2
Jíib náahcanjeh, Dios jwiítdih ã tʉ́i ʉbat
Yeébboó Jesúsdih ñi jepahat pínah jã́tih, yeejép ñi chãj jwʉhʉchah, Diosboó yeebdíh wʉnnit panihnit pah ãt enep taga. Jã́tih nin pah ñit jʉm jwʉhʉp taga: Diosdih yap yohnit ĩ tʉ́i chãjcat pahjeh, biíc yoobó mʉntih yeebbʉ́t yeejép ñit chãj jwʉhʉp taga. Pánih chãjna, nemépwã ĩ maáhboó ã wʉtatdih ñit jepah jwʉhʉp taga. Caán nemépwã ĩ maáh Dios ã wʉtatdih yap yohni bʉʉ láa nin baácboó jʉmna, cã́acwãdihbʉt Dios ã wʉtatdih ã yap yohat tʉ́ʉtna caá.* Ef 6.11-12; Col 1.13 Jã́tih jwiít nihatbʉt caan páh jwĩ chãj jwʉhʉp jĩ. Dedé jwĩ weñat pínahdih, jwĩ yéej jenah joyátdihjehbʉt jwĩ chãj jwʉhʉp jĩ. Páant jwĩ chãjachah ennit, Diosboó jwiítdih íijnit, nihat bita yap yohnit biícdih, ãtih peéh chãjap ta yʉh caá.* Col 3.6 Obohjeéhtih, páant jwĩ jʉmʉchah yʉhna, Diosboó jwiítdih bʉ́dí ãt oyop taga. Pánih oi jĩ́gah ennit, boonit panihnit pah jwiítdih ãt chãjap taga. Yéej chãjnit, wʉnnit panihnit jʉm jwʉhna, Jesúsdih jwĩ jepahachah, caán biícdih Diosboó jwiítdih ãt booanap taga. Yeejépwã jwĩ jʉmʉchah yʉhna, Dios bʉ́dí oi jĩ́gah enni jʉmna, jwĩ yéejat jíib iiguípna jwĩ bejat déedih jwiítdih ãt tʉ́i ʉbʉp taga.* Col 2.13 Cristodih booana, caán biícdih jwiítdihbʉt ãt booanap wʉt jĩ. Cristodih ã booaat tʉ́ttimah, caandíh ã pebhboó chʉ́ʉdat tʉ́ʉtnit, jwiít ã́ihwã caán biícdih jʉmna, ãjeéh maáta jwĩ jʉmat pínah niijná, jwiítdihbʉt ã pebhboó Dios ãt chʉ́ʉdat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih chãjna, jwiít Cristoíhwãdih ã oi teo wáacat, débóo bʉ́dí ã jʉmatdih nihatdih ã jʉ́ʉtbipna caá. Cristodih jwĩ tʉ́i jenah joyóchah, Dios bʉ́dí oi teo wáacni jʉmna, jwiítdih ã tʉ́i ʉbna caá. Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Ded pah jwĩ tʉ́i chãjachah yʉhna, jwiít míicjeh jwĩ jéih tʉ́i ʉbcan caá. Obohjeéhtih, Diosboó jíib náahcanjeh jwiítdih ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Dedé jwĩ tʉ́i chãjat jíib nihcan, jwiítdih ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Pánihna, “Wã tʉ́i chãjat jíib weemdíh ãt tʉ́i ʉbʉp taga”, ded ã jéih niijcán caá. 10 Obohjeéhtih, jwĩ tʉ́i chãjatji jíib tʉ́i ʉbcan yʉhna, jwĩ tʉ́i chãjat pínah niijná, jwiítdih ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Ded pah jwĩ tʉ́i chãjat pínahdih jã́tih ãtát jenah joijíp taga. Pánihna, Jesúíhwã jwĩ jʉmʉchah, ded pah ã jenah joyátji pahjeh, tʉ́i chãjat caá náahap.
Jwiít Cristoíhwã jʉmna, biícdih jwĩ tʉ́i jʉmat
11 Nindihbʉt ñi náhninaá: Jã́tih yeéb judíowã nihcannit, Dioíhwã ñit jʉm jwʉhcap taga. Páant ñi jʉmʉchah, jwiít judíowã quehli nah yapat chóodih bóodnit, Dioíhwã jʉmna, yeéb bóodcannitdih jwĩ ií en jwʉhʉp jĩ. Obohjeéhtih, cã́acwãjeh jwiítdih ĩ bóodochah, Dioíhwã jwĩ jʉmatdih jʉ́ʉtat pínah ã jʉmʉchah yʉhna, dawá wã déewã Diosdih ĩ joyáh bojna caá. 12 Nindihbʉt ñi náhninaá: Jã́tih Dios ã wahni Cristodih ñit jéih jwʉhcap tajĩ. Jwiít judíowã Dios ã ñíonitdih mácah jʉmna, Dios jwiítdih ã naáwátjidihbʉt ñit jéihcap tajĩ. “Weemjéh tigaá ñi Maáh. Yeébboó wĩ́ih cã́acwã ñi jʉmna caá. Pánihna, weém yeebdíh wã tʉ́i chãj wʉ̃hbipna caá”, Dios jwiít judíowãdihjeh ãt niíj naáwáp tajĩ. Yeéb judíowã nihcannitboodíh ãt niíj naóhcap tajĩ. Pánih jʉmna, ded pah ñi yéej chãjat peéh, yeebdíh tʉ́i ʉbni pínahboodíhbʉt ñit jéih jwʉhcap tajĩ. Diosdihbʉt yʉʉ́p jʉmnit panihnit ñit jʉm jwʉhʉp tajĩ. 13 Obohjeéhtih, bʉʉ jwʉhna, Cristodih jepahna, ã yoh wʉ̃hni meépjĩh yeéb yʉʉ́p jʉmnit panihnitjidih, pebhbit jʉmnit panihnit Dios ãt chãjap tajĩ.
