SANTIAGO
1
Queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Santiago,* Mt 13.55; Mr 6.3; Hch 15.13; Gá 1.19 jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristodihbʉt teo wʉ̃hni wã jʉmna caá. Yeéb wã déewã, doce jwĩ nʉowã ĩ jʉimená poómpdih moón, Jesúíhwã biíh baácnaboó jʉmnitdih* 1P 1.1 tʉ́yat tʉ́ʉtnit, nin nʉ́odih wã daác wahna caá.
Dios jwiítdih ã jéihyaat
Wã déewãá, dawá láa yeejép yapna yʉhna, ñi tʉ́i wẽi jenah joyoó. Pánih yeejép yapna, yoobópdih Jesúsdih jepahnit jʉmna, chah tʉ́i jenah joinít, caandíh ñi cádahcan niít. Chah ñi tʉ́i jenah joyát pínahdih jéihnit, ñi weñeé. Jesúsdih cádahcan, tʉ́i jenah joinít jʉmat tʉ́ʉt niijná, biíc yoobó tʉ́i chãjnit ñi jʉmʉʉ́.
“¿Ded pah wã chãjbi?” niíj jéihíhni Diosdih ã ʉʉ́bʉ́ naáh. Páant ã ʉʉ́bʉ́chah, Dios caandíh ã jéihyabipna caá. Caán nihat caandíh ʉʉ́bhnitdih jʉ̃ihcanjeh, bʉ́dí ãpĩ́ teo wáacna caá, ĩ jéihyat pínah niijná.* 1R 3.7-12; Pr 1.1–9.18; Stg 3.13-17 Pánih ʉʉ́bhna, Diosdih tʉ́i jenah joinít, ã ʉʉ́bʉ́ naáh. “Wã ʉʉ́bʉ́chah yʉhna, Dios weemdíh ãta teo wáaccan tagaá”, niíj jenah joiní ã jʉmca bojo naáh. Páant niíj jenah joiníboó johlit dedboó ã johochah, bʉ́dí mʉj nolihat ãpĩ́ tʉ́ʉt nʉʉmát pah ã jʉmna caá. Páant niíj jenah joiní, yeó jáap jʉmat pah biíc yoobó ãpĩ́ chãjcan caá. Diosdih tʉ́i jenah joiní nihcan caá.* Mt 7.7-11; Jn 16.23-24 7-8 Bʉʉ nindih jenah joiná yʉhna, cheibit mácah ã jenah joibípna caá. Páant tʉ́i jenah joicán ã ʉʉ́bʉ́chah, jwĩ Maáh caandíh ã jepahcan niít.
Ded Jesúíh oboh jʉmnijidih Diosboó maáh panihni ã waadábipna caá. Páant ã chãjat pínahdih jéihnit, ã weñe naáh.* Jer 9.24 10 Ded Jesúíh dawá bií dée bíbohnidih bita ĩ dʉ́ʉc wáyachah yʉhna, ã weñe naáh. Cháa ã moopát pah tigaá caán bií dée ã bʉʉdáh bejbipna caá. Pánih jéihnit, caanbʉ́t ã weñe naáh. 11 Yeó aáb jʉ̃óhna, tʉbit ã chãhachah, cháa diib téh bejnit, ã yʉ́ʉgna caá. Páant ã yʉ́ʉgʉchah, ã tʉ́i jígohat ã beedná caá. Pánihat pah bʉ́dí bií déedih wẽinibʉt ã́ih bií dée biícdih ã bʉʉdbípna caá.* Is 40.6-7
Yeejép chãjat jenah joyátdih jepahcat
12 Ded yeejép yapna yʉhna, Jesúsdih cádahcanni tʉ́i wẽini ã jʉmbipna caá. Páant ã cádahcatji jíib, páantjeh jeáboó Dios ãjeéh jʉmat tʉ́ʉtnit, caandíh ã tʉ́i chãjbipna caá. “Weemdíh tʉ́i oinitdih wãjeéh wã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtbipna caá”, ã niijátji pah ã chãjbipna caá. 13 Yeejép chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, “Dios caá weemdíh páant ã chãjat tʉ́ʉtʉp”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Dios yeejép chãjat jenah joicán, cã́acwãdihbʉt páant ã jenah joyát tʉ́ʉtcan caá. 14 Obohjeéhtih, cã́acwãjeh tʉbit yeejép ĩ ñinahat pah ĩpĩ́ jenah joiná caá. 15 Pánih jenah joinít, yeejép ĩpĩ́ chãjna caá. Páant ĩ chãjatji jíib Dios queétdih iiguípna ã bejat tʉ́ʉtbipna caá.
