COLOSENSES
1
Pablo queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
1-2 Weém, Pablo, jwĩ ʉ́ʉd panihni Timoteojĩh yeebdíh tʉ́yat tʉ́ʉtna, biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, nin nʉ́odih wã wahna caá. Jesúíh tʉ́ini doonádih naóhni pínah niijná, Dios weemdíh ã ñíwip jĩ. Yeéb Colosas tʉ́tchidih moón Jesúsdih cádahcannitdih wã daác wahna caá. Jwĩ íip Dios yeebdíh oinit, ã teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Pablo Jesúíhwãdih ã ʉʉ́bát
3-4 Yeéb Jesucristodih tʉ́i jenah joinít, bita ã́ihwãdihbʉt ñi tʉ́i oina caá. Caán doonádih joiná, wẽinit, Dios, jwĩ Maáh Jesucristo íipdih yeebdíh ʉʉ́bhna, “Queétdih ma teo wáacat tʉ́ina caá, Paá”, jwĩpĩ́ niijná caá. Yoobópdih jʉmni naáwát Jesúíh tʉ́ini doonádih jwíih joinít, páantjeh jeáboó ãjeéh yeebdíh ã jʉmat tʉ́ʉtat pínahdih ñit joyóp taga. Páant ã chãjat pínahdih tʉ́i pã́ina, Jesúsdih tʉ́i jenah joinít, bita ã́ihwãdihbʉt ñi tʉ́i oina caá. Caán tʉ́ini doonádih yeéb Colosasdih moón ñi jwíih joí láa, “Dios jwiítdih bʉ́dí oinit, ã tʉ́i teo wáacna caá. Páant ã teo wáacat pínah dooná yoobópdih tigaá”, ñit niíj jéihyep taga. Pánih jéihnit, tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmná caá ñi chãjap. Biíc yoobó chah dawá tʉ́tchinadih moonbʉ́t caán tʉ́ini doonádih joinít, tʉ́ʉt nʉʉm béjna caá ĩ chãjap. Épafras yeebdíh caán tʉ́ini doonádih ãt jwíih bohénap wʉt jĩ.* Col 4.12; Flm 23 Caán bʉ́dí jwĩ oini, weem páh Cristoíh doonádih naóh cádahcanni ã jʉmna caá. Pánih bohénit, yeebdíh ãt tʉ́i teo wáacap taga, ñi tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Pánihna, jwĩ pebhna jʉinít, ñi tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmátdih Épafras jwiítdih ã niíj naáwáp be. “Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh Diosdih, nihat Jesúíhwãdihbʉt queét ĩ tʉ́i oina caá”, ã niijíp be.
Páant ñi tʉ́i chãjat doonádih joinít, yeó jáap jʉmat pah yeebdíh jwĩpĩ́ ʉʉ́bh cádahcan caá. “Ded pah yoobópdih bohéát, yoobópdih nihcannidihbʉt Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh queétdih ma tʉ́i jéihyanaá, ded pah queétdih ma náah yacatdih ĩ jéihyat pínah niijná”, jwĩpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá. 10 Dios yeebdíh ã teo wáacat pínahdih jwĩpĩ́ ʉʉ́bhna caá, ã́ihwã jʉmna, jwĩ Maáhdih chah jéihnit, ã náahat pah ñi tʉ́i chãjat pínah niijná. 11 Nin pahbʉt yeebdíh jwĩpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Paá, bʉ́dí ma wẽpatjĩh queétdih ma teo wáacá, bita queétdih yeejép ĩ chãjachah yʉhna, oi cádahcan, biíc yoobó wẽinit, ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 12 Meém queétdih míihwã pínah mat chãjap taga. Pánih chãjna, ma pebh yeh iiguípna ĩ jʉibínachah, nihat míihwã ĩ bíbohat pínahdih queétdihbʉt ma wʉ̃hbipna caá. Pánihna, nihat ma teo wáacatdih jéihnit, meemdíh ‘Bʉ́dí tʉ́ina caá, Paá’, ĩ niijí naáh”, jwĩpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá.
