2 CORINTIOS
1
Pablo queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pablo, biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, yeéb Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih wã wahna caá.* Hch 18.1 Dios ã náahat pah, Jesucristoíh doonádih ã naáwát tʉ́ʉtni wã jʉmna caá. Nin nʉ́odih wahna, jwĩ ʉ́ʉd panihni Timoteojĩh yeebdíh bʉ́dí jwĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Bita Acaya baácdih moón Jesúíhwãbʉt nin wã daác wahnidih ĩ joyó naáh. Jwĩ íip, jwĩ Maáh Jesucristobʉt yeebdíh bʉ́dí oinit, ĩ teo wáaca naáh, biícdih ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Ded pah yeejép yapat
Jwiítdih en jĩ́gahnit, Dios ãpĩ́ teo wáacna caá. Páant ã teo wáacachah, caán, jwĩ Maáh Jesucristo ã íipdih bʉ́dí wẽinit, “Jwiítdih bʉ́dí oinit, ma teo wáacat tʉ́ina caá, Paá”, niiját caá jwiítdih náahap. Yeejép jwĩ yapachah, jwiítdih caanjéh ãpĩ́ tʉ́i teo wáacna caá, bita yeejép ĩ yapachah, queétdihbʉt jwĩ teo wáacat pínah niijná. Nin baácboó Jesucristo jʉm láa, tʉbit yeejép ãt yapap wʉt jĩ. Ã́ih tʉ́ini doonádih bohéna, caán Jesús ã yapatji pah mʉntih jwiítbʉt dawá láa tʉbit yeejép jwĩ yapna caá. Jesucristoíh jʉmna, páant yeejép jwĩ yapachah, Dios jwiítdih bʉ́dí ãpĩ́ teo wáacna caá. Pánih yeejép yapna, yeebdíh jwĩ jéih teo wáacna caá, Diosdih chah ñi tʉ́i jenah joyát pínah niijná. Yeejép yapna, Dios jwiítdih ã teo wáacachah, jwiítbʉt yeebdíh jwĩ jéih teo wáacna caá, ñi jĩ́gahat ã yayát pínah niijná. Jwĩ yeejép yapat pahjeh mʉntih, yeebbʉ́t yeejép ñi yapachah, “Dios ã tʉ́i teo wáacbipna caá”, niíj jenah joinít, caandíh ñi cádahcan niít. Pánihna, “Weém yeejép wã yapat pahjeh mʉntih, queétbʉt yeejép ĩ yapna caá. Dios weemdíh bʉ́dí ã teo wáacat pah, queétdihbʉt bʉ́dí ã teo wáacachah, caandíh ĩ tʉ́i jenah joí cádahcan niít”, wã niíj jéihna caá.
Bʉʉ wã ʉ́ʉdwã panihnitá, nindih ñi tʉ́i náhninaá: Weém Asia baácboó jʉm láa, tʉbit yeejép wã yapap jĩ. “Wã jéih bʉʉjácan niít. Wã wʉnbipna caá.* 1Co 15.32 Weemdíh ĩ mao yohbipna caá”, wã niíj jenah joyóp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, Diosboó páant ãt yapat tʉ́ʉtʉp tajĩ, “Weemjéh wã jenah joyátjĩh wã jéih chãjna caá”, wã niíj jenah joicát pínah niijná. Caán, chah wẽpni jʉmna, wʉnah bejnitdih jwʉ́ʉb booani jʉmna, weemdíh ã teo wáacat pínahboodíh bidat caá náahap. 10 “Wã jibipboó bʉ́dí tobohat ã jʉmʉchah yʉhna, Dios ã teo wáacachah, wã tʉ́i yapap jĩ. Tʉ́ttimahbʉt, biíc yoobó mʉntih ã tʉ́i teo wáacatjĩh wã tʉ́i yapbipna caá”, wã niíj jéih caá. 11 Yeéb ñi ʉʉ́bʉ́chah, jwiítdih oinit, Diosboó ã tʉ́i teo wáacbipna caá. Páant ã teo wáacat doonádih joinít, dawá ʉʉ́bhnit, “Tʉ́ina caá, Paá. Pablowãdih mat tʉ́i teo wáacap wʉt be”, wẽinit, ĩ niijbípna caá.
Pablo Corinto tʉ́tchiboó ã jwʉ́ʉb bejíhat
12 Biquína ñijeéh jʉmnit weemdíh yeena caá ĩt chãjap. Obohjeéhtih, tíiccanjeh, wẽinit, “Dios ã teo wáacatjĩh ã náahat pahjeh queétdih, bitadihbʉt tʉ́inijeh wã pej jʉm bohénap jĩ”, wã niíj jéihna caá. Weém yeecanjeh, yeebdíh yoobópdih wã naáwáp jĩ. Wã jenah joyátjĩh nihcan, Dios weemdíh oinit, ã teo wáacatjĩh, ñijeéh wã tʉ́i jʉmʉp jĩ.
