TITO
1
Titodih ã tʉ́yat tʉ́ʉtat
Weém, Pablo, Diosdih teo wʉ̃hni wã jʉmʉchah, Jesucristoíh doonádih weemdíh ã naáwát tʉ́ʉtʉp jĩ, ã ñíonitboó Jesúsdih jepahnit, jwĩ bohéát pahjeh ĩ tʉ́i chãjat pínah niijná. Dios yeecanni nin baácdih ã chãjat pínah jã́tih “Wĩ́ihwã jeáboó wãjeéh páantjeh ĩ jʉmbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Pánihna, caán tʉ́ini doonádih jepahnit páantjeh jeáboó ĩ jʉmat pínahdih ĩ jéihna caá. Ã ñíoni yeó jáapdih páant ã niijátjidih cã́acwãdih weemdíh ã naáwát tʉ́ʉtʉp jĩ. Weemdíh páant wʉtni iiguípna jwĩ bejat déejidih tʉ́i ʉbni caá. Pánihna, Jesúíh doonádih wã bohénachah joinít, Tito, meém Jesúsdih ma tʉ́i jepahap jĩ.* 2Co 8.23; Gá 2.3; 2Ti 4.10 Meemdíh bohéni wã jʉmʉchah, wã wʉ̃ʉ́h yoobát panihni caá ma jʉmʉp. Páant ma jʉmʉchah, nin nʉ́odih meemdíh wã daác wahna caá. Dios jwĩ íip, Jesucristo jwiítdih tʉ́i ʉbni biícdih meemdíh oinit, ĩ teo wáaca naáh, ma tʉ́i jʉmat pínah niijná.
Tito Creta quewadih moondíh ã teo wáacat
Creta quewaboó biícdih jwĩ jʉm láa, caanjĩ́h moón Jesúíhwã ĩ tʉ́i chãjat pínahdih bohé beedáát ã jʉdh jwʉhʉp jĩ. Páant ã jʉdh jwʉhʉchah jéihnit, meemdíh ĩ pebh wã chãwát tʉ́ʉtʉp jĩ, queétdih ma tʉ́i bohéát pínah niijná. Pánih bohénit, ĩ́ih tʉ́tchina jʉmat yoobó Jesúíhwã ĩ maáta pínahdih meemdíh wã ñíwat tʉ́ʉtʉp jĩ. Queét ma ñíonit maáta pínahdih nin pah jʉmat caá náahap: “Caán yoobópdih chãjni caá”, cã́acwã ĩ niijnítdih, biíc wilidihjeh bíbohnitdih ma ñíwií. Páant ma ñíonit ĩ wehbʉt Jesúsdih jepahnit, tʉ́i chãjnit, yap yohcannit ĩ jʉmʉ naáh. Jesúíh cã́acwãdih en daonít, ã naáwátdih bohénit pínahdih ñíona, tʉ́i chãjnit, “Weém nihat jéihni caá”, niíj jenah joicánnit, biícmantjeh íijcannit, máihcannit, míic maocannit, bií déedihbʉt tʉbit bidcannitdih ma ñíwií. Pánih ñíona, ĩ́ih mʉʉdíh bitadih wẽi waadát tʉ́ʉtnit, tʉ́i jenah joí bitadih teo wáacnit, yeejép chãjat jenah joyátdih páantjeh jʉmah bojnit, tʉ́i yoobópdih chãjnit, Dios naáwátdih tʉ́i jepahnitdih ma ñíwií. Jwĩ tʉ́i bohéátdih jepah cádahcannit ĩ jʉmʉ naáh, bita ĩ bohéátdih joinít, ĩ weñat pínah niijná. Caán bohéátdih yap yohnitboó ĩ yeeatdih jéihnit, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá. Pánihna, Jesúíhwã ĩ maáta pínahdih ded pah ĩ chãjatdih tʉ́i ennit, ma ñíwií.* 1Ti 3.2-7
10 Dawá ĩ maátadih yap yohnit, tʉ́i jenah joí wéhecannit, yeenit caá ĩ jʉmʉp. Pánih yeejép chãjnitjeéh jʉmnit, dawá Jesúsdih jepahna yʉhna, judíowãdih Dios ã wʉtatji pah quehli nah yapat chóodih judíowã nihcannitdihbʉt bóodat tʉ́ʉtnit ĩ jʉmna caá. Pánihna, ded pah ĩ chãjat yoobópdih nihcah, queétdih jéihyaat caá náahap, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. 11 Dinerodihjeh bidnit, queét mácah ĩ bohéna caá. Páant ĩ chãjachah, tíic náah ã jʉmna caá. Páant ĩ yee bohénachah joinít, dawá neoná, ĩ weha mána, ĩ weh biícdih, queétdih jepahnit, tʉ́ini doonádih ĩ cádahna caá. Páant queétdih ma bohéát tʉ́ʉtca bojoó.
12 Queét Cretadih moón ded pah ĩ jʉmatdih nihat cã́acwã ĩ tʉ́i jéihna caá. Jon jã́tih naóhniboobʉ́t, ĩjeéh jʉmniji yʉhna, nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: “Creta quewadih moón tʉbit yeenit, yeejép tac behna míic maonit, bʉ́dí jeémíhnit, ĩ weñat pínahdihjeh chãjna, ĩpĩ́ tewíhcan caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. 13 Páant ã niijátji yoobópdih tigaá. Páant ĩ jʉmatdih jéihnit, queét Jesúíhwãdih ma wẽp naáwá, mácah bohéátdih cádahnit, Jesúsboodíh ĩ jwʉ́ʉb jepahat pínah niijná. 14 Pánih tʉ́ʉt nʉʉmnít, jwiít judíowã jwĩ nʉowã ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ naáwátjidih, tʉ́ini bohéátdih yap yohnit ĩ wʉtatdihbʉt ĩ joyáh bojbipna caá.
15 Dedé jeémátdih, “Caán yeejép caá”, mácah bohénit ĩ niijíchah yʉhna, Jesúsdih tʉ́i jenah joinítboó “Caandíh wã jeéméchah, ã tʉ́ina caá”, ĩ niíj jéihna caá. Obohjeéhtih, Jesúsdih jepahcannitboó yeejép chãjna, yéej chãjatdihjeh ĩ jenah joiná caá. Pánih jʉmna, yeejép chãjna yʉhna, “Ã tʉ́ina caá”, ĩ niíj jenah joiná caá. 16 “Diosdih wã tʉ́i jéihna caá”, niijná yʉhna, yeejép ĩ chãjna caá. Páant ĩ chãjachah ennit, Diosdih ĩ jéihcatdih jwiítboó jwĩ jéihna caá. Tʉbit yeejép chãjna, Dios naáwátdih yap yohnit, queét tʉ́iniboodíh ĩ jéih chãjcan caá.

*1:4 2Co 8.23; Gá 2.3; 2Ti 4.10

*1:9 1Ti 3.2-7