21
Éemp wʉnnih Diosdih mi wʉ̃hat
(Mr 12.41-44)
Jesús ã enechah, Dioíh mʉʉdíh jʉmni dinero jʉ́dʉna ámohat paihdih bʉ́dí dinero bíbohnitboó Diosdih ĩ wʉ̃hni jʉ́dʉnadih ĩt yacap wʉt jĩ. Páant ĩ yacachah, éemp wʉnnihbʉt chéne jʉ́dʉbitdih mi yacachah, ãt enep wʉt jĩ. Páant ĩ yacachah ennit, nin pah ã bohénitdih ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:
—Nint éemp wʉnnihboó moh yéejnih yʉhna, queét chah mi wʉ̃hʉp be. Queét bʉ́dí dinero bíbohnit, ĩ náahcanni jʉ́dʉnadih Diosdih ĩ wʉ̃hʉp be. Obohjeéhtih, caántboó bainíbit bíbohnih nihat biíh pah bóonadih mi jíib chãjat déedih Diosdih mi wʉ̃h beedánap be, ãt niijíp wʉt jĩ.
Dioíh mʉʉdíh bita ĩ yohat pínah
(Mt 24.1-2; Mr 13.1-2)
Biquína ã bohénit Dioíh mʉʉdíh wẽi ennit, nin pah ĩt niíj míic wéhenap wʉt jĩ:
—Nin mʉʉ́ tʉ́ini caá. Tʉ́ini jee dáhnajĩh ĩt chãjjip taga. Nin diítboó cã́acwã Diosdih ĩ wʉ̃hnibʉt tʉ́ini caá, ĩt niijíp wʉt jĩ.
Páant ĩ niijíchah joinít, nin pah queétdih Jesús ãt niijíp wʉt jĩ:
—Maátcanjeh, nihat bʉʉ ñi wẽi ennidih yeebdíh eníhcannitboó ĩ boto mao jéena beedábipna caá. Biíc jee dáh biíh dahjih lajni ã wihcan niít, ãt niijíp wʉt jĩ.
Péeni yeó jáap jã́tih ded pah ã yapat pínah
(Mt 24.3-28; Mr 13.3-23)
Páant ã niijíchah joinít, queétboó nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joí enep wʉt jĩ:
—Bohéní, páant ma niiját ¿débólih tigaá ã yapbi? ¿Ded pah tigaá jwiít jwĩ jéihbi? ĩt niijíp wʉt jĩ.
Páant ĩ niijíchah joinít, nin pah ãt niíj jepahap wʉt jĩ: “¡Yeéb ñi tʉ́i chãja chaáh! Bita ĩ yeeatdih ñi joicá bojoó. ‘Weém Cristo caá’, niíj yeenit, dawá ĩ jʉ̃óhbipna caá. ‘Yeejépwã ñi maáta ĩ wẽpat dʉ́ʉc wáinit, yeebdíh tʉ́i ʉbni pínah ã jʉmna caá’, ĩ niijíchah yʉhna, yeébboó ñi joyáh bojoó. Dawá baácdih moón ĩ míic mawat doonádih joinít, biíh baácdih moón ĩ maátadih yohíhna, ĩ míic mawat doonádihbʉt joiná, ñi ʉ́ʉmca bojoó. Péeni yeó jáap jã́tih páant ã yapbipna caá. Obohjeéhtih, caán péeni yeó jáap caán láajeh ã nihcan niít.
10  “Caán láa biíc baácdih moón biíh baácna bejnit, ĩ míic maobipna caá. Pánihna, nihat baácboó bʉ́dí míic mawat ã jʉmbipna caá. 11  Dawá pebhboó bʉ́dí baác méméat, nʉʉgʉ́p láa, wẽpép wʉnat ã jʉmʉchah, dawá ĩ wʉnbipna caá. Nin baácboó tʉbit yeejép ã yapachah, jeámantbʉt ʉ́ʉm náah jʉmni ã jígohbipna caá. 12  Obohjeéhtih, páant ã yapat pínah jã́tih, yeebdíh eníhcannitboó teonit, yeejép ĩ chãjbipna caá. Pánih chãjnit, ñi míic wáacat mʉʉdíh moón maátadih naóh yacnit, nemat mʉʉ́boó ĩ nemat tʉ́ʉtbipna caá. Wĩ́ihwã ñi jʉmat jíib dawá baácdih moón ĩ maátadihbʉt yeebdíh ĩ naóh yacbipna caá. 13  Yeebdíh páant yeejép ĩ chãjachah, wĩ́ih doonádih queétdih ñi naóhbipna caá. 14  Páant ã yapat pínahdih jéihnit, ĩ naóh yacachah, ded pah ñi jepahat pínahdih jã́tih ñi jenah joicá bojoó. 