ROMANOS
1
Queétdih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pablo biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, yeéb Roma tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih wã wahna caá. Jesucristo weemdíh ñíonit, ã́ih tʉ́ini doonádih nihat baácdih moondíh ã naáwát tʉ́ʉtʉp jĩ.
Caán tʉ́ini dooná pínahdih jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapanitdih “Cã́acwãdih wã tʉ́i chãjbipna caá”, ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Caán dooná ã wʉ̃ʉ́h ded pah ã jʉmat naáwát caá. Pánihna, caán cã́ac jʉmna, David jʉimená ĩ jʉima ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih cã́ac jʉmna yʉhna, jwĩ Maáh Jesucristo Dios wʉ̃ʉ́h jʉmna, dedé yéejat wihcanni ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih jʉmna, ã wʉnat tʉ́ttimah, Dios caandíh ã wẽpatjĩh ãt jwʉ́ʉb booanap wʉt jĩ. Pánih booana, Jesucristo yoobópdih ã wʉ̃ʉ́h ã jʉmatdih cã́acwãdih ãt jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.* Mt 1.1; 12.23
Caán Jesús tigaá weemdíh oinit, ã wẽpatjĩh ã́ih tʉ́ini doonádih nihat cã́acwãdih ã naáwát tʉ́ʉtʉp jĩ, caandíh tʉ́i jenah joinít, ĩ jepahat pínah niijná. Yeebdíhbʉt ã́ihwã pínah ã ñíwichah, ñit jepahap taga. Yeéb Roma tʉ́tchidih moón Dioíhwã, bʉ́dí ã oinitdih nin nʉ́odih wã wahna caá. Dios jwĩ íip, jwĩ Maáh Jesucristojĩh, yeebdíh oinit, ĩ tʉ́i teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Pablo Roma tʉ́tchina enedih ã bejíhat
Nindih yeebdíh wã jwíih naóhbipna caá: Jesucristodih yeéb ñi tʉ́i jenah joyát doonádih nihat baácdih moón ĩ joiná caá. Queét ĩ naáwáchah, weembʉ́t joinít, bʉ́dí wã wẽina caá. Pánih wẽinit, Jesucristo ã wẽpatjĩh, jwĩ íip Diosdih nin pah wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Paá, meemdíh ĩ tʉ́i péeat tʉ́ina caá”, wãpĩ́ niijná caá. Dios weemdíh ã wʉtʉchah wẽi jepahnit, ã wʉ̃ʉ́íh tʉ́ini doonádih wã tʉ́i bohéna caá. Dios ã enechah, yeebdíh ã teo wáacat pínah niijná, yeó jáap jʉmat pah caandíh wãpĩ́ ʉʉ́bhna caá. 10 Pánih ʉʉ́bhna, nin pahbʉt wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Paá, ¿bʉʉ jwʉhna ĩ pebhna enat tʉ́ʉtna, weemdíh ma wahmi niít?” wã niijná caá. 11 Tʉ́ini Espíritu weemdíh ã teo wáacat pah mʉntih, yeebdíhbʉt ã teo wáacat pínahdih wã náah yacna caá, yeéb Jesúsdih chah ñi tʉ́i péeat pínah niijná. Ã wẽpatdih ñi bíbohat pínahdih teo jã́ha ʉʉ́bíhna, yeebdíh bʉ́dí wã eníhna caá. 12 Jesúíhwã míic jʉmna, ã naáwátdih biícdih míic wéhenit, míic teo wáacna, chah jwĩ tʉ́i wẽibipna caá.
