GÁLATAS
1
Pablo queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
1-2 Weém, Pablo, biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, yeéb Galacia baácdih jʉmni tʉ́tchinadih moón Jesúíhwãdih wã wahna caá. Nihat wãjeéh jʉmnit Jesúíhwãbʉt yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Weém, Pablodih jĩí Jesucristo ã ñíwip jĩ, ã́ih tʉ́ini doonádih wã naóh jib bohéát pínah niijná. Cã́acwã weemdíh ĩ naáwát tʉ́ʉtcap jĩ. Obohjeéhtih, Jesucristo, Dios jwĩ íip caán wʉnnijidih booanibʉt weemdíh ĩ ñíwip jĩ. Páant ĩ naáwát tʉ́ʉtni jʉmna, nin nʉ́odih yeebdíh wã daác wahna caá. Dios jwĩ íip, jwĩ Maáh Jesucristobʉt yeebdíh oinit, ĩ tʉ́i teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Dios jwĩ íip ã náahat pahjeh, caán Jesucristoboó jwĩ yéejat jíib, ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ,* Mt 20.28; Mr 10.45; 1Ti 2.6; Tit 2.14 ã teo wáacatjĩh yeejépwã ĩ jʉmat pah nihcan, yéej chãjatdih jwĩ yap yohat pínah niijná. Páant ã chãjatdih jéihna, “Paá, meém nihatdih jéih beedáni jʉmna, cã́acwãdih jĩ́gah ennit, mapĩ́ tʉ́i teo wáacna caá”, jwĩ íipdih yeó jáap jʉmat pah bʉ́dí jwĩ niíj wẽi naáwát dée caá. Páant tií jwĩ niíj wẽi naáwáp.
Dios cã́acwãdih ded pah ã tʉ́i ʉbat
Yeébboó ded pah ñi chãjat doonádih joinít, weém bʉ́dí wã náhni dahwana caá. Dios yeebdíh bʉ́dí oina, ãt ñíwip taga, Jesúsdih jepahnit, ã́ihwã ñi jʉmat pínah niijná. Obohjeéhtih, páant yeebdíh bʉ́dí ã oyochah yʉhna, waícanjeh biíh bohéátdih joinít, Jesucristoboodíh cádahna caá ñi chãjap. Páant ñi cádahat doonádih joinít, “¿Dépanih tigaá waícanjeh ĩ tʉ́ʉt nʉʉ́m?” niíj jenah joinít, wã wʉ́hi bejep be. Biquína ñi pebh jʉmnit, yeebdíh tac bʉʉgána, mácah bohénit, Jesúíh tʉ́ini doonádih ĩ yéejana caá. Páant yeebdíh naóhna, nin pah ĩ niíj yee bohéna caá: “ ‘Tʉ́i ʉbnit jʉmat tʉ́ʉt niijná, Jesucristodihjeh ñi tʉ́i jepahaá’, Pablo niíj naóh bohéna, yeebdíh ã nih yáana caá. Diosjeéh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, jwĩ nʉowã ĩ naáwátjidihbʉt tʉ́i jepahat caá náahap”, ĩt niíj yee naáwáp wʉt be. Obohjeéhtih, “Nin tʉ́ini dooná caá”, ĩ niíj naóhniboó tʉ́ini dooná yoobát nihcan caá. Jwiít, Dioíh ángel japmant jʉ̃óhni, yeebdíh jwĩ jwíih bohéátjidih mácah jwĩ bohénachah, jwiítdih Dios bʉ́dí peéh chãjna, iiguípna ã waha naáh. Wã naáwátji pah wã jwʉ́ʉb naóhbipna caá, páant mʉntih: Yeebdíh jwĩ jwíih bohéátdih ñi tʉ́i jepahachah yʉhna, det yeebdíh mácah ĩ bohénachah, Dios queétdih bʉ́dí peéh chãjna, iiguípna ã waha naáh.
10 Páant niijná, “Caánboo tígaá tʉ́i bohéni ã jʉmʉp”, weemdíh cã́acwã ĩ niijátdih wã bidcan caá. Obohjeéhtih, Diosboó weemdíh “Meém ma tʉ́i bohéna jĩí”, ã niijátdihjeh caá wã náahap.* 1Ts 2.4 Cã́acwãdih weñaíhnit bohéna, Cristoboodíh wãta weñacan tagaá. Pánih weñacan, caandíh teo wʉ̃hni wãta jʉmcan taga.
