16
Jesús ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát
(Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Jwiít judíowã jwĩ chooát yeó jáap ã yapachah, tõo ñáh jʉ̃ʉ́wʉ́chah, biíc peihcannit yaádh chej jʉmnidih jíib chãjadih ĩt bejep wʉt jĩ, Jesúíh bácahjidih ĩ ñáñat pínah niijná. Mágdala tʉ́tchimant bóli María, biíh wili María Santiago íin, Saloméjĩh, queét biíc peihcannit yaádh jíib chãjadih ĩt bejep wʉt jĩ. Tʉ́ttimah bóo yeó jáap baáb jéenechah, chej jʉmnidih ʉbnit, queét yaádh Jesúíh bácahdih yohopji jeé íitboó ĩt bejep wʉt jĩ.
—¿Déhe tigaá jwiítdih jeé jʉ́dʉdih ĩ pʉ̃tʉ́ yoh wʉ̃hbi? queétjeh ĩt niíj míic wéhe bejep wʉt jĩ.
Pánih jʉibína, José ã nemniji jeé jʉ́dʉ caán íit jwẽ́ejdih ã ñʉhʉchah ĩt enep wʉt jĩ. Caán bʉ́dí jʉ́dʉ ã jʉmʉchah, cã́acwã ĩ tóo pʉ̃tʉ́ dodhdat pah ãt lajap wʉt jĩ. Pánihna, caán íitdih waád jʉibínit, jáap behni pah jígohni ángeldih ĩt enep wʉt jĩ. Caán ángel tʉ́i baabní yégueh chóo dʉonít, ĩ jéihyepmant bóo bʉwámant ãt chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ. Caandíh ennit, bʉ́dí ĩt ʉ́ʉmʉp wʉt jĩ.
Páant ĩ ʉ́ʉmʉchah ennit, caán ángel queét yaádhdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:
—¡Ñi ʉ́ʉmca bojoó! ¿Yeéb Jesús, Nazaret tʉ́tchidih bóo cruzboó ñʉhnit, wʉnnijidih bid niít ñi chãjap? Obohjeéhtih, ninjĩh ã wihcan caá. Jáantjeh ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Caandíh ĩ cáagatjidih ñi eneé. Ʉ́ʉmcanjeh, ã bohénitdih naáwádih ñi bejeé. Pedrodihbʉt ñi tʉ́i naáwá chaáh. ‘Jáantjeh ã naáwátji biíc yoobó Jesús yeebdíh Galilea baácna ã waóh bej pã́ina caá. Caánboó caandíh ñi jwãáhbipna caá’, ã bohénitdih ñi niijí, ángel ãt niijíp wʉt jĩ.* Mt 26.32; Mr 14.28
Páant ã niijíchah joinít, bac bejnit, yohopji jeé íitmant ĩt ñáo jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ. Ñáo jwʉ́ʉb bejnit, ʉ́ʉmna, méménit, bitadih ĩt naóhcap wʉt jĩ.
Mágdala tʉ́tchidih bóli Maríadih Jesús ã jígohat
(Jn 20.11-18)
Chooát yeó jáap tʉ́ttimah, Jesús boo pʉd jʉ̃óhniji Mágdala tʉ́tchidih bóli Maríadih ãt jwíih jígohop wʉt jĩ. Caánt siete nemépwã jʉmnihjidih Jesús ã booanih mit jʉmʉp wʉt jĩ. 10 Jesús ã bohénitji caandíh ĩ jʉñʉ́chah, Maríaboó caandíh mi enatjidih queétdih naáwádih mit jʉibínap wʉt jĩ. 11 “Cristo ãt jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óh tabeé. Caandíh weém wã enna be”, queétdih mitih niijíp wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, páant mi niijíchah yʉhna, ĩt joyáh bojop wʉt jĩ.
Chénewã Jesúsjeéh péenitdih ã jígohat
(Lc 24.13-35)
12 Tʉ́ttimah, chénewã Jesúswãjeéh jibnitji mʉʉ́ wihcapboó ĩ jib bejechah, Jesús queétdih ãt jígohop wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, mácah ã jígohochah, jwíih beh encan yʉhna, tʉ́ttimah, caandíh ĩt beh enep wʉt jĩ. 13 Pánih beh ennitji jwʉ́ʉb bejnit, ĩ chéenwãdih Jesúsdih ĩ enatjidih ĩt naáwáp wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, páant ĩ naáwáchah yʉhna, queétdihbʉt ĩt joyáh bojop wʉt jĩ.
Ã́ih tʉ́ini doonádih ã bohénitjidih Jesús ã naáwát tʉ́ʉtat
(Mt 28.16-20; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
14 Tʉ́ttimah, once ã bohénitji ĩ jeéméchah, queétdih Jesús ãt jígohop wʉt jĩ. Caán ã naáwátjidih tʉ́i jenah joicán, jwʉ́ʉb booni bitadih ã jígohatdih ĩ naáwáchah yʉhna, ĩ joyáh bojatji jíib queétdih ãt jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. 15 Pánih jʉ̃ih péanit, queétdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Nihat baácboó wĩ́ih tʉ́ini doonádih nihat cã́acwãdih naáwádih ñi bejeé.* Hch 1.8 16  Weemdíh jepahnit, daabáát tʉ́ʉtnit, iiguípna ĩ bejat déejidih Dios ĩ yéejatdih ã yoh wʉ̃hbipna caá. Obohjeéhtih, weemdíh jepahcannitdih Dios ã peéh chãjachah, iiguípna ĩ bejbipna caá. 17  Det weemdíh jepahnitboó wã wẽpatjĩh nin pah ĩ chãjbipna caá: Nemépwã cã́acwãíh bácahmant jʉmnitdih ĩ bacat tʉ́ʉtbipna caá. Mácah wéheatjĩh ĩ wéhebipna caá. 18  Maidih ĩ tewechah, ĩ chãacáchah yʉhna, dedé ebépdih ĩ babhbachah yʉhna, queétdih ã chʉ̃ʉ́hcan niít. Wʉnnitdih ĩ teo jã́ha ʉʉ́bʉ́chah, ĩ tʉ́i boobipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ.
Jesús jeáboó ã pʉ́ʉh laab béjat
(Lc 24.50-53)
19 Páant niíj naóh péanit, jwĩ Maáh Jesús jeáboó ãt pʉ́ʉh laab béjep wʉt jĩ. Pánih pʉ́ʉh laáb jʉibínit, maáh waadná, Dios ã jéihyepmant bóo bʉwámant ãt chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ.* Hch 1.9-11 20 Pánihna, Dios cã́acwãdih ã tʉ́i ʉbat pínah doonádih Jesús ã bohénitji nihat pebhboó naáwádih ĩt bejep wʉt jĩ. Pánih naóhnit, jwĩ Maáh queétdih ã teo wáacachah, ã wẽpatjĩh cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih ĩt chãj jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ĩ chãj jʉ́ʉtʉchah, ã naáwátdih joinítboó, “Ĩ naáwát yoobópdih caá ã jʉmʉp”, niijnít, Diosdih ĩt tʉ́i jepahap wʉt jĩ.
Páant bóojeh tigaá weém Marcos wã daacát.

*16:7 Mt 26.32; Mr 14.28

*16:15 Hch 1.8

*16:19 Hch 1.9-11