15  Weémboó ded pah ñi naáwát pínahdih wã jéihyabipna caá. Páant ñi naáwáchah joinít, yeebdíh naóh yacnit ĩ jéih niíj jwʉ́ʉbacan niít.* Lc 12.11-12 16  Ñi mána, ñi ʉ́ʉdwã, ñi déewã, ñi pej jʉmnitbʉt yeebdíh naóh yacnit, ñi maátadih ĩ tewat tʉ́ʉtbipna caá, nemat mʉʉ́boó ĩ nemat pínah niijná. Biquínadih nemat mʉʉ́boó nem, bitadih ĩ mao yohbipna caá. 17  Pánihna, wĩ́ihwã ñi jʉmat jíib, nihat yeebdíh ĩ en jʉ̃ihbipna caá. 18  Páant ĩ chãjachah yʉhna, Dios yeebdíh ã tʉ́i wapbipna caá, ñi bʉʉdcát pínah niijná. 19  Páant yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, Diosdih cádahcan, wʉnna yʉhna, Diosjeéh páantjeh ñi tʉ́i jʉmbipna caá.
20  “Biíh baácdih moón soldadowã Jerusalén tʉ́tchidih ĩ ñʉh pʉ́ʉda bojbipna caá, diítboó jʉmnit ĩ jéih jwei báccat pínah niijná. Páant ĩ ñʉh pʉ́ʉda bojochah ennit, ‘Nin tʉ́tchi bʉʉdná caá ã chãjap’, ñi niíj jéihbipna caá. 21  Pánih jéihnit, Judea baácdih jʉmnit jeená ĩ jwei béje naáh. Jerusalén tʉ́tchi diítna jʉmnitboó ĩ jwei bác beje naáh. Wápchiboó jʉmnit jweiná, tʉ́tchina ĩ jwʉ́ʉb waad béjca bojo naáh. 22  Páant ñi jweicáh, caán láa Diosdih jepahcannit judíowãdih ĩ yap yohatji jíib ã peéh chãjachah, yeebdíhbʉt ã chʉ̃ʉ́hbipna caá. Páant ĩ yéejat peéh ã chãjachah, jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ daacátjidih biíc yoobó ã jʉmbipna caá.* Os 9.7 23  Dedh wʉdʉ jʉmnihdih, weh tʉ́ʉhnihdihbʉt jweyát chah ã bʉobipna caá. Caán láa Dios judíowã ĩ yéejatdih bʉ́dí íijnit, queétdih bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. Páant ã chãjachah, nin baácdih moón tʉbit ĩ jĩ́gahbipna caá. 24  Biquínadih ĩ mao yohbipna caá. Bitaboodíh teonit, ĩ́ih baácna jʉmat yoobó ĩ ʉb bejbipna caá. Jerusalén tʉ́tchidih moondíh beedánit, queét judíowã nihcannit caán tʉ́tchidih waadnít, maáta ĩ jʉmbipna caá. Tʉ́ttimah, Dios ã jenah joyátji pah, maáta ĩ jʉmatdih ã jwʉ́ʉb dʉ́ʉc wáibipna caá”, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.
Nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah
(Mt 24.29-35,42-44; Mr 13.24-37)