13 Weém dawá tʉ́tchinaboó bohé jibichah, caán tʉ́tchinadih moón judíowã nihcannit tʉ́ini doonádih joinít, dawá Jesúsdih ĩ jepahap jĩ. Pánihna, maatápdih ñi pebhboó wã bejíhip yʉh caá, dawá ñíih tʉ́tchidih moondíhbʉt Jesúíh doonádih wã naáwáchah joinít, ĩ jepahat pínah, yeebbʉ́t Jesúsdih chah ñi jenah joyát pínah niijná. Wã ʉ́ʉdwã panihnit, caandíh ñi jéihyatdih wã náah yacna caá.* Hch 19.21 14 Nihat cã́acwãdih tʉ́ini doonádih naáwát caá weemdíh náahap. Dahwani tʉ́tchinadih moondíh, tʉ́tchi wihcapboó jʉmnitdihbʉt, bohénitdih, bohécannitdihbʉt naáwát caá náahap. 15 Pánihni jʉmna, nihat yeéb Roma tʉ́tchidih moondíhbʉt tʉ́ini doonádih bʉ́dí wã bohéíhna caá.
Jesúíh tʉ́ini dooná ded pah ã jʉmat
16 Caán tʉ́ini doonádih joinít, det Jesúsdih tʉ́i jepahnitdih Dios ã wẽpatjĩh ã tʉ́i ʉbna caá. Caán doonádih jwíih joinít, jwiít judíowã jwĩ jepahap jĩ. Jwĩ jepahat tʉ́ttimah, judíowã nihcannitbʉt joinít, ĩt jepahap jĩ. Pánih joinít, jwĩ jepahachah, jwiít nihatdih biíc yoobó ã wẽpatjĩh ã tʉ́i ʉbna caá. Páant ã wẽpatdih jéihnit, “Caán tʉ́ini doonádih ĩ jepahachah, Dios queétdih ã tʉ́i ʉbbipna caá”, niíj jenah joinít, caán doonádih bohéna, wãpĩ́ tíiccan caá.* Mr 8.38; 1Co 1.18 17 Pánih bohéna, nin pah wãpĩ́ niíj naóhna caá: “Ded Jesúsdih tʉ́i jenah joinídihjeh ‘Nin tʉ́ini caá’, Dios ã niíj enna caá. Páant ã niíj enat pah, jon jã́tih nin pah ĩt niíj daacáp tajĩ: ‘Caandíh tʉ́i jenah joinítdih “Queét tʉ́init caá”, Dios ã niíj enna caá. Pánih tʉ́i jenah joinítjeh páantjeh Diosjeéh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá’, ĩt niíj daacáp tajĩ”, wãpĩ́ niijná caá.* Hab 2.4
Cã́acwã ĩ yéej chãjat
18 Dios jeámant jʉmni yeejép chãjnitdih ã en íijna caá. Pánih yéej chãjna, ded pah Dios ã jʉmatdih bita ĩ jéihyat déedih ĩ jãhna caá. Páant ĩ chãjachah en íijnit, Dios bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. Páant ã peéh chãjat pínahdih nihat cã́acwãdih ã jéihyana caá. 19 Diosdih jwiít cã́acwã jwĩ jéih beedácah yʉhna, ded pah ã jʉmatdih caanjéh jwiítdih ãt jéihyanap taga. Páant ã jéihyanachah, caandíh jwĩ jéihyat pínah dedé bʉwat wihcan caá. 20 Diosdih jéih encan yʉhna, nihat ã chãjatjiboodíh jwĩ jéih enna caá. Pánih ennit, “Caán nihatdih Dios bʉ́dí ã wẽpatjĩh ã chãjni caá. Pánih chãjni jʉmna, nihat ĩ maáh páantjeh ã jʉmbipna caá”, jwĩ niíj jéihna caá.* Hch 17.24-27 Caandíh jéihna yʉhna, det joyáh bojnitdih Dios ã peéh chãjbipna caá. Páant ã peéh chãjachah, “Obohjeéhtih, ded pah ma jʉmatdih jéihcan, meemdíh wã jenah joicáp jĩ”, det Diosdih ĩ jéih niijcán niít. 21 Dios ded pah ã jʉmatdih jéihna yʉhna, “Meém nihat ma chãjnidih enna, meemdíh bʉ́dí wã wẽina caá”, dawá caandíh ĩt niíj naóhcap jĩ. Queétdih ã tʉ́i chãjachah yʉhna, queétboó caandíh “Weemdíh ma tʉ́i chãjat tʉ́ina caá”, ĩt niijcáp jĩ. Páant caandíh ĩ joyáh bojatji jíib ĩ jenah joyát ãt bʉo peét bejep jĩ.* Ef 4.17-18 22 “Weém tʉ́i jenah joiní caá”, ĩ míic yee niijátji jíib, jenah joicánnit yoobát ĩt jʉmʉp jĩ. 23 Pánih jenah joicánnit jʉmna, Dios nihat jéihni, páantjeh jʉmnidih ĩt wẽicap jĩ. Pánih caandíh wẽican, “Meémboó nihat jéihni jʉmna, weemdíh ma jéih teo wáacna caá”, ĩ pãpniboodíh ĩt niíj weñep jĩ. Jwiít cã́acwã wʉnnit pínah míic jwĩ jʉmna yʉhna, cã́ac pah jígohnidih pãpnit, caandíh ĩt weñep jĩ. Pánih chãjnit, jiijní, nʉñʉ́p, mai panih jígohnidihbʉt pãpnit, “Meémboó chah wẽpni caá”, caandíh ĩt niíj wẽi naáwáp jĩ.* Dt 4.16-18; Sal 106.20; Jer 2.11
