FILIPENSES
1
Pablo queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém Pablo, Timoteojĩh Jesucristodih teo wʉ̃hnit jʉmna, nihat yeéb Filipos tʉ́tchidih moón Jesúíhwã, ñi maáta, yeéb nihatdih teo wáacnitdihbʉt tʉ́yat tʉ́ʉtna, biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, nin nʉ́odih yeebdíh wã wahna caá.* Hch 16.12 Dios jwĩ íip, jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, ĩ teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Pablo queétdih ã ʉʉ́bát
3-4 Yeebdíh náhnina, wã ʉʉ́bát jʉmat pah bʉ́dí wẽinit, “Tʉ́ina caá, Paá”, jwĩ íipdih wãpĩ́ niijná caá. Tʉ́ini doonádih wã bohé jibichah, Jesúsdih ñi jwíih jepahni yeó jáapmant, bʉʉbʉt páantjeh weemdíh teo wáacat tʉ́ʉt niijná, ʉʉ́bhnit, dinerodihbʉt ñipĩ́ wahna caá. Páant ñi tʉ́i teo wáacatdih náhninit, bʉ́dí wãpĩ́ wẽi ʉʉ́bhna caá. Jesucristodih jepahnit ñi jʉmʉchah, jwĩ íip Dios yeebdíh tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmná caá ã chãjap. Jesucristo nin baácboó ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, yeebdíh ã tʉ́ʉt nʉʉ́m jwíihat pahjeh mʉntih, yéejat wihcannit yoobát ñi jʉmat pínah niijná, ã tʉ́ʉt nʉʉ́m péabipna caá. Páant ã chãjat pínahdih wã tʉ́i jéihna caá.* Sal 138.8 Yeebdíh bʉ́dí oinit, páant wã wẽi jenah joyóchah, ã tʉ́ina caá. Dios weemdíh oinit, Jesúíh tʉ́ini dooná ded pah ã jʉmatdih bitadih wã bohé jibichah, nemat mʉʉ́boó wã jʉmʉchah, ãpĩ́ tʉ́i teo wáacna caá. Weemdíh ñi teo wáacat pínah niijná, yeebdíhbʉt oinit, biíc yoobó ãpĩ́ teo wáacna caá. Jesucristo ã oyatjĩh yeebdíh bʉ́dí wã bidatdih Dios ã jéihna caá. Yeebdíh nin pah wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Paá, queétdih bʉ́dí ma teo wáacá, tʉ́i oinit jʉmna, ma naáwátdih chah jéihnit, tʉ́i jenah joinít ĩ jʉmat pínah niijná. 10 Pánih jʉmna, ded pah ĩ tʉ́i chãjat pínahdih ĩ jéihbipna caá. Pánih jéihna, Cristo nin baácboó ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, tʉ́i chãjnit ĩ jʉmʉchah, ĩ yéejatji jíib queétdih ã peéh chãjcan niít. 11 Páant ĩ tʉ́i chãjachah, Jesucristo queétdih ã teo wáacatjidih nihat cã́acwã ĩ jéihbipna caá. Pánih jéihnit, ‘Dios tʉ́ini, wẽpni ã jʉmna caá’, meemdíh ĩ niíj wẽi naóhbipna caá”, Diosdih wãpĩ́ niijná caá.
Pablo Cristo ã weñat pínahdihjeh ã chãjat
12 Wã déewã panihnitá, nindih ñi tʉ́i jéihyat pínahdih yeebdíh wã náah yacna caá: Bʉʉ nemat mʉʉ́boó wã jʉmʉchah yʉhna, tʉ́ini doonádih dawá cã́acwã joiná caá ĩ chãjap. 13 Cristoíh doonádih wã bohéátji jíib nemat mʉʉ́boó wã jʉmatdih nihat maátaíh mʉʉ́boó jʉmnit soldadowã ĩ jéihna caá. Nihat bita ninjĩh jʉmnitbʉt caandíh ĩ jéihna caá.* Hch 28.30 14 “Pablo nemat mʉʉ́boó jʉmna yʉhna, Dios ã teo wáacachah, Jesúíh doonádih ã naóh cádahcan caá. Pánihna, jwiítdihbʉt yeejép ĩ chãjachah yʉhna, biíc yoobó ã teo wáacatjĩh jwĩ naóh cádahca bojat dée caá”, niijnít, ʉ́ʉmcanjeh, chah dawá ninjĩh moón Jesúíhwã ã́ih tʉ́ini doonádih bitadih wẽp naóhna caá ĩ chãjap.
