HEBREOS
1
Dios ã wʉ̃ʉ́hdih cã́acwãdih ã naáwát tʉ́ʉtat
Jon jã́tih ã naáwátdih naóh yapanitjidih dawá láa Dios ãt naáwáp wʉt jĩ. Biquí láana ĩ oo jʉ́matjĩh, biíh láa oo jʉ́mat pah jígohatjĩh queétdih ãt naáwáp wʉt jĩ. Biíh láa ángelwãdih ãt naáwát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Biíh láa ã wéheatdihjeh ĩt joyóp wʉt jĩ. Páant queétdih ã naáwáchah, jwĩ nʉowãjidih ĩt jwʉ́ʉb naóh yapanap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, nin péeni yeó jáapnadih ã wʉ̃ʉ́hboodíh ã́ih doonádih ãt naáwát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Ã íip ã wʉtʉchah, nin baácdih jeádihbʉt ã wʉ̃ʉ́h ãt chãjap wʉt jĩ. Pánihna, péeni yeó jáapdih nihat ã́ih pínah ã jʉmʉchah, ã íipboó nihat caandíh ã wʉ̃hbipna caá. Caán ã íip biíc yoobó jʉmna, tʉ́ini yoobát ã jʉmatdih jwiítdih ã jʉ́ʉtna caá. Ã wʉ̃ʉ́h ã wẽpatjĩh ã wʉtʉchah, nin baác, jeábʉt páantjeh ã jʉmna caá. Jwiítdih wʉn wʉ̃hni jwĩ yéejatdih ã yoh péaat tʉ́ttimah, jeáboó pʉ́ʉh laab béjnit, ã íip ã jéihyepmant bóo bʉwámant ãt chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ.* Jn 1.1-3; Col 1.15-17
Dios wʉ̃ʉ́h ángelwã chah ã tʉ́yat
Pánih jʉmna, ã wʉ̃ʉ́hboó ángelwã chah ã tʉ́ina caá. Dios caandíh ã wʉ̃hni wẽpatbʉt ĩ wẽpat chah ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, ángelwãdih nihcan, ã wʉ̃ʉ́hdihjeh nin pah Dios ãt niijíp wʉt jĩ:
“Meém wã wʉ̃ʉ́h caá. Páant ma jʉmʉchah, bʉʉ nihat cã́acwã ĩ enechah, meemdíh maáh wã waadána caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. (Sal 2.7)
Pánihna, ángeldih naóhcan, ã wʉ̃ʉ́hdihjeh nin pahbʉt ãt niijíp wʉt jĩ:
“Weém ã íip caá. Caán wã wʉ̃ʉ́h ã jʉmna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. (2S 7.14; 1Cr 17.13)
à wʉ̃ʉ́h ã cã́ac jʉmʉchah, nin pahbʉt caandíh ãt niijíp wʉt jĩ:
“Nihat wĩ́ih ángelwã bódicha caj yoh ñajnit, wã wʉ̃ʉ́hdih ĩ wẽi naáwá naáh”, ãt niijíp wʉt jĩ. (Dt 32.43; Sal 97.7)
Ã́ih ángelwãboodíh nin pah Dios ãt niijíp wʉt jĩ:
“Wĩ́ih ángelwãdih johlit wẽpép ã bejat pah wẽpép bejnit wã chãjna caá. Queét weemdíh teo wʉ̃hnitdih bʉ́dí iigát pah wẽpnit wã jʉmat tʉ́ʉtna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. (Sal 104.4)
Queétdih páant niijná yʉhna, ã wʉ̃ʉ́hboodíh nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:
“Meém Dios jʉmnit, nihat cã́acwãdih yoobópdih wʉtni ma maáh jʉmat ã bʉʉdcán niít.
Tʉ́i chãjatdih bʉ́dí wẽinit, yéej chãjatboodíh ma iiná caá. Páant ma jʉmʉchah, meemdíh wẽi ennit, majeéh jʉmnit ĩ weñat chah, weém, ma íip Dios, meemdíh wã weñana caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. (Sal 45.6-7)
10 Ã wʉ̃ʉ́hdih nin pahbʉt Dios ãt niijíp wʉt jĩ:
“Maá, biíhmahjeh nin baácdih, jeádihbʉt ma chãjap jĩ.
11-12 Páant ma chãjniji ã bʉʉdáh bejbipna caá. Obohjeéhtih, meémboó páantjeh ma jʉmbipna caá. Cã́acwã moópni yéguehdih yohnit, jáap chóo ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pah, jeá, baácdihbʉt yohnit, jáap jeá, jáap baácdihbʉt ma chãjbipna caá. Obohjeéhtih, meémboó wʉncan, ma jʉmat pahjeh ma jʉmbipna caá”, ã wʉ̃ʉ́hdih ãt niijíp wʉt jĩ. (Sal 102.25-27)
13 Ángeldih niijcán, ã wʉ̃ʉ́hboodíh Dios nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:
“Chah Maáh jʉmna, wã jéihyepmant bóo bʉwámant ma chʉ́ʉdʉ́. Páant ma chʉ́ʉdʉchah, meemdíh eníhcannitdih wã yap yohat tʉ́ttimah, queétdihbʉt chah maáh jʉmnit, nihatdih ma wʉtbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. (Sal 110.1)
14 Nihat ángelwã Diosdih teo wʉ̃hnit caá ĩ jʉmʉp. Pánihna, ã wʉ̃ʉ́h ã tʉ́i ʉbnitdih ĩ teo wáacat pínah niijná, jwĩ íip ã́ih ángelwãdih ãpĩ́ wahna caá.* Mt 4.11; Lc 1.19

*1:3 Jn 1.1-3; Col 1.15-17

*1:14 Mt 4.11; Lc 1.19