24-25 Dios nihat chãjni ã jʉmʉchah yʉhna, caandíhjeh ĩ wẽi naáwát déeji, “Nit caá chah wẽpnit”, niíj yee jenah joinít, ã chãjnitboodíh ĩt wẽi naáwáp jĩ. Páant queétdih ĩ wẽi naáwáchah ennit, “Ĩ náahatdihjeh ĩ chãja naáh”, niijnít, Dios queétdih ãt cádahap wʉt jĩ. Páant ã cádahat tʉ́ttimah, queétjeh chah yeejép ĩ chãjat pínahdihjeh jenah joinít, tíic náah jʉmnidih ĩt chãjap jĩ. Pánih yeejép chãjna, ĩ́ih bácahdihbʉt ĩt míic yéejanap jĩ.
26 Páant ĩ yee jenah joyóchah enna, “Yeejép ĩ náahatdihjeh ĩ bid dáhwa naáh”, niijnít, Dios queétdih ãt cádahap wʉt jĩ. Páant ií náah chãjatdih jenah joinít, yaádhboó neonádih náahcanjeh, yaádh míicjeh ĩt yéej chãjap jĩ. 27 Páant ĩ chãjat pah mʉntih, neonábʉt yaádhdih ĩ en ñinahat pah neoná míicjeh ĩt en ñinahap jĩ. Pánih en ñinahnit, queét neoná míicjeh ĩt yéej chãjap jĩ. Pánih yéej chãjnit, ĩ yéej chãjatji jíib ĩ́ih bácah, ĩ́ih jenah joyátbʉt páantjeh ãt yéej bejep jĩ.
28 Diosdih ĩ jwíih jéihna yʉhna, “Caandíh jéihyat weemdíh dedé pínah nihcan caá”, ĩ niíj jenah joyóchah ennit, Dios queétdih ãt cádahap wʉt jĩ, ĩ jenah joyát déheni pah ã jʉmat pínah niijná. Páant ã cádahat tʉ́ttimah, chah yeejép yoobát ĩt yoób jenah joyóp jĩ. Pánih chah yeejép jenah joinít jʉmna, jwĩ chãjca naáh déedih ĩt chãjap jĩ. 29 Pánih yeejép chãjna, bʉʉbʉt nin pah ĩ jʉmna caá: Dedé ĩ en ñinahatdihjeh ĩ yéej chãjna caá. Ded pah bitadih chah yeejép ĩ chãjat pínahdih bʉ́dí jenah joinít jʉmna, cã́acwãdih mao yohnit jʉmna, chah dawá bií déedih bʉ́dí en ñinahnit jʉmna, tʉb yeenit jʉmna, yeejép dooná naóhnitbʉt ĩ jʉmna caá. 30 Bitadih yee naóh peétnit jʉmna, Diosdih eníhcannit jʉmna, bitadih jĩ́gah encan, “Weém maáh panihni jʉmna, dedé wã náahatdih wã chãjbipna caá”, ĩ niíj jenah joiná caá. “Weémboó chah jéihni caá”, niíj jenah joinít jʉmna, bitadihbʉt páant niíj naóhnit ĩ jʉmna caá. Chah yeejép ĩ chãjat pínahdihjeh jenah joinít ĩ jʉmna caá. Ĩ mánadih jepahcannit jʉmna, 31 jenah joicánnit jʉmna, ĩ niiját pah chãjcannit jʉmna, ĩ déewãdih oicannit jʉmna, bitadih jĩ́gah encan, ĩ teo wáaccan caá. 32 Páant yeejép ĩ chãjatdih ĩ cádahcatji peéh Dios iiguípna queétdih ã yohbipna caá. Páant ã peéh chãjat pínahdih jéihna yʉhna, ĩ yéej chãjatdih ĩ cádahcan caá. Pánihna, bita ĩ yéej chãjachah ennit, “Páant ñi chãjachah, ã tʉ́ina caá”, queétdih ĩ niíj wẽi naóhna caá.

*1:4 Mt 1.1; 12.23

*1:13 Hch 19.21

*1:16 Mr 8.38; 1Co 1.18

*1:17 Hab 2.4

*1:20 Hch 17.24-27

*1:21 Ef 4.17-18

*1:23 Dt 4.16-18; Sal 106.20; Jer 2.11