Cristo Pablodih ded pah ã tʉ́ʉt nʉʉmátji
11 Wã déewã panihnitá, nindih ñi jéihyat pínah yeebdíh wã náah yacna caá: Wãpĩ́ bohéni tʉ́ini dooná cã́acwã ĩ jenah joyátjijeh nihcan beé. 12 Ded cã́acdih wã joiníji doonábʉt nihcan beé. Bita weemdíh ĩ bohécan beé. Obohjeéhtih, Diosjeh weemdíh ded pah ã wʉ̃ʉ́h ã jʉmatdih ã bohénap jĩ.
13 Jesucristodih wã jepahat pínah jã́tih, jwiít judíowã jwĩ nʉowã ĩ naáwátjidih wã tʉ́i joí waadánap jĩ. Pánih tʉ́i joí waadáni wã jʉmʉchah, ded pah wã chãjatji doonádih yeéb ñit joijí tagaá. Pánih jʉmnit, Jesúíhwã Diosdih yap yohnit ĩ jʉmatdih jenah joinít, eníhcan, bʉ́dí yeejép chãjna, queétdih wã tʉ́i mao beedá bojíhip yʉh jĩ.* Hch 8.3; 22.4-5; 26.9-11 14 Jwĩ nʉowã ĩ naáwátjidih tʉ́i jepahíhna, weém biíc yoobó behnit chah wã tʉ́i bohénap jĩ.* Hch 22.3
15-16 Obohjeéhtih, wã cã́ac jʉmat pínah jã́tih, Dios weemdíh bʉ́dí oina, ãtát ñíojip taga, ã́ih tʉ́ini doonádih wã bohéát pínah niijná. Pánihna, yéejni wã jʉmʉchah yʉhna, ã náahni yeó jáapdih Jesús ã wahniji ã jʉmatdih weemdíh ã jéihyanap jĩ. Pánih jéihyanit, judíowã nihcannit pebhboó ã wahap jĩ, ã́ih tʉ́ini doonádih queétdih wã naáwát pínah niijná. Páant ã wahachah, “¿Ded pah tigaá weemdíh niíj bohéát náah?” cã́acwãdih wã niíj ʉʉ́bh joí encap jĩ.* Hch 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18 17 Jesús ã́ih tʉ́ini doonádih naáwát tʉ́ʉtnit maáta, wã jã́tih ã ñíonit ĩ jʉmʉchah yʉhna, Jerusalén tʉ́tchina queétdihbʉt míic wéhenadih wã bejcap jĩ. Caanná bej jwʉhcanjeh, Dios ded pah weemdíh ã náah yacatdih jéihíhna, Arabia baác cã́ac wihcapboó caandíh ʉʉ́bʉ́dih wã bejep jĩ. Caánboó jʉmniji Damasco tʉ́tchina wã jwʉ́ʉb jʉibínap jĩ, páant mʉntih.
18 Biíc peihcanni jópchi tʉ́ttimah, Jerusalén tʉ́tchina Pedrodih enedih wã bejep jĩ bʉca.* Hch 9.26-30 Caanná chéne semanabitjeh wã jʉmʉp jĩ. 19 Jesús ã́ih doonádih ã naáwát tʉ́ʉtnit bita maátadih wã jwãáhcap jĩ. Obohjeéhtih, Santiago jwĩ Maáh ʉ́ʉddih pohba wã jwãááp jĩ. 20 Páant wã daacáchah, wã naáwát yoobópdih ã jʉmatdih Dios ã jéihna caá.
21 Tʉ́ttimah, Siria baác, Cilicia baácnabʉt naóh jibidih wã bejep jĩ. 22 Caanná wã jib bejechah, Judea baácboó jʉmnit Jesúíhwã weemdíh ĩ jwãáh jwʉhcap jĩ. 23 Ded pah wã chãjat doonádihjeh ĩtát joyóp tajĩ. “Jã́tih jwiít Jesúíhwãdih yeejép chãjna, tʉ́ini doonádih jwiítdih cádahat tʉ́ʉtniji bʉʉ caán doonádihjeh jwʉ́ʉb naóhna caá ã chãjap, cã́acwã Jesúsdih ĩ jepahat pínah niijná”, ĩt niíj míic wéhenap wʉt jĩ. 24 Páant wã tʉ́ʉt nʉʉmát doonádih joinít, “Paá, caandíh mat tʉ́i teo wáacap taga”, Diosdih bʉ́dí ĩt niíj wẽi naáwáp wʉt jĩ.

*1:4 Mt 20.28; Mr 10.45; 1Ti 2.6; Tit 2.14

*1:10 1Ts 2.4

*1:13 Hch 8.3; 22.4-5; 26.9-11

*1:14 Hch 22.3

*1:15-16 Hch 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18

*1:18 Hch 9.26-30