13-14 Yeebdíh naóh daácna, bʉocannijeh wãpĩ́ daácna caá, ded pah wã bohéátdih ñi tʉ́i jéihyat pínah niijná. Obohjeéhtih, bʉʉ wã naáwátdih ñi tʉ́i beh joi jwʉ́hcan yʉhna, tʉ́ttimah, ñi tʉ́i beh joyát pínahdih yeebdíh bʉ́dí wã náah yacna caá. Pánih beh joiná, jwĩ Maáh Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, “Pablo jwiítdih ã tʉ́i bohénap jĩ”, weemdíh wẽinit, caandíh ñi niijbípna caá. Biíc yoobó yeebdíh wẽinit, “Wã naóhniji tʉ́ini doonádih queét ĩ tʉ́i jepahap jĩ”, weembʉ́t Jesúsdih wã niijbípna caá.
15-16 Páant ñi weñat pínahdih jéihnit, Éfeso tʉ́tchiboó jʉm jwʉhna, “Queét Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih jʉibí bohénit, Macedonia baácna bohénadih wã bejbipna caá. Macedonia baácboó jʉmniji Judea baácna jwʉ́ʉb bejat tʉ́ʉt, queét Corintodih moondíh chéneji teo wáacat tʉ́ʉt niijná, queétdih wã en yap bejbipna caá. Ĩ pebh jʉmni Judea baácboó wã jwʉ́ʉb bejat pínahdih jéihnit, queétboó weemdíh ĩ tʉ́i teo wáacbipna caá”, wã niíj jenah joyóp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, pánih jenah joiná yʉhna, wã jéih bejcap jĩ.* Hch 19.21 17 Ñi pebhna wã bejat pínah doonádih joinít, wã jʉibícah enna, “Pablo nih yáaniabeh tagaá”, ¿ñi niíj jenah joí niít? 18 Páant ñi niíj jenah joicá bojoó. Dios ã niijátji pahjeh biíc yoobó ã chãjat pah, weembʉ́t yeeni nihcan caá.
19-20 Weém, Silas, Timoteojĩhbʉt Dios wʉ̃ʉ́h Jesucristo ded pah ã chãjatjidih yeebdíh jwĩ bohénap jĩ.* Hch 18.5 Jesucristo nin baácboó ã cã́ac jʉmat pínah jã́tih, Diosboó ã wʉ̃ʉ́h ded pah ã chãjat pínahdih ãt naáwáp wʉt jĩ. Pánihna, Jesucristo ã íip ã naáwátji biíc yoobó ãt chãjap wʉt jĩ. “Jʉ̃́jʉh Paá, ma chãjat tʉ́ʉtatdih wã chãjbipna caá”, ãt niíj jepahap wʉt jĩ. “Páant wã chãjcan niít”, ãt niijcáp wʉt jĩ. Pánihna, “Jesucristo chah Maáh caá”, jwĩ niíj jéihna caá. Pánih caandíh tʉ́i jenah joinít, ã naáwátdih jepahna, Diosdih wẽinit, “Yoobópdih tigaá ã niiját”, jwĩpĩ́ niijná caá. 21-22 Jesucristodih jwĩ tʉ́i jenah joí cádahcat pínah niijná, Dios jwiítdih, yeebdíhbʉt ã tʉ́i teo wáacna caá. Ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná, jwiítdih ãt ñíwip wʉt jĩ. Pánih ñíonit, jwiítdih bʉ́dí teo wáacat náahna, ã́ih Tʉ́ini Espíritudih ãt wahap tajĩ, jwĩ́ih caolihboó ã jʉmat pínah niijná. “Dios pebhboó ñi jʉmʉchah, yeebdíh chah bʉ́dí ã tʉ́i chãjbipna caá”, Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ã niijíchah, jwĩ tʉ́i jéihna caá.* Ef 1.14
23 Bʉʉ jwʉhna, wã jenah joyátjidih wã jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmátdih yeebdíh yoobópdih wã naóhbipna caá. Wã yeenachah, Dios wĩ́ih jenah joyátdih jéih beedáni, ã peéh chãjbipna caá. Yeebdíh enedih bʉ́dí wã bejíhna yʉhna, “Weemdíh ennit, queét ĩ tíicbipna caá”, niíj jenah joinít, ñi pebhboó bejcanjeh, nin Macedonia baácna wã jwíih jʉyʉ́p jĩ. 24 Diosdih jepahnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh tʉbit wʉtni dée ñijeéh wã jʉmíhcan caá. Obohjeéhtih, ñijeéh tʉ́inijeh jʉmna, yeebdíh bʉ́dí wã teo wáaquíhna caá, Diosdih tʉ́i jenah joí cádahcanjeh, chah ñi weñat pínah niijná.

*1:1 Hch 18.1

*1:8 1Co 15.32

*1:15-16 Hch 19.21

*1:19-20 Hch 18.5

*1:21-22 Ef 1.14