14 Jesucristojeh jwiít chéne poómp jʉmnitjidih biíc poómp pah ãt chãjap taga. Jwiít judíowã, yeéb judíowã nihcannitbʉt jã́tih tʉbit míic eníhcannit jwĩ jʉmʉchah yʉhna, Jesús wʉn wʉ̃hna, jwĩ míic íijatji jãhat panihnidih, ãt yoh wʉ̃hʉp tajĩ. Páant ã yohochah, jwiít ã́ih bácah panihni jʉmna, biícdih jwĩ tʉ́i jʉmna caá, bʉca.* Jn 14.27 15-16 Jã́tih jwiít judíowã Diosjeéh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, Moisés ã wʉtatjidih jwĩ tʉ́i jepah beedáíhip yʉh jĩ. Obohjeéhtih, caandíh jwĩ jepah beedácatji jíib bʉ́dí peéh chãjat jwiítdih ã jʉmʉp jĩ. Pánihna, bʉʉ Cristo jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatdih tʉ́i jenah joiná, Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmna caá.* Col 2.14 Pánih wʉn wʉ̃hnit, caán peéh chãjatdih ãt ʉbʉp wʉt jĩ. Jwiít chéne poómp jʉmnitjidih biíc poómpjeh, ã́ih bácah panihni chãjna, biícdih Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná, ãt wʉn wʉ̃hʉp tajĩ.* Col 1.20
17 Cristo nin baácboó dei jʉ̃óhnit, ded pah Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah doonádih ãt ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́p tajĩ. Pánih dei jʉ̃óhniji jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laab béjna, yeéb judíowã nihcannit Diosdih yʉʉ́p jʉmnit panihnitdih, jwiít judíowã caandíh pebhbit jʉmnit panihnitdihbʉt, caán doonádih ãt naáwát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.* Is 57.19 18 Ã wʉn wʉ̃hatjĩh jwiít chéne poómp jʉmnitjidih jwĩ íip Dios ded pah ã jʉmatdih ãt jéihyanap tajĩ. Páant ã jéihyanachah, Tʉ́ini Espíritu jwiít nihatdih biíc yoobó ã teo wáacatjĩh ʉ́ʉmcanjeh Diosdih jwĩ tʉ́i jéih ʉʉ́bhna caá. 19 Pánihna, yeéb judíowã nihcannit, jã́tih Diosdih jéih jwʉhcan, jwĩ déewã nihcan yʉhna, bʉʉ yeebbʉ́t Jesúsdih jepahnit, Dios ã weh ñi jʉmʉchah, jwiít nihat biíc weh pah jwĩ jʉmna caá. 20 Jwiít nihat biícdih Dios ã chãjni mʉʉ pánihni jwĩ jʉmna caá. Jesús ã́ih tʉ́ini doonádih naáwát tʉ́ʉtnit, Dios naáwátdih naóh yapanit biícdih, Dios ã chãjni mʉʉ́ wẽp teo lajat panihnidih ãt jwíih jwejep taga. Jesucristoboó choójboó wẽp teo lajni jenah enat jee dáh panihni ã jʉmna caá.* Is 28.16; Mt 21.42 21 Jwiít nihat Jesúsdih jepahnitdih Dios tʉ́i jenah ennit, ã dʉʉj pã́p aabánit, caandíh weñat pínah mʉʉ pánihnidih ã chãjna caá. 22 Yeebdíhbʉt tʉ́i jenah ennit, biíc yoobó jwĩjeéh ã dʉʉj pã́p aabáát pah ã chãjna caá. Pánih chãjna, jwiít nihat biícdih Tʉ́ini Espíritu ã jʉmat mʉʉ pánihni jwĩ jʉmna caá.* 1Co 3.16-17; 1P 2.4-5

*2:2 Ef 6.11-12; Col 1.13

*2:3 Col 3.6

*2:5 Col 2.13

*2:14 Jn 14.27

*2:15-16 Col 2.14

*2:15-16 Col 1.20

*2:17 Is 57.19

*2:20 Is 28.16; Mt 21.42

*2:22 1Co 3.16-17; 1P 2.4-5