Ded pah jwiítdih Jesús ã teo wáacat
13-14 Diosjeh jwiít iiguípna bejnit déejidih ãt tʉ́i ʉbʉp wʉt jĩ. Jã́tih nemépwã ĩ maáh jwiítdih ã wʉtʉchah, dʉpʉ́át panihipboó jʉmnit, yéejatdih jwĩ jéih cádahcap jĩ. Obohjeéhtih, yéejnit jwĩ jʉmʉchah yʉhna, Diosboó ã wʉ̃ʉ́h, ã oinidih ãt wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, jwĩ yéejatdih ã yohat pínah niijná. Pánih chãjna, jwiítdih dʉpʉ́át panihipmant ʉb bacanit, ã wʉ̃ʉ́h, ã oini ã maáh jʉmʉpna ãt waadát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.* Ef 1.7; 6.12
15 Cristo ã íip Diosdih biíc yoobó ã jʉmna caá. Pánihna, nin baácdih ĩ chãjat pínah jã́tih jʉmna, nihat ĩ chãjatjidih maáh ã jʉmna caá. Obohjeéhtih, jwiít cã́acwã Diosdih jwĩ jéih encah yʉhna, ã wʉ̃ʉ́hboó ã íip ded pah ã jʉmatdih jwiítdih ã jéihyana caá. 16 Dios ã wʉtʉchah, Cristo nihat bʉʉ jʉmni pínahdih ãt jígohanap wʉt jĩ. Jeáboó jʉmnitdih, nin baácboó jʉmnitdih, jwĩ ennidih, jwĩ enca naáhdihbʉt ãt chãjap wʉt jĩ. Nihat ángelwãdih, nin baácdih moón, nihat ĩ maátadihbʉt ãt chãjap wʉt jĩ. Pánihna, Cristo ã wʉ̃t chah yáaat pínah niijná, nihatdih ãt chãjat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.* Ef 6.12 17 Cristojeh, nihatdih ĩ chãjat pínah jã́tih jʉmna, waóhni ã jʉmna caá. Ã wẽpatjĩh nihatdih páantjeh ã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtna caá.* Jn 1.1-3,18; He 1.2-3 18 Nihat jwiít ã́ihwã ã́ih bácah panihni jwĩ jʉmʉchah, caánboó jwĩ́ih wao dáh panihni ã jʉmna caá. Caán wʉnni, jwíih waóh boo pʉd jʉ̃óhni, nihatdih maáh yoobát ã jʉmna caá.* Hch 26.23; Ef 1.22-23; 4.15; Ap 1.5 19 Cristo jwĩ íip biícdih biíc bácah panihni jʉmna, nihat Dios ã wẽpat Cristodihbʉt ã jʉmna caá. Páant ã jʉmatdih jwĩ íip ãt náah yacap wʉt jĩ. 20 Nihat cã́acwã jwĩ íipdih eníhcan, jwĩt yéej chãjap wʉt jĩ. Páant eníhcannit jwĩ jʉmʉchah, jwĩ íip Cristodih cruzboó ãt wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, ã́ih meépjĩh nihat cã́acwã jwĩ yéejat jíib bʉʉdáátdih ã jíib chãjat pínah, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínahbʉt niijná. Pánih chãjnit, nihat jeáboó jʉmnit, nihat nin baácboó jʉmnitdihbʉt caán biícdih ãt tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.* Ef 2.16
Cristo jwiítdih ã tʉ́i ʉbʉchah, ded pah jwĩ jʉmat