16 Wã déewã, wã oinitá, “Dios weemdíh ã wʉtʉchah, yeejép wã chãjap jĩ”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Páant jenah joyát yoobópdih nihcan caá. 17 Jwĩ íip Dios jeáboó jʉmni jwiítdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, tʉ́inidihjeh bitadih ã wʉ̃hat tʉ́ʉtna caá. Caanjéh tigaá yeó, widh, cʉ́iwãdihbʉt chãjni. Pánihna, ĩ jígohat ã tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah yʉhna, Diosboó páantjeh biíc yoobó ã jʉmna caá.* Nm 23.19; Mal 3.6 18 Ã náahat pah ã́ih tʉ́ini doonádih jwĩ jepahachah, ã weh jwĩ jʉmat pínah niijná, jwiítdih jáap cã́ac jʉmnit panihnit ãt jʉmat tʉ́ʉtjip taga. Pánih jʉmnit, nihat ã chãjnit cãtíh jwiítdih ã tʉ́i ʉbʉchah, ã jwíih tʉ́ʉt nʉʉmnít jwĩ jʉmna caá.* 1P 1.23
Diosdih yoobópdih jepahat
19 Wã déewã, wã oinitá, Dios naáwátdih ñi tʉ́i wẽi joyoó. Pánih caandíh tʉ́i joinít, tʉ́i jenah joicánnit ĩ wéheat pah wéhecan, waícanjeh íijnit ñi jʉmca bojoó. 20 Det íijnit Dios ã náahat pah ĩ tʉ́i chãjcan caá. 21 Nihat ñi yéej chãjatdih, yeejép ñi en ñinahatdihbʉt ñi cádahaá. Pánih cádahnit, Dios naáwátdih ĩ bohénachah, tʉ́i wẽi jepahnit ñi jʉmʉʉ́. Páant ĩ bohéátdih ñi joyóchah, iiguípna bejnit déejidih tʉ́i ʉbnit, Dios yeebdíh ã tʉ́ʉt nʉʉ́m péabipna caá.
22 Ã naáwátdih joiná yʉhna, jepahcan, ñi míic yeena caá. “Wã jepahcah, ã tʉ́imi nacaá”, niíj jenah joiná, yeeatdih jenah joiná caá ñi chãjap. Pánihna, ã naáwátdih tʉ́i joinít, ã bohéát pah ñi chãjaá. 23 Ded caán naáwátdih joiná yʉhna, jepahcanniboó nin pah chãjni ã jʉmna caá: Ã́ih móotdih quenalihjĩh ã míic enna caá. 24 Pánih míic en péa bejnit, ded pah ã jígohatdih waícanjeh ã quíib bʉʉdná caá. 25 Obohjeéhtih, biíhboó ã enatjidih ã quíib bʉʉdcát pah Dios naáwátdih joiná, tʉ́i náhninit, jepahna, chéoni panihni nihcan, tʉ́i chãjna, bʉ́dí ã wẽibipna caá. Pánihna, caán bohéátdih jepah cádahcannidih wẽi ennit, Dios ã tʉ́i teo wáacbipna caá.
26 Ded jenah joicánjeh wéheni jʉmna, yoobópdih Diosdih ã wẽican caá. “Diosdih wã tʉ́i wẽina caá”, niíj jenah joiná yʉhna, yeeatdih ã jenah joiná caá. Pánih jenah joiná, Diosdih ã wẽi naáwát dedé pínah nihcan caá. 27 Dios jwĩ íip ã náahat pah caandíh jwĩ weñat tʉ́ʉt niijná, nin pah caá jwiítdih chãjat náahap: Mána wihcannitdih, éemp wʉnnitdihbʉt yeejép ĩ yapachah enna, queétdih teo wáacat caá náahap. Diosdih náahcannit yeejép ĩ chãjat pah jwiítdih chãjcat caá náahap.

*1:1 Mt 13.55; Mr 6.3; Hch 15.13; Gá 1.19

*1:1 1P 1.1

*1:5 1R 3.7-12; Pr 1.1–9.18; Stg 3.13-17

*1:6 Mt 7.7-11; Jn 16.23-24

*1:9 Jer 9.24

*1:11 Is 40.6-7

*1:17 Nm 23.19; Mal 3.6

*1:18 1P 1.23