2 TESALONICENSES
1
Queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém Pablo, Silvano, Timoteojĩh tʉ́yat tʉ́ʉtnit, yeéb Tesalónica tʉ́tchidih moón jwĩ íip Dioíhwã, jwĩ Maáh Jesucristoíhwãbʉt ñi jʉmʉchah, nin nʉ́odih biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, yeebdíh wã jwʉ́ʉb wahna caá.* Hch 17.1; 1Ts 1.1 Jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, ĩ teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Queétdih “Tʉ́ina caá, Paá”, ã niiját
Wã déewã panihnitá, yeebdíh ʉʉ́bhnit, “Jesúsdih chah ĩ tʉ́i jenah joyátdih, chah ĩ míic oyatdihbʉt ã tʉ́ina caá, Paá”, yeó jáap jʉmat pah jwĩ niiját dée caá. Jesúsdih ñi péeat jíib, bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, caandíh ñi cádahcan caá. Páant ñi cádahcatdih jéihna, bita Dioíhwãdihbʉt jwĩ tʉ́i wẽi naóhna caá.
Cristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, Dios yeejépwãdih ã peéh chãjat
Yeejép yapna yʉhna, Jesúsdih ñi cádahcah enna, Dios ã maáh jʉmʉpna yeebdíh ã bejat tʉ́ʉtbipna caá. Páant ã chãjachah, ã jenah joyát yoobópdih ã jʉmatdih nihat cã́acwã ĩ jéihbipna caá. Pánihna, Dios yoobópdih jenah joiní jʉmna, yeebdíh yeejép chãjnitboodíh ã peéh chãjbipna caá. Jwĩ Maáh Jesús jeámant jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, bʉ́dí tʉʉ iigát cãtíh, ã́ih wẽpnit ángelwã biícdih, yeéb yeejép yapnitjidih ã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. Jwiítdihbʉt biíc yoobó ã chãjbipna caá. Pánih jʉ̃óhna, Diosdih, jwĩ Maáh Jesúíh tʉ́ini doonádihbʉt jepahcannitdih ã peéh chãjbipna caá. Dios queétdih ã peéh chãjachah, páantjeh iiguípboó yeejép ĩ yapbipna caá. Jwĩ Maáh Jesús pebh jéih jʉmcan, bʉ́dí ã wẽpatdihbʉt ĩ jéihcan niít. 10 Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáapdih ã́ihwã caandíh wẽinit, “Jesús tʉ́ini, chah wẽpni caá”, ĩ niijbípna caá. Yeéb ã́ih doonádih jwĩ naáwáchah joinítbʉt queét biícdih caandíh bʉ́dí ñi wẽibipna caá.
Queétdih ã ʉʉ́bát
11 Yeebdíh Diosdih jwĩpĩ́ ʉʉ́bhna caá, ã náahat pahjeh ñi chãjat pínah niijná. Nihat ã́ihwãdih páant chãjat caá náahap. Pánihna, yeó jáap jʉmat pah yeebdíh bʉ́dí jwĩ ʉʉ́bhna caá, Diosdih tʉ́i jenah joinít, ã teo wáacatjĩh ded pah ñi chãjíhatdih ñi bʉʉjáát pínah niijná. 12 Páant ñi tʉ́i chãjachah, jwĩ Maáh Jesucristoíhwã ñi jʉmatdih jéihnit, bita caandíh, yeebdíhbʉt ĩ tʉ́i wẽi naóhbipna caá. Páant ñi jʉmat pínah niijná, jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristobʉt yeebdíh oinit, ĩ teo wáacbipna caá.

*1:1 Hch 17.1; 1Ts 1.1