2 PEDRO
1
Pedro queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pedro, Jesucristo ã naáwát tʉ́ʉtni, caandíh teo wʉ̃hnibʉt jʉmna, yeebdíh wã jwʉ́ʉb daác wahna caá. Jesucristo jwiítdih tʉ́i ʉbni, Dios ã jʉmna caá. Caán yoobópdih chãjni jʉmna,* Tit 2.13 jwiít nihatdih oinit, ã teo wáacachah, biíc yoobó caandíh jepahnit jwĩ jʉmna caá. Pánih jepahnit, jwiít nihat biíc yoobó ã́ihwã jʉmna, caandíh bʉ́dí jwĩ wẽina caá. Diosdih, jwĩ Maáh Jesúsdihbʉt ñi tʉ́i jéihyechah, yeebdíh bʉ́dí oinit, ĩ teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Nin pah Cristoíhwã ĩ jʉmat
3-4 Dios tʉ́ini, nihat jéihni jʉmna, jwiítdih ãt ñíwip wʉt jĩ, ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná. Páant ã ñíwatdih jéihna, caandíh jwĩ tʉ́i jepahna caá. Páant jwĩ jepahachah, ã wẽpatjĩh jwiítdih bʉ́dí ã teo wáacbipna caá, caandíh jéihnit, tʉ́i chãjnit jwĩ jʉmat pínah niijná. Dawá tʉ́ini naáwátnadih jwiítdih ãt naóhjip tagaá, ã jʉmat pah jwiítbʉt jwĩ jʉmat pínah niijná. Páant ã naáwátjidih ñi tʉ́i joyóchah, ã wẽpatjĩh Diosdih jéihcannit yeejépdih ĩ en ñinahat pah chãjcan, yeébboó ã náahat pahjeh tʉ́i chãjnit ñi jʉmbipna caá. Pánihna, Cristodih tʉ́i jenah joinít jʉmna, tʉ́i chãjnitbʉt ñi jʉmʉʉ́. Pánih jʉmna, Dios naáwátdih ñi tʉ́i míic bohénaá, ded pah yeebdíh ã náah yacat pínahdih ñi jéihyat pínah niijná. Dedé yeejép chãjíhatdih yap yohnit, Dios ã náahatboodíh chãjnit ñi jʉmʉʉ́. Pánih jʉmna, dedé yeejép yeebdíh ã yapachah yʉhna, biíc yoobó tʉ́i chãjnit, Diosdih wẽina, ã náahat pah chãjnit ñi jʉmʉʉ́. Pánih jʉmna, biíc weh pah oinit, tʉ́i míic teo wáacnit, nihat bitadihbʉt tʉ́i oinit ñi jʉmʉʉ́.
Det pánih jʉmna, yeó jáap jʉmat pah Cristo ã weñat pínahdih tʉ́i chãjnit, caandíh chah ĩ tʉ́i jenah joibípna caá. Pánihna, Cristodih ĩ tʉ́i jenah joyát, bitadih ĩ teo wáacatbʉt oboh jʉmni nihcan niít. Obohjeéhtih, det pánih chãjcan, tʉ́i jéih encannit panihnit, Dios naáwátdih tʉ́i jéihnit nihcan caá. Cristo ĩ yéejatdih ã yohatjidih quíib bʉʉdnít ĩ jʉmna caá. 10 Wã déewã panihnitá, ã́ihwã ñi jʉmat pínahdih Dios yeebdíh ã ñíwichah, ñit tʉ́i jepahap taga. Pánih jepahnit jʉmna, caandíh tʉ́i jenah joí cádahcan, ã náahat pah ñi tʉ́i chãjaá. Pánih chãj cádahcan, yoobópdih ã ñíonit jʉmna, páantjeh Diosjeéh ñi jʉmat pínahdih ñi tʉ́i jéihbipna caá. Pánih jéihna, yeejép chãjnit nihcan, 11 jwiítdih tʉ́i ʉbni jwĩ Maáh Jesucristo ã jʉmʉpna ñi tʉ́i jʉibíbipna caá. Pánihna, ã́ihwã yoobát ñi jʉmʉchah, yeebdíh ã wẽi jwãáhbipna caá, páantjeh ã maáh jʉmʉpboó ãjeéh ñi jʉmat pínah niijná.
à bohéátjidih ã náhniat tʉ́ʉtat
12 Yeebdíh wã bohéátjidih tʉ́i jéihnit, nihat Dioíh doonádih ñi joyátji pahjeh ñi tʉ́i chãjna caá. Páant ñi chãjachah yʉhna, caandíh wã jwʉ́ʉb náhniabipna caá. 13-14 Wã wʉnat pínah bahnijeh ã jʉdhdatdih jwĩ Maáh Jesucristo weemdíh ã jéihyanap be. Páant ã jéihyanachah, wã báadh jwʉhna, wã bohéátjidih yeebdíh wã jwʉ́ʉb náhnianachah, ã tʉ́ina caá. 15 Pánihna, nin nʉ́odih yeebdíh wã daác wahna caá, wã bʉʉdát tʉ́ttimah nihat wã naáwátjidih ñi tʉ́i náhniat pínah niijná.
Cristo ã wẽpat
16 Cristo ã wẽpatdih, ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdihbʉt yeebdíh naóhna, cã́acwã ĩ jenah joiní naáwátnajeh naóhna jwĩ chãjcap be. Obohjeéhtih, jwiít ã bohénitjiboó wẽpni ã jʉmatdih jwiítjeh jwĩ enep jĩ. 17 Jwĩ íip Diosboó Jesucristo chah wẽpni ã jʉmatdih jwiítdih ã jʉ́ʉtʉchah, bʉ́dí yeh iigát cãtíh ã ñʉhʉp jĩ. Páant ã ñʉhʉchah, Dios nin pah ãí wẽp niijíp jĩ: “Nin wã wʉ̃ʉ́h, wã oini caá. Caandíh bʉ́dí wã wẽina caá”, ãí niijíp jĩ. 18 Dios ã jʉmni jeejíboó jwiít Jesúsjeéh jʉmnit, jeámant páant ã niíj yáanachah, jwiítjeh jwĩ joyóp jĩ.* Mt 17.1-5; Mr 9.2-7; Lc 9.28-35
19 Pánih caandíh ennitji jʉmna, Dios naáwátdih naóh yapanitji ĩ daacát yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. Páant ĩ daacátjidih míic bohénit, ñi tʉ́i jepahaá. Nin baácdih moón Diosdih jéihcannit dʉpʉ́át panihipboó ĩ jʉmna caá. Nin dʉpʉ́napboó jʉm jwʉhnit, jon jã́tih ĩ daacátjidih ñi tʉ́i bohénachah, jiiát panihni yeebdíh ã tʉ́i jéihyabipna caá. Cristo jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, ã íip ded pah ã jʉmatdih ã tʉ́i jéihya beedábipna caá. 20-21 Nin wã naáwát pínahdih ñi tʉ́i beh joyoó: Dios naáwátdih naóh yapanitji ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩt daácjican tagaá. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espírituboó queétdih ã naáwát tʉ́ʉtat pahjeh ĩt naóh daácjip taga. Pánihna, ĩ daacátjidih jwiítboó jwĩ jenah joyátjĩhjeh bohéna, “Nin pah niijná caá ã chãjap”, jwĩ jéih niijcán caá. Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩhjeh jwĩ jéih beh joiná caá.

*1:1 Tit 2.13

*1:18 Mt 17.1-5; Mr 9.2-7; Lc 9.28-35