉmát doonádih jwĩ naáwát déedih, yeéb jwiítdih wẽi jwãáhnit, ñi tʉ́i joyátjidih ĩpĩ́ jwãáh naáwáp jĩ. Ñi pãpninadih ʉʉ́bh cádahnit, Dios yoobátdihjeh wẽi ʉʉ́bhnit, ã wʉtatdih ñi tʉ́i jepahatjidihbʉt ĩpĩ́ naáwáp jĩ. 10 Dios wʉ̃ʉ́h jeámant ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih ñi tʉ́i páñatdihbʉt ĩpĩ́ naáwáp jĩ. Caán Jesús wʉnnijidih yʉhna, Dios ãt booanap tajĩ. Caan tígaá Dios yeejép yoobát ã peéh chãjat déedih jwiítdih ã tʉ́i ʉbna caá.

*1:1 Hch 17.1

*1:6 Hch 17.5-9