^
2 Timoteo
ꞌNéˉ guiáˉ dseaˋ júuˆ e˜ jaléꞌˋ jmóoˋ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ꞌr˜
ꞌNéˉ e jmóˆnaaꞌ téꞌˋbaaꞌ có̱o̱ꞌ˜ jaléꞌˋ iihuɨ́ɨˊ
Jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e iáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ
Jial nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niꞌíingˉ jmɨgüíˋ
Júuˆ e caꞌɨ́ɨˉ Paaˉ quiáꞌˉ Timoteo
Júuˆ e cajíngꞌˉguɨ Paaˉ casɨ́ꞌrˉ Timoteo
Júuˆ guicó̱o̱ꞌˇ quiáꞌˉ Paaˉ lɨ˜ cadséngˉ