15 Biquína weemdíh jepchá tʉbnit, “Jwiít Cristoíh doonádih jwĩ bohénachah, cã́acwã bʉ́dí wẽinit, jwiítboodíh ĩ tʉ́i péebipna caá”, niíj jenah joinít, ã́ih doonádih ĩ bohéna yʉh caá. Obohjeéhtih, bitaboó páant jenah joicán, cã́acwã Cristodih ĩ tʉ́i jepahat pínah niijná, tʉ́inijeh caandíh ĩ bohéna caá. 16 Queét weemdíh, Cristodihbʉt oinit, ã́ih doonádih ĩ bohéna caá. Cristoíh doonádih bitadihbʉt wã tʉ́i bohéát pínah niijná, Dios weemdíh nemat mʉʉ́boó ã wahatdih jéihnit, queétbʉt caán doonádih ĩ tʉ́i bohéna caá. 17 Obohjeéhtih, queét jepchá tʉbnit weemdíh eníhcan, Cristodih yoobópdih oican, cã́acwã queétboodíh ĩ en weñatdihjeh náahna, ã́ih doonádih ĩ bohéna yʉh caá. Pánih bohéna, nemat mʉʉ́boó wã jʉmʉchah, weemdíh ĩ jĩ́gahat tʉ́ʉtíhna caá. 18 Obohjeéhtih, páant ĩ chãjachah yʉhna, Cristoíh doonádih bohé tigaá ĩ chãjap. Queét Cristodih yoobópdih oican yʉhna, ã́ih tʉ́ini doonádih ĩ naáwáchah, cã́acwãboó caandíh ĩ jepahna caá. Bitaboó tʉ́i oinit, ĩ bohéna caá. Pánihna, queét nihat ĩ bohénachah, dawá cã́acwã joiná caá ĩ chãjap. Páant ĩ joyát doonádih joinít, bʉ́dí wã wẽina caá.
Nindihbʉt jenah joinít, wã wẽina caá: 19 Diosdih ñi ʉʉ́bʉ́chah, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh weemdíh nemat mʉʉmánt ĩ bacabipna caá. 20 Obohjeéhtih, páant ĩ bacanachah, ĩ mawachah yʉhna, weemdíh dedé pínah nihcan caá. Ded pah Cristo weemdíh ã teo wáacatjidih náhninit, cã́acwã caandíh ĩ weñat pínahdihjeh caá wã náah yacap. Pánihna, ʉ́ʉmcanjeh, ã́ih doonádih páantjeh yoobópdih bohéna, wã tíiccan niít. 21 Wã jʉm jwʉhna, Cristo ã náah yacat pah wã chãjbipna caá. Obohjeéhtih, wʉnna, ãjeéh wã jʉmʉchah, chah ãta tʉ́i tagaá.* Gá 2.20; Col 3.4 22 Páant niijná yʉhna, wã jʉm jwʉhíhna caá, Cristoíh doonádih wã naáwáchah, chah dawá caandíh ĩ jepahat pínah niijná. Páant niijná yʉhna, ã pebhboó bejat tʉ́ʉt niijná, wʉnatdihbʉt wãta náah tagaá. Pánihna, ded pah chah wã náahatboodíh wã jéihcan caá. 23 Cristo biícdih bʉ́dí jʉmíhna, ã pebhna wã bejíhna caá. Nin baácboó jʉmat chah tʉ́ini con baác ã jʉmna nacaá. 24 Obohjeéhtih, chah tʉ́ini ã jʉmʉchah yʉhna, yeebdíh teo wáacat pínah niijná, jʉm jwʉhat caá weemdíh náahap. 25 Pánihna, caandíh jéihna, ñijeéh wã jʉm jwʉhat pínahdih wã jéihna caá. Pánih jʉm jwʉhna, yeebdíh páantjeh wã teo wáacbipna caá, Cristodih tʉ́i jenah joinít, chah ñi weñat pínah niijná. 26 Ñi pebhna wã jʉibínachah, Jesús weemdíh ã bacaatjidih jéihnit, “Jesucristo ãt tʉ́i teo wáac tagaá”, caandíh ñi niíj wẽibipna caá.
Cristoíhwã ded pah ĩ jʉmat
27 Nindih yeebdíh wã naóhbipna caá: Cristoíh tʉ́ini doonádih jepahnit jʉmna, ã jʉmat tʉ́ʉtat pahjeh tʉ́i wẽpnit panihnit ñi jʉmʉʉ́. Ñi pebhna jʉibína, wã jʉibícahbʉt, ã́ih doonádih bitadih ñi bohéátdih wã náah yacna caá. Pánihna, tʉ́i biícdih jenah joinít, tʉ́ini doonádih chah wẽp naóhnit ñi jʉmʉʉ́. Páant ñi jʉmat doonádih wã joííhna caá. 28 Yeebdíh eníhcannitdih ñi ʉ́ʉmca bojoó. Ñi ʉ́ʉmcatdih ennit, Dioíhwã ñi jʉmatdih bita ĩ jéihbipna caá. Pánih jéihnit, Dios yeebdíh ã tʉ́i ʉbat pínahdihbʉt ĩ jéihbipna caá. Queét iiguípna ĩ bejat pínahdihbʉt ĩ jéihbipna caá. Páant tigaá Dios ã chãjbip. 29 Cristodih ñi tʉ́i jenah joyát pínahdih Dios yeebdíh ãt náah yacap taga. Pánih náah yacnit, ã́ihwã ñi jʉmat jíib míic yáihnit jʉmna yʉhna, caandíh cádahcannit pínahbʉt ãt náah yacap taga. 30 Con láa ñijeéh wã jʉmʉchah, weemdíh yeejép ĩ chãjatdih ñi enep jĩ. Bʉʉbʉt weemdíh páant ĩ chãjat doonádih ñi joiná nacaá. Cristoíhwã jwĩ jʉmat jíib, bita yeebdíh yeejép chãjnit, weemdíhbʉt yeejép ĩ chãjachah, jwiít nihatdih biíc yoobó bʉwat ã jʉmna caá.* Hch 16.19-40

*1:1 Hch 16.12

*1:6 Sal 138.8

*1:13 Hch 28.30

*1:21 Gá 2.20; Col 3.4

*1:30 Hch 16.19-40