5
Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha; a každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který je jím zplozen. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží syny, když milujeme Boha a zachováváme jeho přikázání. Neboť to je láska k Bohu, abychom zachovávali jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká. Neboť všechno, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo je ten, kdo přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Toto je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A Duch je ten, který vydává svědectví, protože Duch je pravda. Neboť jsou tři, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý; a ti tři jsou jedno. A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch a voda a krev; a ti tři jsou zajedno. Jestliže přijímáme svědectví lidí, Boží svědectví je větší. Neboť toto je Boží svědectví, které vydal o svém Synu. 10 Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře; neboť neuvěřil tomu svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 11 A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. 12 Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13 Tyto věci píši vám věřícím ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Božího Syna. 14 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. 15 A víme-li, že nás slyší, [když] o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme [naplněné]. 16 Kdyby někdo viděl svého bratra, jak hřeší hříchem, [který] není k smrti, [ať] se modlí a [Bůh] mu dá život, [totiž] těm, kdo nehřeší k smrti. Je hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za ten. 17 Každá nepravost je hřích, ale je hřích, [který] není k smrti. 18 Víme, že každý, kdo se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, kdo je narozen z Boha, zachovává sám sebe a ten zlý se ho nedotýká. 19 Víme, že [my] jsme z Boha, ale celý svět leží v tom zlém. 20 A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého, a jsme v tom pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 21 Synáčkové, vyvarujte se model! Amen.