25  “Caán péeni yeó jáap tóah jʉ̃ʉ́wʉ́chah, yeó, widh, cʉ́iwãbʉt mácah ĩ jígohbipna caá, Dios ded pah ã chãjat pínahdih cã́acwã ĩ jéihyat pínah niijná. Bʉ́dí mʉj ã nolihat yáaat pah ã yáabipna caá. Pánihna, jeáboó jʉmni mácah jígohatdih ennit, bʉ́dí yáaatdihbʉt joiná, nihat baácdih moón tʉbit ʉ́ʉmnit, bʉ́dí ĩ náhni dahwabipna caá.* Is 13.10; Ez 32.7; Jl 2.31; Ap 6.12-13 26  Pánih ʉ́ʉmnit, nin baác ded pah ã yapat pínahdih bʉ́dí jenah joinít, jeámant jʉmni ã tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah enna, náhni joicánnit pah ĩ jʉmbipna caá. 27  Páant ã yapachah, weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé, maáh waadníji, mah tólihjĩh, bʉ́dí yeh iigátjĩhbʉt wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá. Páant wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, nihat cã́acwã ĩ enbipna caá.* Dn 7.13; Ap 1.7 28  Pánihna, wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih ded pah ã jʉ́ʉt waáwátdih ennit, ʉ́ʉmcan, ñi náhni dahwaca bojoó. Yeebdíh tʉ́i ʉbni waícanjeh wã jʉ̃óhbipna caá.
29  “Higuera nah, biíh nahbʉt ded pah ã jʉmatdih ñi náhninaá. 30  Caan náh jáap wawá ã jʉmʉchah ennit, jópchi ã tóah jʉ̃ʉ́wátdih ñipĩ́ jéihna caá. 31  Pánihat pah wã niijátji biíc yoobó ã yapachah ennit, ‘Jesús nin baácboó maáh jʉmʉdih ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah bahnijeh ã jʉdhna caá’, ñi niíj jéihbipna caá.
32  “Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Wã niijátji biíc yoobó ã yapat pínah jã́tih, nihat caán jʉ́ʉt waáwátdih ennitboó ĩ wʉncan niít. 33  Nihat nin baác jeábʉt ã bʉʉdbípna caá. Obohjeéhtih, wã naáwátboó bʉʉdcánjeh, nihat biíc yoobó ã yapbipna caá.
34  “¡Yeéb ñi tʉ́i jenah joyó chaáh! Bʉ́dí nʉmah jeémátdih chãj, babh máihnit, dawá bií déedih bíbohatdihjeh jenah joiná, wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih ñi jenah joicán niít. Pánih jenah joicán, ñi jéihcat láa yeebdíh ñi yéejat peéh chãjadih wã jʉ̃óhbipna caá. 35  Nihat baácdih moonbʉ́t ĩ jenah joicát láa wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá. 36  Pánihna, yeó jáap jʉmat pah tʉ́i jenah joinít, Dios ã teo wáacatdih ñi ʉʉ́bʉ́, yeejép ã yapachah yʉhna, weemdíh ñi cádahcat tʉ́ʉt niijná. Pánih yap yohnit, weemdíh cádahcan, weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé pebh tíiccanjeh ñi ñʉhbipna caá”, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.
37 Yeó jáap jʉmat pah Dioíh mʉʉ́boó bohénit, cheyeh jʉmat pah tʉ́tchimant jwʉ́ʉb bac bejnit, Olivo Jeéboó Jesúswã ĩpĩ́ jʉmʉp wʉt jĩ.* Lc 19.47 38 Pánihna, cã́acwãboó Jesús ã naáwáchah bʉ́dí joííhnit, cheibitjeh jáanit, Dioíh mʉʉ́boó ĩpĩ́ jʉibí páñap wʉt jĩ.

*21:15 Lc 12.11-12

*21:22 Os 9.7

*21:25 Is 13.10; Ez 32.7; Jl 2.31; Ap 6.12-13

*21:27 Dn 7.13; Ap 1.7

*21:37 Lc 19.47