5
A nyní vy, boháči - plačte a kvílejte nad bídami, jež na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše roucha rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a bude stravovat vaše těla jako oheň. Nahromadili jste poklad pro poslední dny! Hle, mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří sklízeli vaše pole, křičí a volání ženců došlo sluchu Pána zástupů. Žili jste na zemi v rozkoši a požitcích; vykrmili jste svá srdce jako ke dni porážky. Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; neodpíral vám. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává drahou úrodu země, trpělivě na ni čeká, dokud nepřijme raný i pozdní déšť. I vy [tedy] buďte trpěliví; posilněte svá srdce, neboť se přiblížil Pánův příchod. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! 10 Za příklad odolnosti a trpělivosti si, moji bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. 11 Hle, blahoslavíme ty, kdo vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste výsledek [připravený od] Pána, protože Pán je velmi milosrdný a soucitný. 12 Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale ať vaše “Ano” znamená ano a “Ne” ne, abyste nepropadli soudu. 13 Snáší někdo z vás útrapy? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá chvály. 14 Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ať se za něj modlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. 15 Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. 16 Vyznávejte jedni druhým [svá] provinění a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho. 17 Eliáš byl člověk stejné přirozenosti jako my a horlivě se modlil, aby nepršelo, a na zemi nezapršelo po tři roky a šest měsíců. 18 Potom se modlil znovu a nebe vydalo déšť a země vydala svou úrodu. 19 Bratři, kdyby někdo z vás zbloudil od pravdy a někdo ho obrátil zpět, 20 ať ví, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje množství hříchů.