21 Yeebbʉ́t biíc yoobó Diosdih eníhcannit, yéejnit jʉmna, caán biícdih ñit jéih jʉmcap jĩ. 22 Obohjeéhtih, caandíh ñi eníhcatdih cádahat tʉ́ʉtnit, bʉʉ ãjeéh biícdih Dios ãt jwʉ́ʉb jʉmat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Cristo ã wʉn wʉ̃hatjĩh páant ãt chãjap wʉt jĩ. Pánih chãjna, ã pebhboó yeebdíh jʉmat tʉ́ʉtnit, “Queét yéejat wihcah, peéh chãjat queétdih ã wihcannit”, ã niijbípna caá. 23 Jesúíh doonádih tʉ́i jenah joinít, behnit panihnit jʉmna, “Ã niijátji pah, ã pebhboó wã jʉibínachah, Dios weemdíh tʉ́inidih ã wʉ̃hbipna caá”, ñi niíj jenah joí cádahcah, páant yeebdíh ã wʉ̃hbipna caá. Caán tʉ́ini doonádih nihat tʉ́tchinadih moón ĩt joyóp wʉt yʉh jĩ. Weém Pablobʉt caán doonádihjeh tigaá wãpĩ́ naáwáp.
Jesúíhwãdih Pablo ã teo wáacat
24 Jwĩ yéejatdih yohat tʉ́ʉt niijná, Cristo bʉ́dí ãt yéej chʉ̃ʉ́ʉ́p wʉt jĩ. Biíc yoobó weembʉ́t yeebdíh teo wáacat tʉ́ʉt niijná, wã yéej chʉ̃ʉ́hna yʉhna, bʉ́dí wã wẽina caá. Jwiít nihat Cristodih teo wʉ̃hnit jʉmna, biíc yoobó jwĩ yéej chʉ̃ʉ́hbipna caá. Cristoíh tʉ́ini doonádih bohéát tʉ́ʉt niijná, yeejép ã yapat pínah weemdíh páantjeh ã jʉdh jwʉhna caá. Pánihna, yeéb ã́ihwã, ã́ih bácah panihni ñi jʉmʉchah, yeebdíh teo wáacat tʉ́ʉt niijná, weemdíh yeejép ã yapachah yʉhna, bʉ́dí wã wẽina caá. 25 Jesúíhwãdih teo wʉ̃hni wã jʉmat pínah niijná, Dios weemdíh ã ñíwip jĩ. Páant ã ñíwatdih jéihna, nihat yeéb wã déewã nihcannitdih wã tʉ́i naóh bohé jibna caá. Yeebbʉ́t bʉʉdcánnit ñi jʉmat pínah doonádih ñi tʉ́i jéihyat pínah niijná, Dios weemdíh páant ã naóh jibat tʉ́ʉtʉp jĩ.* Ef 3.2 26 Caán doonádih jon jã́tih Dios cã́acwãdih ãt naáwát tʉ́ʉt jwʉhcap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ ã́ihwãdih ãt tʉ́i naóh beedáát tʉ́ʉtʉp be, bʉca. 27 Caán doonádih ĩ jéih jwʉhcah yʉhna, “Judíowã nihcannitdihbʉt bʉ́dí wã tʉ́i chãjbipna caá”, niíj jenah joinít, bʉʉ ã́ih cã́acwãdih caandíh ãt jéihya naáwáp taga. Nin pah caá ã jéihya naáwát: Cristo yeéb ã́ihwãjeéh ã jʉmʉchah, jeáboó chah tʉ́yʉpna ñi jʉibíbipna caá. Caán doonádih jéihnit, yeéb wã déewã nihcannitbʉt ñi tʉ́i wẽi pã́ina caá.
28 Caán Cristoíh doonádihjeh tigaá nihatdih jwĩ bohénap. Pánih bohéna, “Yeó jáap jʉmat pah Cristodih tʉ́i péenit, caandíh ñi cádahca bojoó”, queétdih jwĩpĩ́ niíj naóhna caá. Dios pebhna jʉibínit, “Nit ma wʉ̃ʉ́hdih jepahnit, caandíh tʉ́i péenitji caá”, Diosdih jwĩ niíj naáwát tʉ́ʉt niijná, ã jéihyaatjĩh queétdih jwĩ tʉ́i bohéna caá. 29 Pánihna, chʉʉná yʉhna, Dios weemdíh bʉ́dí ã teo wáacatjĩh wãpĩ́ teo cádahcan caá.

*1:7 Col 4.12; Flm 23

*1:13-14 Ef 1.7; 6.12

*1:16 Ef 6.12

*1:17 Jn 1.1-3,18; He 1.2-3

*1:18 Hch 26.23; Ef 1.22-23; 4.15; Ap 1.5

*1:20 Ef 2.16

*1:25 Ef 3.2